Co nowego

Za nami XXXIII sesja Rady Miasta Gdyni

fot. Magdalena Śliżewska

fot. Magdalena Śliżewska

29.09.2021 r.

W środę, 29 września odbyła się XXXIII sesja Rady Miasta Gdyni. Podczas posiedzenia przegłosowane zostały uchwały dotyczące m.in. dwóch rezolucji – w sprawie Metropolii Trójmiasta oraz Drogi Czerwonej, a także długoterminowego kredytu czy podjęcia programów polityki zdrowotnej.


XXXIII sesja Rady Miasta była transmitowana na stronie gdynia.pl, a także na portalu eSesja.tv, gdzie wkrótce będzie dostępny jej zapis.

Podczas obrad przegłosowano uchwały dotyczące m.in.:

- przyjęcia rezolucji w sprawie Metropolii Trójmiejskiej

Radni przegłosowali przyjęcie rezolucji w sprawie Metropolii Trójmiejskiej. W dokumencie czytamy:

Stajemy w miejscu i w czasie, kiedy ważą się losy Pomorza Gdańskiego. Nie możemy być obojętni na regularne uszczuplanie zasobów finansowych pomorskich gmin i powiatów.

Wzywamy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia szybkiej decyzji, która ma służyć nam i przyszłym pokoleniom, dając szansę wspólnego realizowania zadań, które często przekraczają możliwości gmin, jak realizacja kosztownych inwestycji o zasięgu regionalnym.

Młodzi mieszkańcy miast i wsi oczekują od nas, że zostawimy im czysty świat. W metropolii łatwiej dba się o klimat, o czyste powietrze, łatwiej też wypracowuje się wspólne zadania. W metropoliach łatwiej się żyje. Powstanie Metropolii Trójmiejskiej oznacza wzrost lokalnych finansów publicznych o średnio  200 mln zł rocznie, które obecnie trafiają do budżetu państwa.

(...)

Wszyscy potrzebujemy nowej formy współpracy między samorządami. Dobrym przykładem jest metropolia śląska, która sięga po nowe kompetencje i źródła finansowania. Nie jest tajemnicą, że samorządy od kilku lat obciążane są przez władze centralne nowymi obowiązkami z coraz gorszym finansowaniem. Metropolia to dla Pomorza być albo nie być .

Rada Miasta wzywa posłów Ziemi Gdańskiej do działań dla naszej wspólnej przyszłości.


- przyjęcia rezolucji w sprawie Drogi Czerwonej

Radni przegłosowali przyjęcie rezolucji w sprawie Drogi Czerwonej. W dokumencie czytamy:

Port w Gdyni jest jednym z najważniejszych polskich portów morskich. Jest kluczowym elementem europejskiej sieci transportowej TEN-T, stanowiącym bramę dla korytarza Bałtyk – Adriatyk, którego przedłużeniem jest autostrada morska Gdynia – Karlskrona.

Port Gdynia jest uniwersalny gdyż specjalizuje się w obsłudze zarówno ładunków skonteneryzowanych jak i  masowych. Odnotowując przeładunki na poziomie 25 milionów ton rocznie jest jednym z wiodących portów południowego Bałtyku.

Port w Gdyni jest również szczególny pod innym względem. Jako port o podstawowym znaczeniu dla gospodarki i obronności kraju nie posiada połączenia drogowego rangi krajowej. Główną arterią drogową umożliwiającą dostęp do portu jest estakada im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, której pogarszający się stan budzi uzasadnione obawy co do bezpieczeństwa jej dalszej eksploatacji, w szczególności w zakresie transportu towarów masowych i ładunków ponadgabarytowych. Przyjęcie przez rząd uchwały o lokalizacji w gdyńskim porcie terminalu instalacyjnego do obsługi budowy polskich farm wiatrowych stanowi dodatkowy argument za koniecznością budowy nowej drogi dostępowej do portu - Drogi Czerwonej.

W skierowanym do konsultacji społecznych „Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)”, na którego realizację zaplanowano 292 mld złotych, realizacja Drogi Czerwonej nie została ujęta. Nie znajduje to merytorycznego uzasadnienia. Bez Drogi Czerwonej nie zostanie również osiągnięty efekt Programu, jakim ma być „zbudowanie wielogałęziowej, zintegrowanej i uzupełniającej się sieci transportowej2”. Dla gdyńskiego portu brak Drogi Czerwonej oznacza widmo stagnacji i utraty ładunków zapewniających dotąd wysokie dochody budżetowe dla państwa. Stanowi też realne ryzyko ograniczenia rozwoju portu i regionalnej gospodarki, mającej bezpośredni wpływ na skalę zatrudnienia i koniunkturę gospodarczą.

W związku z powyższym, w imieniu gdyńskiej społeczności wzywamy Pana Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do umieszczenia Drogi Czerwonej, jednej z najważniejszych inwestycji drogowych Polski w „Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)” i niezwłocznego rozpoczęcia prac zmierzających do jej budowy.

Rezolucja przyjęta przez Radę Miasta Gdyni to kolejny głos w tej sprawie skierowany do Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej o wpisanie Drogi Czerwonej do wspomnianego programu rozbudowy dróg apelowały środowiska samorządowe, biznesowe i organizacje społeczne, a także pracownicy sektora gospodarki morskiej. Informacje na ten temat publikowaliśmy na stronie Gdynia.pl


- zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Postanawia się zaciągnąć w 2021 roku kredyt długoterminowy do wysokości nie przekraczającej 175 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym 11 mln zł na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Spłata kredytu i odsetek nastąpi w terminie do końca 2034 roku. Spłata kredytu i odsetek dokonywana będzie z dochodów własnych lub z przychodów budżetu Miasta.

Środki z kredytu wykorzystane zostaną m.in. na sfinansowanie zaplanowanych na 2021 rok inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, komunalnej, polityki społecznej, pokrycie wkładu własnego zadań realizowanych z udziałem środków UE oraz na dofinansowanie zadań z zakresu oświaty, które stanowią 1/3 wydatków budżetu miasta.

Zwiększające się z roku na rok niedofinansowanie oświaty spowodowane m.in. wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na skutek rosnącej płacy minimalnej sprawia, że już niemal połowa wydatków na oświatę musi zostać sfinansowana ze środków własnych gminy. Różnica pomiędzy otrzymywaną subwencją a ponoszonymi wydatkami wynosi w granicach 215 mln. Koszty wykonywania zadań oświatowych obejmujące także utrzymanie budynków, inwestycje w infrastrukturę, czy zaplecze informatyczne rosną szybciej niż wielkość subwencji oświatowej, która obecnie pokrywa około 54% wydatków bieżących.

Zmniejszający się udział państwa w finansowaniu oświaty, rosnące koszty pracy związane ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego a także systematyczne wzrosty cen paliw i energii sprawiają, że Miasto dla utrzymania bieżącej działalności musi zapewnić coraz wyższe środki własne.

Wskutek obniżenia dynamiki wzrostu dochodów własnych pochodzących z PIT mieszkańców spowodowanej zmianami podatkowymi wprowadzanymi w latach 2018, 2019, zachodzi konieczność ich uzupełnienia środkami pochodzącymi z kredytu bankowego.- przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023”,

Gdynia przyjęła „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023”.

Depresja poporodowa opisywana jest jako epizod depresyjny, który pojawia się w przeciągu 12 miesięcy od porodu. Zwiększone ryzyko wystąpienia depresji poporodowej można wykryć jeszcze w czasie ciąży.

W Polsce brak jest populacyjnych badań epidemiologicznych dotyczących zaburzeń psychicznych, w tym depresji poporodowej. Dostępne są badania ankietowe, w których częstość występowania depresji poporodowej szacuje się na poziomie od 10% do 30%.

Przedmiotowy program przewiduje szkolenia personelu medycznego w zakresie wczesnego wykrywania depresji poporodowej, prowadzenie badań przesiewowych wśród kobiet za pomocą standaryzowanego kwestionariusza Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (ESDP) oraz specjalistyczną pomoc psychiatryczną i psychologiczną dla kobiet wymagających wsparcia.

W latach 2017-2020 Gmina Miasta Gdyni wspierała realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci przez organizację pozarządową. W roku 2021 wybrana w otwartym konkursie ofert organizacja pożytku publicznego nie podpisała umowy na realizację zadania.

Obecnie czas oczekiwania na wizytę w poradni zdrowia psychicznego w Gdyni w ramach ubezpieczenia zdrowotnego wynosi średnio od 1 do 10 miesięcy. Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że przyjęcie i realizacja rzeczonego programu, jest w Gdyni zasadna.


- przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2022”,

Gdynia przyjęła „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 – 2022”.

Dowody naukowe wskazują, że nadwagę i otyłość wśród dzieci i młodzieży można skutecznie redukować poprzez podejmowanie interdyscyplinarnych specjalistycznych działań angażującym także środowisko rodzinne. Program polityki zdrowotnej jest kontynuacją realizowanego programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020” oraz programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2020 – 2021”.

Pierwszy ze wspomnianych programów w roku 2020 został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie „Zdrowy Samorząd” w kategorii „Zdrowa Gmina”.


Projekty uchwał znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej.