Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia Uwaga! Rząd przedłużył obowiązywanie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa do 25 kwietnia
DLA MIESZKAŃCÓW

Na granicy - dla kogo kwarantanna?

Fot. Grzegorz Maciuk z Placówki SG w Bohukałach (granica polsko-białoruska)

Fot. Grzegorz Maciuk z Placówki SG w Bohukałach (granica polsko-białoruska)

20.01.2021 r.

Na polskiej granicy - stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną Unii Europejskiej - wciąż obowiązują obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Dotyczą one zarówno cudzoziemców, którzy wjeżdżają do naszego kraju, jak i konieczności poddania się kwarantannie. Obowiązek izolacji nie obejmuje pasażerów promów ze Szwecji przekraczających granicę morską w Gdyni.


Tych, którzy przekraczają granice naszego kraju, wciąż obowiazują obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Straż Graniczna przypomina, kto może wjechać do Polski i będzie zwolniony z kwarantanny. 

Kto może wjechać do Polski?


Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Straży Granicznej do Polski mogą między innymi wjechać:
 
 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP lub pozostają pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę Polski na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium naszego kraju,
 • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski,
 • cudzoziemcy, którzy prowadzą pojazd służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób,
 • uczniowie uczący się w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w naszym kraju,
 • naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe,
 • cudzoziemcy odbywający podróż statkiem powietrznym, wykonującym lot międzynarodowy, którzy są obywatelami: Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego lub posiadają prawo pobytu na terytorium tych państw,
 • osoby przekraczające granicę Polski na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu przybycia do Polski jako członek najbliższej rodziny repatrianta,
 • cudzoziemcy przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,
 • obywatele Republiki Białorusi,
 • rybacy lub marynarze,
 • obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci.
Poza tym w uzasadnionych przypadkach komendant placówki SG - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego - może pozwolić cudzoziemcom na wjazd do Polski.
 

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE?


Od 28 grudnia 2020 roku na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganiem COVID-19. Z kwarantanny nie są już zwolnieni Polacy, obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii. Izolacji muszą się poddać podróżujący transportem zbiorowym. Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z obowiązku kwarantanny.
 
Kwarantanny, po przekroczeniu polskiej granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać między innymi:
 
 • załogi statków powietrznych,
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
 • obsługa pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego,

Z kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy zwolnieni są również:
 
 • uczniowie kształcący się w Polsce i ich opiekunowie,
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce i osoby prowadzące działalność naukową w Polsce,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze policji, straży granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego,
 • inspektorzy administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji,
 • osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy,
 • osoby wykonujące za granicą prace związane z ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, w tym: prace konserwatorskie, inwentaryzacyjne i badawcze,
 • osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoby wykonujące zawód medyczny, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania danego zawodu poza terytorium Polski i przekraczają granicę w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych,
 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Polski do miejsca zamieszkania lub pobytu (przepis obowiązuje od 30.12.2020).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Straży Granicznej.


Podróż promem Stena Lina z Gdyni do Karlskrony

Wyjście z portu w Gdyni - prom Stena Vision, fot. Karolina Szypelt
Wyjście z portu w Gdyni - prom Stena Vision, fot. Karolina Szypelt

Obowiązek kwarantanny nie dotyczy pasażerów promów ze Szwecji przekraczających granicę morską w Gdyni. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od 18 do 31 stycznia 2021 roku przekroczenie granicy Polski promem ze Szwecji i zejście na ląd w Gdyni nie skutkuje obowiązkiem poddania się 10-dniowej kwarantannie domowej. W całej Szwecji nie ma obowiązku kwarantanny dla obywateli polskich.

 
- Obowiązkiem osoby przekraczającej granicę jest zasięgnąć informacji o wszelkich przepisach dotyczących podróży i stosować się do nich. W Polsce informacji może udzielić Straż Graniczna - informuje na swojej stronie przewoźnik promowy Stena Line.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.stenaline.pl.