Aktualności

Grypa ptaków. Jak ochronić drób przed zakażeniem

fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

15.12.2020 r.

Okres jesienno–zimowy to jak co roku czas zwiększonego ryzyka występowania grypy ptaków. Jest to związane z migracją dzikiego ptactwa, które rozprzestrzenia chorobę. W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni apeluje o stosowanie się do zaleceń, które przygotowano dla osób zajmujących się ptactwem, a zatem m.in. do hodowców drobiu czy gołębi.


Grypa ptaków jest wirusową chorobą występującą u drobiu. Na zakażenie narażone są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków dzikich ptaków. Pojawienie się choroby w regionie jest problematyczne głównie dla hodowców. Jej wystąpienie może bowiem doprowadzić do całkowitego zakazu eksportu produktów za pośrednictwem chłodni czy drogą morską. Restrykcje dotyczą zarówno przemysłowych ferm drobiowych, jak i chowu przyzagrodowego czy hodowli gołębi.

Aby przeciwdziałać pojawieniu się wirusa wśród ptactwa, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni zaapelował do hodowców o zastosowanie się do zasad bioasekuracji gospodarstw. Poniżej prezentujemy reguły bezpieczeństwa, które zostały spisane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu – chów przyzagrodowy:

  • karmienie i pojenie drobiu powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
  • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni – pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem, odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
  • pasze, w tym zielonkę, należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
  • należy unikać pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa jak np. z rzek czy zbiorników wodnych;
  • należy zgłaszać lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowany spadek nieśności lub nagłą, zwiększoną liczbę padnięć drobiu;
  • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi należy umyć ręcę wodą z mydłem;
  • przy czynnościach związanych z obsługą drobiu należy używać odzież oraz obuwie ochronne;

- Zalecenia dla hodowców gołębi:

  • gołębie należy karmić i poić w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
  • paszę należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

Co ważne, dotychczas w Gdyni ani na świecie nie stwierdzono przypadków zakażenia wirusem grypy ptaków u człowieka.