Aktualności

Konkurs na "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu województwa pomorskiego" edycja 2020

graf. AL

graf. AL

05.05.2020 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”(edycja 2020). Urząd Miasta Gdyni zamierza wystąpić z wnioskiem o przyznanie dotacji w imieniu właścicieli obiektów na terenie Gdyni, którzy w 2020 r. planują usunąć z terenów swoich nieruchomości odpady zawierające azbest. Dofinansowanie może być udzielone na realizację zadań związanych z:

  1. demontażem, zbieraniem, transportem zabezpieczeniem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest, 
  2. transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych i objętych inwentaryzacją wyrobów zawierajacych azbest,
znajdujących się na nieruchomościach na terenie Gdyni i objętych „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Gdyni”.  

Przewidywana kwota dofinansowania wynosi 40% kosztów kwalifikowanych, wyliczony w oparciu o współczynnik efektywnosci kosztowej, wynoszący nie wiecej niż:
  • 600 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, 
  • 300 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.
Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, których właściciele:
- wyrażą chęć realizacji inwestycji w 2020 r.
- zapewnią środki własne na realizację zadania w zakresie demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest oraz wykonania nowego poszycia dachu, elewacji itp.
- złożą do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni stosowny wniosek w terminie do 1 czerwca 2020 r. 

Wszelkie informacje na temat dofinansowania można uzyskać pisząc na adres email: wydz.srodowiska@gdynia.pl lub pod numerem tel. 586688473.
Zachęcamy do składania wniosków.


Informacje, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku:
- Konkurs WFOŚiGW w Gdańsku AZBEST 2020
- regulamin konkursu WFOŚiGW w Gdańsku 
- obowiązki oferenta i wykonawcy prac
- uchwała  nr XI/213/15 RADY MIASTA GDYNI z 26 sierpnia 2015 roku