Aktualności

Powszechny spis rolny 2020 - nabór na rachmistrzów terenowych

Plakat promujący Powszechny Spis Rolny 2020 r. // fot. materiały informacyjne Głównego Urzędu Statystycznego

Powszechny spis rolny

15.06.2020 r.

W dniach od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. prowadzony jest nabór na rachmistrzów spisowych w powszechnym spisie rolnym.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Miasta Gdyni, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz składają stosowne oświadczenia.
 
Oświadczenie o spełnianiu wymogu o nie byciu skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Podczas rejestracji kandydata system wygeneruje dane do uwierzytelniania (login do aplikacji e/m-learning, który jest przekazywany kandydatowi). Jednocześnie na podany adres zostanie automatycznie wysłana wiadomość email zawierająca wygenerowane hasło, które w połączeniu z loginem przekazanym w momencie rejestracji rachmistrza posłuży do zalogowania się do systemu oraz uzyskania  informacji o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, na której są materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od Urzędu Miasta w czasie rejestrowania ich danych informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning.

Szczegółowe wymagania i informacje nt spisu rolnego znajdziesz na stronie www.spisrolny.gov.pl  (Urząd Statystyczny w Gdańsku, nr tel.: 58 76 83 130).
 
Numer kontaktowy do Gminnego Biura Spisowego w Gdyni: 58 668 84 82.

  • Powszechny spis rolny