Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
Azbestowe archiwum

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej

Na terenie miasta Gdyni w 2008 r. przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Dokument o nazwie „Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wraz z programem ich usuwania dla miasta Gdyni” został przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6836/08/V/O w dniu 1 lipca 2008 r. W harmonogramie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta zapisano jako jedno z zadań pomoc właścicielom i zarządcom nieruchomości w finansowaniu przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych. Zadanie to realizowane jest poprzez coroczne zabezpieczanie środków w budżecie gminy na inwestycje związane z usuwaniem azbestu oraz pozyskiwanie innych źródeł finansowania.

Realizując zadania zapisane w programie usuwania azbestu Miasto Gdynia pozyskało dotację na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gdyni” w ramach ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Zadanie zostało zrealizowane przez Robotniczą Spółdzielnię mieszkaniową im. Komuny Paryskiej w miesiącach sierpień – wrzesień 2011 roku i obejmowało demontaż docieplenia z płyt azbestowo-cementowych, zabezpieczenie powstałych odpadów azbestowych oraz transport i utylizację na składowisku odpadów niebezpiecznych na następujących nieruchomościach:

1.      ul. Powstania Wielkopolskiego 117-121 -2 szczyty budynku o powierzchni 314,00 m2

2.      ul. Powstania Wielkopolskiego 123-131 -2 szczyty budynku o powierzchni 314,00 m2

3.      ul. Sucharskiego 13 -cały budynek o powierzchni 1579,00 m2

4.      ul. Sucharskiego 17 -cały budynek o powierzchni 1579,00 m2

5.      ul. Kosko 2 -cały budynek o powierzchni 1552,00 m2

6.      ul. Kosko 4 -cały budynek o powierzchni 1552,00 m2

7.      ul. Maciejewicza 13 -cały budynek o powierzchni 1552,00 m2

        8.      ul. Turkusowa 7 -1 szczyt budynku o powierzchni 165,00 m2

 zdjęcie 1      zdjęcie 2

Łączna masa zutylizowanych odpadów wyniosła 93,74 ton.

             Koszty kwalifikowane zadania, tj. demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest wyniosły 534 493,00 zł, z czego 70% pokryła dotacja. Dotacja została udzielona Urzędowi Miasta Gdyni w oparciu o postanowienie Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnianych w ramach tego Programu. Dotacja w wysokości 374 144,00 zł została wypłacona w 50% ze środków udostępnianych przez NFOŚiGW i w 50% ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

dofinansowanie

ikona