Instytucje pomagające

Instytucje, w których osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc

Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
 
PUNKT OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
łącznik przy sali obsługi mieszkańców, tel. 58-66-88-791, 58-66-88-792

 • obsługa interesantów z wadami słuchu i mowy (tłumacz w języku migowym)
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w komórkach organizacyjnych Urzędu,
 • udzielanie kompleksowej informacji i wskazanie sposobów uzyskiwania pomocy przez osoby niepełnosprawne dla rozwiązywania problemów związanych z niepełnosprawnością,
 • informowanie o podstawowych uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, a także o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy,
 • kompletowanie dokumentacji zawierającej stosowne przepisy z dziedziny prawa, pomocy społecznej, edukacji, sportu, rekreacji kultury i turystyki, a także dotyczące dzieci niepełnosprawnych;

SAMODZIELNY REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
tel. 58-66-88-790

 • opracowywanie projektów programów dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z wydziałem Polityki Gospodarczej i Nadzoru Właścicielskiego oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, inspirowanie i koordynacja działań istotnych dla środowiska osób niepełnosprawnych, podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i miejskie jednostki organizacyjne;
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym ich funkcjonowanie;
 • współpraca z przedstawicielami: administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, miejskich jednostek organizacyjnych, urzędu miasta w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych;
 • inicjowanie i koordynacja realizacji integracyjnych programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych;
 • analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. dostępu do: obiektów użyteczności publicznej, dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, leczenia i rehabilitacji, informacji; a ponadto dotyczących swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, możliwości komunikacji międzyludzkiej, pomocy psychologicznej
 • inspirowanie tworzenia i wykorzystywania baz danych dotyczących osób niepełnosprawnych w granicach przewidzianych prawem.
PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
pok. 205, II piętro
tel. 58-66-88-790


WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 
GDYŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. 10 Lutego 24, tel. 58-668-20-10 lub 11
 

 • obsługa wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej (CEIDG), 
 • udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego przez instytucje
  i organizacje dla przedsiębiorców,
 • obsługa Miejskiego Katalogu Firm,
 • koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń dla przedsiębiorców w ramach rozwoju przedsiębiorczości w mieście,
 • współpraca z organizacjami osób niepełnosprawnych, urzędami i instytucjami w celu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • obsługa osób niepełnosprawnych i pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie przewidzianym ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pomorskie Miasteczko Zawodów przy Fundacji Gospodarczej,
ul. Olimpijska 2
tel. 58-622-20-52, 58-622-95-43


Bezpłatna pomoc osobom bezrobotnym, absolwentom, osobom pragnącym zdobyć nowe kwalifikacje, młodzieży szkolnej oraz przyszłym i obecnym przedsiębiorcom w zakresie szkoleń i indywidualnego doradztwa. 
Ponadto: 

 • pomoc przy podejmowaniu decyzji zawodowych poprzez dostarczanie najnowszych informacji  o zawodach i rynku pracy,
 • badanie predyspozycji zawodowych,
 • pomoc w rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości,
 • szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, warsztaty aktywizacji zawodowej, kursy komputerowe,
 • doradztwo biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • punkt informacji o programach pomocowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Targi Pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grabowo 2
tel. 58-782-01-20


Organizacja i koordynacja działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, które znalazły się w trudnej sytuacji m.in. z powodu niepełnosprawności. Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać poprzez MOPS z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie:
 1. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 3. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, usług tłumacza języka migowego i tłumacza - przewodnika.  
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Grabowo 2,
tel./fax 58-782-01-28
 • wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia,
 • wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
 • wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.  
   

Gdyńskie Centrum
Organizacji Pozarządowych
ul. 3 Maja 27-31,
tel./fax 58-621-80-98


 • informacje na temat organizacji pozarządowych działających na terenie Gdyni i na rzecz mieszkańców Gdyni,  
 • pomoc w rejestracji nowo powstających stowarzyszeń i fundacji,
 • szkolenia i konsultacje dla organizacji np. z zakresu księgowości,
 • bezpłatne udostępnianie pomieszczeń na spotkania organizacji.  

Biuro Porad Obywatelskich
ul.Traugutta 2,
tel. 58-661-31-51

Prowadzenie biura porad i "Poradnictwa bez barier".