Odpady

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Ekodolina Sp. z o.o.

Na początku 2003 r. w miejscowości Łężyce niedaleko Gdyni została otwarta pierwsza część nowego zakładu unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów. Zakład jest bezpieczny ekologicznie, a od innych tego typu przedsięwzięć w Polsce odróżnia się kompleksowością zastosowanych rozwiązań. Za spełnienie standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, projekt otrzymał dotację w wysokości 15,3 mln euro z przedakcesyjnego unijnego funduszu ISPA, co stanowi 60% kosztów inwestycji.

Zakład jest podstawowym elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla prawie pół miliona mieszkańców miast: Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa i gminy Kosakowo zrzeszonych w KZG "Dolina Redy i Chylonki" oraz gmin Luzino i Szemud.

ZUO stanowi bazę techniczną, technologiczną i organizacyjną niezbędną do wdrożenia systemu gospodarki odpadami opartego na selektywnej zbiórce, transporcie i zagospodarowaniu różnych frakcji odpadów. Zakład funkcjonuje w oparciu o szereg wzajemnie powiązanych linii sortowniczych, demontażowych i kompostujących. Do ZUO kierowane są wyselekcjonowane strumienie odpadów surowcowych (makulatura, szkło, tworzywa sztuczne), odpadów wielkogabarytowych, zielonych i budowlanych oraz zmieszana masa odpadów komunalnych i komunalnopodobnych.
logo ZPS Eko Dolina (250)
Eko Dolina jest też podmiotem zbierającym i przetwarzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
 

Wstępne wydzielenie poszczególnych frakcji odpadów następuje na terenie gmin poprzez wdrażaną selektywną zbiórkę odpadów. Każda frakcja jest oddzielnie transportowana do ZUO. Na wjeździe wszystkie partie dostarczanych odpadów poddawane są ścisłej kontroli ilościowej (waga) i jakościowej (dozymetr) oraz ewidencjonowane. Zależnie od składu odpady kierowane są do poszczególnych instalacji celem doczyszczenia i przeróbki w urządzeniach do sortowania, demontażu i kompostowania. Odpady niebezpieczne, które trafią do ZUO nie są utylizowane, przerabiane ani zagospodarowywane w Łężycach. Są one czasowo gromadzone w zamkniętym, zadaszonym magazynie do czasu zebrania odpowiedniej ilości umożliwiającej transport i wysyłkę do specjalistycznych firm utylizacyjnych.

W wyniku uruchomienia kompletnego Zakładu redukcja ilości składowanych odpadów sięgnie 50%.

Więcej informacji na stronie Ekodolina