Podstawowe uprawnienia i ulgi

Strefa Płatnego Parkowania

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr XVII/410/08 z 27 lutego 2008 r. oraz kolejnymi zmianami Uchwały pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00 na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania w takich ich częściach, obiektach i urządzeniach lub w wyznaczonych miejscach, w których dozwolony jest postój tych pojazdów na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz organizacji ruchu zatwierdzonej przez organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi.      

W Strefie Płatnego Parkowania wprowadza się miesięczne abonamenty:
a. typu "M" dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania,
b. typu "O" na okaziciela,
c. typu „N” dla osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych.

Abonament miesięczny lub 30 dniowy dla osób legitymujących się jednym z w/w orzeczeń, typu „N” wynosi 30,00 zł.   
Abonament typu „N” może wykupić osoba uprawniona na jeden określony pojazd. Dokumentami upoważniającymi do jego nabycia są: orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w zakresie schorzeń narządu ruchu lub neurologicznych, karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej, dowód rejestracyjny pojazdu z wpisanymi danymi osoby uprawnionej.

Wykaz ulic wchodzących w skład Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni: 10 Lutego, 3 Maja, Abrahama, Al. Jana Pawła II, Armii Krajowej, I Armii Wojska Polskiego, Asnyka, Batorego, Bema, Derdowskiego, Dworcowa, Fredry, Hryniewickiego na odcinku od ul. Waszyngtona do granic terenu Dalmoru, Jana z Kolna, Kasprowicza, Kilińskiego, Kochanowskiego, Korzeniowskiego, Krasickiego, ks. Prałata Hilarego Jastaka, Legionów na odcinku od Piłsudskiego do ul. Sieroszewskiego, Mariacka, Mickiewicza, Mściwoja, Necla, Obrońców Wybrzeża, Ofiar Piaśnicy, Piłsudskiego na odcinku od Władysława IV do Krasickiego, Plac Grunwaldzki, Plac Kaszubski, Plac Konstytucji, Portowa, Pułaskiego, Sędzickiego, Sienkiewicza, Siemiradzkiego, Sieroszewskiego, Skargi, Skwer Kościuszki, Słowackiego, Starowiejska, Szkolna, Świętojańska na odcinku od Piłsudskiego do Placu Kaszubskiego, Św. Piotra, Św. Wojciecha, T.Wendy na odcinku od Jana z Kolna do ul. Portowej, Traugutta, Waszyngtona na odcinku od Skweru Kościuszki do Św. Piotra, Wita Stwosza, Władysława IV, Wójta Radtkego, Wybickiego, Zawiszy Czarnego, Zgoda, Zygmunta Augusta, Zygmuntowska, Żeromskiego, Żwirki i Wigury.

Więcej informacji o Strefie Płatnego Parkowania na stronie: www.sppgdynia.pl