Podstawowe uprawnienia i ulgi

Ulgi w Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Podstawa prawna: Uchwała nr V/80/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz Uchwała nr XL/816/14 Rady Miasta Gdyni z 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.  
Stan prawny na dzień 16.02.2015 r.    

Uczniowie niepełnosprawni - na podstawie legitymacji szkolnej MENiS II/182/2, dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS II/181/2 lub MEN-I/52/2 lub zaświadczenia o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego MENiS-I/137/2 lub MEN-I/53/2 oraz towarzyszący w/w osobom opiekun, będący osobą pełnoletnią (któremu prawo to przysługuje również bez towarzystwa tych osób na trasie miejsce zamieszkania - placówka szkolna lub przedszkolna) - na podstawie zaświadczenia dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego MI-1/2002 wydanego przez placówkę szkolną lub przedszkolną, uprawnieni są:
 • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych.

Dzieci niepełnosprawne do lat 7 oraz towarzyszący takiemu dziecku opiekun (osoba pełnoletnia) na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna uprawnione są:

 • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych.


 • Uczestnicy zajęć terapeutycznych na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą działalność terapeutyczną na rzecz osób niepełnosprawnych potwierdzonego przez Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni wraz z opiekunem (osoba pełnoletnia), któremu prawo to przysługuje również bez obecności tych osób wyłącznie na trasie miejsce zamieszkania - placówka prowadząca działalność terapeutyczną na podstawie zaświadczenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wydanego przez placówkę prowadzącą działalność terapeutyczną na rzecz osób niepełnosprawnych potwierdzonego przez Referat ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni są uprawnieni do:
  • korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych.


  Młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym i lekkim w wieku 16-30 lat, na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej, uprawniona jest:
  • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.   


  Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba pełnoletnia) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej i dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek opiekuna uprawnione są:
  • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


  Niewidomi w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz towarzyszący takiej osobie przewodnik (osoba, która ukończyła 13 lat) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym z wpisem o niepełnosprawności z powodu wady wzroku (ozn. symbolem "04-O") lub wypisu z treści orzeczenia z wpisem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu wady wzroku wraz z dokumentem tożsamości osoby niepełnosprawnej i dokumentu tożsamości potwierdzającym wiek przewodnika uprawnieni są:
  • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz na liniach specjalnych.


  Niezdolni do pracy inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu niezdolnemu do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji emeryta/rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna są uprawnieni:
  • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


  Niezdolne do pracy osoby represjonowane oraz opiekun (osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie legitymacji osoby represjonowanej ZUS Rw-52 i dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna są uprawnione:
  • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


  Emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach, korzystający ze świadczeń emerytalnych i rentowych po zmarłym współmałżonku - na podstawie legitymacji emeryta/rencisty wraz z dokumentem tożsamości uprawnienie są:
  • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


   Kombatanci - na podstawie legitymacji o uprawnieniach kombatanckich uprawnieni są:
  • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.

  Osoby, które ukończyły 70 lat - na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającym wiek uprawnione są do:
  • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych,
  • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach specjalnych.

  Dzieci do lat 4 - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, uprawnione są:

  • do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.


  Dzieci w wieku od 4 do 7 lat uprawnione są:

  • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.

  Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 24 lat- na podstawie legitymacji szkolnej, uprawnieni są:
  • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.

  Studenci - na podstawie legitymacji studenckiej, uprawnieni są:
  • do korzystania z biletów ulgowych w środkach miejskiej komunikacji zbiorowej na liniach zwykłych, pospiesznych i nocnych oraz specjalnych.

  Dzieci i młodzież niepełnosprawna zameldowani w Gdyni w kursach związanych z nauką szkolną realizowaną w placówkach zlokalizowanych w Gdyni mają prawo do korzystania z bezpłatnych przejazdów minibusem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

  Szczegółowych informacji dotyczących dostosowań komunikacji miejskiej w Gdyni do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne ze specjalnie przystosowanych minibusów można znaleźć na stronie:  www.zkmgdynia.pl lub pod numerem telefonu 58-623-50-78.