Świadczenia finansowe

Pomoc finansowa na zakup podręczników

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. ...)
Stan prawny na dzień 04.06.2020 r.  
Zgodnie z w/w rozporządzeniem pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wcześniej wymieniona), uczęszczającym w roku szkolnym 2016 / 2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.  Wartość pomocy nie może przekroczyć kwot od 225 zł do 770 zł. Pomoc jest udzielana na wniosek rodzica / opiekuna dziecka a także nauczyciela, pracownika socjalnego a wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2016 / 2017. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie.