Świadczenia finansowe

Pomoc finansowa na zakup podręczników

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. ...)
Stan prawny na dzień 15.07.2015 r.  
Zgodnie z w/w rozporządzeniem pomoc na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego jest udzielana uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest wcześniej wymieniona), uczęszczającym w roku szkolnym 2015 / 2016 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II i IV, gimnazjów z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klasy I, II i IV lub II stopnia z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych z wyjątkiem klas I i IV. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwot od 225 zł do 770 zł. Pomoc jest udzielana na wniosek rodzica / opiekuna dziecka a także nauczyciela, pracownika socjalnego a wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2015 / 2016. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie.

Treść rozporządzenia