Wyrzucam.to

Podział Gdyni na sektory

W celu zorganizowania systemu i przeprowadzenia przetargów Rada Miasta Gdyni w dniu 29 sierpnia 2012 r. podjęła uchwałę o podziale miasta na 7 sektorów. Z każdego sektora odpady zmieszane i zebrane w sposób selektywny odbierane będą przez jedną firmę wywozową wybraną przez Miasto Gdynia w przetargu. Takie rozwiązanie ma gwarantować zwiększenie efektywności logistycznej zbiórki odpadów oraz zapobiec dziś występującym sytuacjom, kiedy odpady z jednaj ulicy są odbierane przez kilka śmieciarek. Będzie również korzystne finansowo i środowiskowo dzięki mniejszemu  zużyciu  paliwa oraz mniejszej emisji spalin i hałasu.

podział gminy na sektory


Firma, która wygra przetarg i będzie odbierać odpady zostanie zobowiązana do przekazania odebranych odpadów do wyznaczonego miejsca przetworzenia lub składowania.
Odpady zmieszane będą mogły być przetwarzane wyłącznie w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którą dla obszaru Gdyni i okolic jest Eko Dolina zlokalizowana w gminie Łężyce.
Pozostałe odpady, w tym w szczególności odpady surowcowe, będą musiały zostać przekazane do podmiotów, które zagospodarują je zgodnie z 5-cio stopniową hierarchię postępowania z odpadami:
1) zapobieganie,
2) przygotowanie do ponownego użycia,
3) recykling,
4) inne metody odzysku, np. odzysk energii,
5) unieszkodliwianie,
z zastrzeżeniem, że odstąpienie od postępowania wg hierarchii jest możliwe, gdy jest to uzasadnione metodologią myślenia o cyklu życia.

ikona