Co nowego

Dyskutowali o Wzgórzu św. Maksymiliana

Dyskutowali o Wzgórzu św. Maksymiliana // Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

Dyskutowali o Wzgórzu św. Maksymiliana // Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni

06.07.2018 r.

W gdyńskim InfoBoksie odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, rejon skweru Plymouth i alei Marszałka Piłsudskiego. W dyskusji uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy Gdyni.

Pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przybliżyli procedurę sporządzania planu miejscowego oraz przedstawili zebranym główne jego założenia. Omówiono zakres zmian w stosunku do obowiązującego na tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana, rejon skweru Plymouth.
 
W przedstawionym projekcie planu, obejmującym obszar wzdłuż alei Marszałka Piłsudskiego, zmieniono zapisy dotyczące przeznaczenia terenu. Zrezygnowano z możliwości realizacji wielofunkcyjnego centrum usługowego przewidzianego w obecnie obowiązującym planie na rzecz zieleni urządzonej oraz usług sportu i rekreacji. Projekt planu przeznacza wyłącznie dwa niewielkie tereny prywatne pod zabudowę (które w obowiązującym planie również przeznaczone są pod zabudowę), a w pozostałej części przewiduje realizację ogólnodostępnej zieleni parkowej z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi.


 
Podczas dyskusji poruszone zostały kwestie problemów komunikacyjnych, związanych z brakiem miejsc postojowych w tym rejonie oraz utrudnionym dojazdem poprzez węzeł ul. Świętojańskiej i Partyzantów do posesji sąsiadujących z obszarem objętym projektem planu. Wyrażono też obawę o brak możliwości realizacji zieleni nad planowanym parkingiem podziemnym, postulując o zagłębienie parkingu na tyle, aby możliwe były nasadzenia zieleni wysokiej. Domagano się też, aby zachować istniejące wartościowe okazy drzew.
 
Z projektem można zapoznać się do 10 lipca w gdyńskim InfoBoksie (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Są one dostępne także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.
 
Swoje uwagi będzie można składać do 24 lipca do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.