Azbestowe archiwum

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynku OPEC Gdynia

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gdyni – edycja 2011

Gmina Miasta Gdyni po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gdyni”.


budynekPrzedsięwzięcie, polegające na demontażu zadaszenia i podsufitki grupowego węzła cieplnego w Gdyni przy ul. Szafranowej 15, wykonanych z płyt azbestowo-cementowych, zostało zrealizowane w dniach 9-11 lipca 2012 r. przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni. Zdemontowany azbest został zabezpieczony przed pyleniem a następnie przetransportowany do Małociechowa k. Pruszcza, gdzie znajduje się składowisko posiadające stosowne decyzje i pozwolenia, gwarantujące zgodną z prawem i bezpieczeństwem kompleksową usługę związaną z gospodarką materiałów niebezpiecznych zawierających azbest. Do utylizacji przekazano 497 m2 odpadów zawierających azbest.

budynek 2Łączny koszt kwalifikowany zadania wyniósł 10 065 zł, z czego 40% stanowiła dotacja, natomiast reszta pochodziła ze środków własnych OPEC Gdynia.

Nieruchomość jest ujęta w inwentaryzacji produktów zawierających azbest sporządzonej dla Miasta Gdyni.

azbest
Zadanie zgłoszone zostało do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Celem konkursu było wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone ilością odpadów azbestowo-cementowych skierowanych do unieszkodliwienia, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji.

wfośŁączna kwota dofinansowania wynosi: 4 082 zł. Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część III: Usuwanie wyrobów zawierających azbest” (50% ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska).

Autorem zdjęć umieszczonych w artykule jest Radosław Machnicki (pracownik OPEC Sp. z o.o. w Gdyni).

ikona