Azbestowe archiwum

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni – edycja 2016

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni - edycja 2016

Gmina Miasta Gdyni po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu miasta Gdyni - edycja 2016".

Nazwa zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdyni – edycja 2016”
Koszt kwalifikowany: 27 692,00 zł
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 23 538,20 zł

Zadanie zostało zgłoszone do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2016)". Celem konkursu było wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone ilością odpadów azbestowo-cementowych skierowanych do unieszkodliwienia, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji.

Przedsiewzięcie w tegorocznej edycji, polegało na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu z terenu dwóch nieruchomości w Gdyni, w tym w jednym przypadku dodatkowo usunięto azbest zalegający na terenie posesji. Zdemontowany azbest został zabezpieczony przed pyleniem a następnie przetransportowany na składowisko odpadów posiadajace stosowne decyzje i pozwolenia, gwarantujac tym samym zgodną z prawem i bezpieczeństwem kompleksową utylizację materiałów niebezpiecznych zawierajacych azbest.

Inwestycji dokonano w dwóch lokalizacjach:

1) ul. Mała 25 - powierzchnia odpadu 50 m2, masa odpadu 1,02 Mg, transport odpadu do Małociechowa koło Pruszcza, koszt kwalifikowany 476,00 zł, dotacja 404,60 zł.
mala25mini
2) ul. Sojowa 33,33A,33B - powierzchnia odpadu 2524,45 m2, masa odpadu 34,08 Mg, transport odpadu do Zakładu Utylizacyjnego Spółka z o.o. w Gdańsku, koszt kwalifikowany 27 216,00 zł, dotacja 23 133,60 zł.

sojowa33mini

Łączny koszt kwalifikowany zadania wynosi 27 692,00 zł z czego 85% stanowi dotacja, natomiast reszta pochodzi ze środków własnych wnioskodawców. Uzyskano tym samym łączną kwotę dotacji w wysokości 23 538,20 zł.

Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielonej na warunkach wynikajacych z  Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest".

wfosmini

ikona