Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
Azbestowe archiwum

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gdynia - edycja 2014

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w terenu Miasta Gdynia - edycja 2014
Gmina Miasta Gdyni po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gdynia - edycja 2014.
Zadanie zostało zgłoszone do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. "Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2014)". Celem konkursu było wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja przyniesie najlepsze efekty ekologiczne wyrażone ilością odpadów azbestowo-cementowych skierowanych do unieszkodliwienia, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji.
Przedsięwzięcie w tegorocznej edycji, polegało na transporcie płyt azbestowo-cementowych na składowisko odpadów z terenu trzech nieruchomości w Gdyni, w tym w dwóch przypadkach transport poprzedzony był demontażem zadaszenia wykonanego z płyt azbestowo-cementowych.
Zdemontowany azbest został zabezpieczony przed pyleniem a następnie przetransportowany na składowisko odpadów posiadające stosowne decyzje i pozwolenia, gwarantując tym samym zgodną z prawem i bezpieczeństwem kompleksową usługę związana z gospodarką materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.
 
Inwestycji dokonano w trzech lokalizacjach:
1) ul. Świętojańska 56- powierzchnia odpadu 487,50 m2, masa odpadu 5, 76 Mg, transport odpadu do zakładu utylizacyjnego w Gdańsku, koszt kwalifikowany 4 608,00 zł, dotacja 4 469,76 zł.
2)ul. Stanisława Wąsowicza 12B- powierzchnia odpadu 40,00 m2, masa odpadu 0,51 Mg, transport odpadu do Małociechowa koło Pruszcza, koszt kwalifikowany 408,00 zł, dotacja 395,76 zł.
3) ul. Orłowska 45A- powierzchnia odpadu 19,25 m2, masa odpadu 0,30 Mg, transport odpadu do Małociechowa koło Pruszcza, koszt kwalifikowany 120,00 zł, dotacja 116,40 zł.
Łączny koszt kwalifikowany zadania wynosi  5 136 zł z czego 97% stanowi dotacja, natomiast reszta pochodzi ze środków własnych gminy. Uzyskano tym samym łączną kwotę dotacji w wysokości 4 981 zł. Środki finansowe na realizację zadań konkursowych pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w ramach Programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne - część 2: Usuwanie wyrobów zawierających azbest" (50% ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska).
wfosigw

ikona