Rusza budowa Trasy Kaszubskiej - zmiany w organizacji ruchu Rusza budowa Trasy Kaszubskiej - zmiany w organizacji ruchu
Odpady

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni

tekst ujednoliconyUCHWAŁA NR X/182/15

RADY MIASTA GDYNI
z dnia 24 czerwca 2015 r.
zmieniona
UCHWAŁĄ NR XIII/281/15
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 28 października 2015 r.
zmieniona
UCHWAŁĄ NR XXVI/638/16
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 listopada 2016 r.
zmieniona
UCHWAŁĄ NR XXXII/798/17
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniona
UCHWAŁĄ NR XLIV/1276/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniona
UCHWAŁĄ NR VII/209/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 27 marca 2019 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2a ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.1) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Gdyni, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie:
1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.,
2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.,
3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r.,
4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007r.,
5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy a w części wykorzystywane są w inny sposób są miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.
1a. Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których wytwarzane są odpady komunalne, są miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska wydanym na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W zakresie nieuregulowanym we wskazanym Rozporządzeniu, do zakresu i sposobu selektywnego zbierania odpadów na nieruchomościach o których mowa w zdaniu poprzednim stosuje się niniejszy regulamin.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów komunalnych obejmujących:
1) szkło,
2) papier i opakowania wielomateriałowe,
3) tworzywa sztuczne i metale,
4) popiół z domowych palenisk,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyte opony,
8) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory,
9) odpady zielone,
10) drzewka świąteczne,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe.
3. Odpady, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem wymienionych w pkt 5-8, 10 oraz 9 w zakresie
obejmującym gałęzie i inne zdrewniałe części roślin należy zbierać w pojemnikach określonych w rozdziale 3.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości w sposób obejmujący:
1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,
2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.
2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić co najmniej w ⅔ jej szerokości, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków określonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu czystej wody niezawierającej innych substancji chemicznych.
2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,
2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.


Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni stosować należy:
1) worki o minimalnej pojemności 35 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka,
2) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej,
3) pojemniki inne niż worki, o pojemności minimalnej 60 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego,
4) pojemniki o pojemności minimalnej 110 litrów wykonane z metalu.
2. Na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego dopuszcza się stosowanie pojemników innych niż worki o pojemności minimalnej 30 litrów.
3. Pojemniki, w tym worki określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 3 ust. 2 pkt 1-3 i 9 powinny być utrzymane w kolorze:
1) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła,
2) niebieskim, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia papieru i opakowań wielomateriałowych,
3) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia tworzyw sztucznych i metali,
4) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia odpadów zielonych.
3a. Pojemniki, w tym worki określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych powinny być utrzymane w kolorze innym niż kolory określone w ust. 3.
4. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
4a. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, usytuowane na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, powinny być wyposażone w transpondery RFID kompatybilne z systemem identyfikacji pojemników.
5. Na pojemnikach o których mowa w ust. 3 i 3a, umieszcza się w widocznym miejscu na tle o minimalnych wymiarach 280 mm x 160 mm, odpowiadającym kolorom dla danego rodzaju odpadu, widoczny napis:
1) „SZKŁO” – w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 3 pkt 1,
2) „PAPIER I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE” – w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 3 pkt 2,
3) „PLASTIK I METALE” - w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 3 pkt 3,
4) „ODPADY ZIELONE” - w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 3 pkt 4,
5) „ODPADY ZMIESZANE” – w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 3a.
6. W okresie do 30.06.2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w ust. 3 i 3a, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z ust. 5.
7. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych, a także odpadów ulegających biodegradacji zbieranych, na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy następuje w pojemnikach o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4. Na nieruchomości zabudowanej budynkiem do czterech lokali dopuszcza się zebranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach, jeżeli objętość odpadów jakie powstały na tej nieruchomości, przekroczyła objętość określoną w ust. 12 pkt 1.
8. Zbieranie odpadów komunalnych o których mowa w §3 ust. 2 pkt 4 następuje w pojemnikach o których mowa w ust. 1 pkt 4.
9. Zbieranie odpadów komunalnych o których mowa w §3 ust. 2 pkt 1-3 na nieruchomości:
1) zabudowanej budynkiem obejmującym nie więcej niż cztery lokale, następuje w workach o których mowa w ust. 1 pkt 1,
2) zabudowanej budynkiem obejmującym więcej niż cztery lokale, następuje w pojemnikach o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4.
10. Na nieruchomościach o których mowa w ust. 9 pkt 1 na których właściciele nie gromadzą odpadów o których mowa w §3 ust. 2 pkt 1-3 w workach zapewnianych przez gminę, właściciel nieruchomości może stosować będące w jego posiadaniu pojemniki określone w ust. 1 pkt 3 i 4.
11. Zbieranie odpadów komunalnych o których mowa w §3 ust. 2 pkt 9, z zastrzeżeniem zawartym w §3 ust. 3, na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy następuje w workach o których mowa w ust. 1 pkt 1.
12. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w tygodniowym cyklu odbioru powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
7) 10 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,
8) 30 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 3 litrom poza tym okresem.
13. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 12, może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż raz w tygodniu.
14. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła, opróżniane jeden raz w miesiącu powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) 8 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) 0,25 litra na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 4 litrom na każde 10 m 2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 1 litrowi na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 15 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
7) 3 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,
8) 2 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 0,2 litra poza tym okresem.
15. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z papieru i opakowań wielomateriałowych, opróżniane jeden raz w miesiącu powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
7) 10 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,
8) 15 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 1,5 litra poza tym okresem.
16. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z tworzywa sztucznego i metali, opróżniane jeden raz w miesiącu powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
7) 10 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,
8) 30 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 3 litrom poza tym okresem.
16a. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w tygodniowym cyklu odbioru powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
2) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
3) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
5) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
6) 10 litrom na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,
7) 3 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodu działkowego w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, z wyłączeniem działek, na których odpady odpady ulegające biodegradacji poddawane są kompostowaniu.
17. Pojemniki przeznaczone do zbierania popiołu z domowych palenisk, opróżniane jeden raz w miesiącu, powinny mieć łączną pojemność 110 litrów na lokal.
18. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 14-17, może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż jeden raz w miesiącu.

§ 7. 1. Na nieruchomościach zabudowanych budynkiem obejmującym więcej niż cztery lokale pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w sposób wykluczający:
1) możliwość zamoknięcia oraz ugrzęźnięcia w błocie lub śniegu,
2) możliwość ich przemieszczania lub przewracania bez udziału człowieka, w szczególności przez zwierzęta lub wskutek działania warunków atmosferycznych,
3) zastawianie lub ograniczanie dostępu do pojemnika przez inny pojemnik,
4) przemieszczanie pojemników w trakcie odbioru odpadów po powierzchni nieutwardzonej.
2. Pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający pozbycie się odpadów zmieszanych oraz wymienionych w §3 ust. 2 pkt 1-4 w jednym miejscu, a odległość pomiędzy sąsiednimi pojemnikami nie może przekraczać 2 m.
3. Na nieruchomościach zabudowanych bydunkiem obejmującym nie więcej niż cztery lokale pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w sposób:
1) wykluczający możliwość ugrzęźnięcia w błocie lub śniegu,
2) wykluczający ich przewracanie przez zwierzęta,
3) zapewniający możliwość przemieszczania pojemników w trakcie wodbioru odpadów po powierzchni utwardzonej.
4. Na nieruchomościach zabudowanych budynkiem obejmującym nie więcej niż cztery lokale worki z odpadami powinny być rozmieszczone w sposób wykluczający możliwość ich rozerwania przez zwierzęta.
5. Pojemniki na nieruchomości powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający nie utrudniony dostęp do nich przedsiebiorcy odbierającemu odpady. Wymóg dostępności uważa się za spełniony, jeżeli w chwili wyrażenia przez przedsiębiorcę gotowości do odbioru odpadów komunalnych:
1) miejsce to pozostaje otwarte albo przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został udostępniony klucz, pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do niego – w przypadku gdy miejsce usytuowania pojemników jest zamykane,
2) w przypadku gdy na nieruchomości jest utrzymywany pies – zwierzę to zostało odpowiednio zabezpieczone w sposób wyłączający możliwość pogryzienia.
5a. (uchylony)
6. (uchylony)
7. Dopuszcza się sytuowanie przed posesją pojemników zawierających odpady zmieszane oraz wymienione w §3 ust. 2 pkt 1-4 i pkt 9 najwcześniej o godz. 20.00 na jeden dzień przed zaplanowanym terminem odbioru.
8. W przypadku gdy cechy nieruchomości o której mowa w ust. 1 uniemożliwiają usytuowanie na niej pojemników do gromadzenia odpadów, pojemniki te mogą być usytuowane na nieruchomości sąsiedniej. Nie może to naruszać przepisów odrębnych regulujących zasady korzystania z cudzej nieruchomości, w tym korzystania z pasa drogowego.

§ 8. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno być dokonywane poprzez:
1) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,
2) zapewnienie poddawania czyszczeniu pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na odpady ulegające biodegradacji, co najmniej dwa razy w roku, a pojemników na odpady wymienione w §3 ust. 2 pkt 1-3 co najmniej raz w roku,
3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążania,
4) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

Rozdział 4.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów.
2. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu Nieruchomości mieszkalne, na których zlokalizowane są nie więcej niż cztery lokale Nieruchomości mieszkalne, na których zlokalizowane są więcej niż cztery lokale Nieruchomości niezamieszkane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
komunalne odpady zmieszane raz w tygodniu 2 razy w tygodniu co najmniej 1 raz w tygodniu
szkło raz w miesiącu co 2 tygodnie co najmniej 1 raz w miesiącu, z uwzględnieniem potrzeb
papier i opakowania wielomateriałowe raz w miesiącu 2 razy w tygodniu co najmniej 1 raz w miesiącu, z uwzględnieniem potrzeb
tworzywa sztuczne i metale co 2 tygodnie 2 razy w tygodniu co najmniej 1 raz w miesiącu, z uwzględnieniem potrzeb
odpady ulegające biodegradacji - - co najmniej 1 raz w tygodniu
popiół z domowych palenisk raz w miesiącu w okresie od 1 października do 15 maja, w pozostałym okresie z uwzględnieniem potrzeb co najmniej 1 raz w miesiącu, z uwzględnieniem potrzeb
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
meble i inne odpady wielkogabarytowe za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
zużyte opony za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
odpady zielone, z wyjatkiem gałęzi i innych zdrewniałych części roślin co 2 tygodnie w okresie od początku marca do końca listopada na bieżąco, po wyrażeniu zamiaru pozbycia się odpadu
gałęzie i inne zdrewniałe części roślin za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
drzewka świąteczne co 2 tygodnie, w okresie od początku stycznia do końca lutego
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu


3. W przypadku budynków mieszkalnych usytuowanych na użytkach rolnych dopuszcza się pozbywanie komunalnych odpadów zmieszanych z częstotliwością co dwa tygodnie.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości komunalnych odpadów zmieszanych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach opisanych w Rozdziale 3 i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.
2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pozbywają się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w sposób obejmujący:
1) gromadzenie odpadów szkła w pojemnikach, w tym workach, określonych w Rozdziale 3 i przekazywanie przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
2) gromadzenie odpadów papieru i opakowań wielomateriałowych w pojemnikach, w tym workach, określonych w Rozdziale 3 i przekazywanie przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
3) gromadzenie odpadów tworzyw sztucznych i metali w pojemnikach, w tym workach, określonych w Rozdziale 3 i przekazywanie przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
4) gromadzenie odpadów popiołu z domowych palenisk w pojemnikach określonych w Rozdziale 3 i przekazywanie przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
5) przekazywanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
a) podmiotom przyjmującym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzedawcom sprzętu elektrycznego lub elektronicznego,
b) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6) wystawianie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów lub jego bezpośrednim sąsiedztwie i przekazanie przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów lub przekazywanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
7) wystawienie zużytych opon w sposób opisany w pkt 6 i przekazanie przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów lub przekazywanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
8) przekazywanie odpadów niebezpiecznych obejmujących:
a) przeterminowane leki do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronach www.smieciodnowa.pl i www.kzg.pl ,
b) zużyte baterie do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, w urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych itp.,
c) pozostałe odpady niebezpieczne, w szczególności farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, których adresy są dostępne na stronach www.smieciodnowa.pl , www.kzg.pl lub do przeznaczonego do tego celu samochodu objeżdżającego poszczególne dzielnice według ustalonego harmonogramu, dostępnego na stronach www.smieciodnowa.pl , www.kzg.pl i biuletynie „Ratusz”;
9) poddawanie odpadów zielonych, z zastrzeżeniem pkt 10, kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, lub gromadzenie tych odpadów w workach określonych w Rozdziale 3 i przekazywanie przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów albo do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
10) gromadzenie gałęzi i innych zdrewniałych części roślin i przekazywanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
11) wystawianie drzewek świątecznych w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów lub jego
bezpośrednim sąsiedztwie i przekazanie przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów;
12) gromadzenie odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne w osobnych pojemnikach lub workach wystawionych na nieruchomości na której powstaje odpad lub przed posesją w sposób wykluczający powstanie zagrożenia dla ruchu i przekazywanie:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) przedsiębiorcy posiadającemu wpis do rejestru działalności regulowanej na podstawie indywidualnej umowy na usługę odbioru tego typu odpadów.
3. Przekazywanie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następuje na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Gdyni podjętej na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w §10, przy czym przekazywanie odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Przepisów określonych w §10 ust. 2 o przekazywaniu odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie stosuje się.

§ 12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości zwłok padłych zwierząt w sposób obejmujący przekazanie zwłok zwierzęcia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie odbioru odpadów lub posiadającemu zezwolenie na transport tego typu odpadów albo zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a tym przedsiębiorcą.

§ 13. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

Rozdział 5.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i ich rozmieszczenie

§ 14. 1. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, z zastosowaniem środków chemicznych, przy czym powinno odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów, z zachowaniem wymagań określonych w §4.
2. Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są przez właściciela nieruchomości w pojemniki o pojemnościach minimalnych:
1) 30 litrów – na drogach publicznych,
2) 30 litrów – skwery, place zabaw, tereny sportowo-rekreacyjne,
3) 30 litrów – na przystankach komunikacji miejskiej,
4) 30 litrów – przy punktach gastronomicznych lub świadczących inne usługi obejmujące przygotowanie produktów do spożycia,
5) 30 litrów – na targowiskach,
6) 30 litrów – na terenie ogródków działkowych.
3. Częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w ust. 2, musi być dostosowana do potrzeb, jednak nie może być mniejsza niż 1 raz na tydzień.
4. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie. Rozmieszczenie pojemników na terenach użytku publicznego powinno być dokonywane z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.
5. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych zawierające odpady opróżniane są poprzez udostępnienie do odbioru przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z którym Gmina Miasta Gdyni zawarła stosowną umowę.

Rozdział 6.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się:
1) opróżniania opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady surowcowe,
2) redukowania objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.

Rozdział 7.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16
. 1. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, a w przypadku utrzymywania psa, zobowiązany jest także do umieszczenia przy wejściu na nieruchomość tabliczki informującej o obecności psa.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, a w przypadku nieruchomości w której znajduje się więcej niż jeden lokal, także na nieruchomość wspólną, ma obowiązek prowadzenia psa na smyczy, a psa należącego do ras uznanych za agresywne lub mieszańca tych ras, prowadzenia także
w kagańcu.
4. Zwolnienie ze smyczy psa rasy innej niż uznanej za agresywną lub jej mieszańca jest dopuszczone pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.
5. Na terenach oznaczonych jako wybiegi dla psów osoby je utrzymujące mogą zdjąć psu kaganiec oraz spuszczać je ze smyczy, z zastrzeżeniem przestrzegania regulaminu korzystania z wybiegów, jeżeli został ustanowiony przez zarządcę.
6. Obowiązki określone w ust. 3 i 4 nie dotyczą oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych, a także szczeniąt w wieku do 6 miesiąca życia, jeżeli osoba utrzymująca psa posiada dokument potwierdzający jego wiek.
7. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia potwierdzającego realizację obowiązku wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie.

§ 17. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.
2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy osób ze znacznym stopniem upośledzenia poruszających się na wózku inwalidzkim i niewidomych.

§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) niewprowadzania zwierząt na tereny placów zabaw przez cały rok oraz na plaże i kąpieliska w okresie od 1 maja do 30 września, za wyjątkiem oznakowanych miejsc dopuszczających wprowadzanie psów na plaże przez cały rok,
2) niekąpania zwierząt w fontannach miejskich.
2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy wprowadzania na plaże i kąpieliska oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osoby niepełnosprawnej, jeżeli mają one założoną uprząż.

Rozdział 8.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 19. 1. W granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni utrzymywanie zwierząt futerkowych w celach hodowlanych może odbywać się w miejscu usytuowanym w odległości co najmniej 2 kilometrów od zabudowań mieszkalnych osób trzecich.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich, innych niż wymienione w ust. 1, w granicach administracyjnych miasta dopuszcza się na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuścił funkcję rolniczą, z uwzględnieniem ust. 4.
3. Na terenach innych niż wymienione w ust. 2 dopuszcza się utrzymywanie kur w ilości nie większej niż 10 sztuk.
3a. Na terenach innych niż wymienione w ust. 2 dopuszcza się utrzymywanie pszczół miodnych linii dopuszczonych do hodowli na terenie województwa pomorskiego w ilości nie większej niż 8 rojów na posesję, w ulach usytuowanych w odległości co najmniej 15 m od granicy nieruchomości sąsiedniej. W przypadku usytuowania uli na dachach budynków, dopuszcza się utrzymywanie pszczół miodnych, o ile odległość uli od otworów okiennych znajdujących się na poziomie lub powyżej posadowienia uli w budynkach sąsiednich wynosi co najmniej 15 m. W takim wypadku wymagań w zakresie odległości od granicy działki nie stosuje się.
4. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości. Wymogi określone w zdaniu pierwszym nie dotyczą utrzymywania pszczół miodnych.
5. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
6. Wymogów określonych w ust. 2 nie stosuje się do utrzymywania koni w celach terapeutycznych i rekreacyjnych.

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy Miasta Gdyni.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana w każdym roku w terminach od 15 kwietnia do 15 maja oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomosci.

Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 21. Traci moc uchwała Nr XXII/447/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2012r. sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni”3).

§ 22
. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§23. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dniem 1 stycznia 2016 roku, z zastrzeżeniem §7 ust. 1 i 2, który wchodzi w życie z dniem 31.12.2019r.


Przewodniczący Rady Miasta
Joanna Zielińska
1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1629, w Dz. U. z 2019 r. poz. 730.