Odpady

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni

Rozdziały:tekst ujednolicony

UCHWAŁA NR XI/344/19 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 sierpnia 2019 r.

  • zmieniona UCHWAŁĄ NR XV/503/19 RADY MIASTA GDYNI z dnia 18 grudnia 2019 r.
  • zmieniona UCHWAŁĄ  NR XLVIII/1477/22 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 grudnia 2022 r.
  • zmieniona UCHWAŁĄ NR LIV/1656/23 RADY MIASTA GDYNI z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:


Rozdział 1.

Postanowienia ogólne


§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Gdyni, dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych;
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;
9) inne obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:
1) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,
2) ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
3) ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r.,
4) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.,
5) ustawie o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.,
6) Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznanych za niebezpieczne.

Rozdział 2.

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi§ 3. 1. W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw środowiska wydanym na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do selektywnego zbierania i odbierania frakcji odpadów obejmujących papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady stosuje się przepisy niniejszego regulaminu.
2. Poza odpadami wymienionymi w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania także odpadów komunalnych obejmujących:
1) popiół z domowych palenisk,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
4) zużyte opony,
5) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, w tym odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy zbierane odrębnie od pozostałych bioodpadów (odpady zielone),
8) naturalne drzewka świąteczne,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.

§ 4. 1. Uprzątanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, następuje w sposób obejmujący:
1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,
2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.
2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w ust. 1, powinno nastąpić co najmniej w ⅔ jej szerokości, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości.
4. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu następuje w sposób niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków określonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do układu korzeniowego roślin.
5. Uprzątnięcie z nieruchomości służącej do użytku publicznego innych zanieczyszczeń następuje w sposób mechaniczny lub ręczny niezwłocznie po powstaniu zanieczyszczenia.

§ 5.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać się przy zapewnieniu odprowadzania powstających ścieków do miejskiej sieci sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych lub unieszkodliwiane w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod warunkiem:
1) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,
2) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.


Rozdział 3.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i worków, utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów


§ 6. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdyni stosować należy:
1) worki o minimalnej pojemności 35 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka,
2) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej,
3) pojemniki o pojemności minimalnej 60 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego,
4) pojemniki o pojemności minimalnej 110 litrów wykonane z metalu.
2. Pojemniki oraz worki określone w ust. 1 przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny być utrzymane w kolorze innym niż kolory określone w rozporządzeniu, o którym mowa w §3 ust. 1.
3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
4. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, usytuowane na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, powinny być wyposażone w transpondery RFID kompatybilne z systemem identyfikacji pojemników.
5. Na pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w §3 ust. 1 umieszcza się w widocznym miejscu napis o minimalnych wymiarach 280 mm x 160 mm, o treści określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
6. Na pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych umieszcza się w widocznym miejscu napis: “POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI” o minimalnych wymiarach 280 mm x 160 mm.
7. Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji następuje w pojemnikach o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4.
8. Na nieruchomości zabudowanej budynkiem do czterech lokali dopuszcza się zebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w workach, jeżeli objętość odpadów jakie powstały na tej nieruchomości, przekroczyła pojemność określoną w ust. 10 pkt 1.
9. Zbieranie odpadów komunalnych o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 następuje w pojemnikach o których mowa w ust. 1 pkt 4.
10. Pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w tygodniowym cyklu odbioru powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) 20 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
7) 10 litrom na jedno łóżko dla całodobowych domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości
o podobnej funkcji,
8) 30 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 3 litrom poza tym okresem.
11. Pojemność pojemników, o której mowa w ust. 10, może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem
opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż raz w tygodniu.
12. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane raz w miesiącu powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) 8 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) 0,25 litra na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 4 litrom na każde 10 m 2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 1 litrowi na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 15 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
7) 3 litrom na jedno łóżko dla całodobowych domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości
o podobnej funkcji,
8) 2 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 0,2 litra poza tym okresem.
13. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z papieru powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane raz w miesiącu powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych
7) 10 litrom na jedno łóżko dla całodobowych domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości
o podobnej funkcji,
8) 15 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 1,5 litra poza tym okresem.
14. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów z metali i tworzyw sztucznych, w tym opakowań wielomateriałowych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane raz w miesiącu powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
7) 10 litrom na jedno łóżko dla całodobowych domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości
o podobnej funkcji,
8) 30 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 3 litrom poza tym okresem.
15. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w tygodniowym cyklu odbioru powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:
1) 5 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
2) 1 litrowi na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,
3) 15 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
4) 5 litrom na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego oraz przynależącego do niego ogródka, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na jeden lokal,
5) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,
6) 60 litrom na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
7) 10 litrom na jedno łóżko dla całodobowych domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości
o podobnej funkcji,
8) 3 litrom na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku, z wyłączeniem działek, na których odpady ulegające biodegradacji poddawane są kompostowaniu.
16. W przypadku, gdy odpady ulegające biodegradacji powstałe na nieruchomości są w całości poddawane kompostowaniu, właściciel nieruchomości zwolniony jest z obowiązku posiadania pojemnika i worka na te odpady.
17. Pojemniki przeznaczone do zbierania popiołu z domowych palenisk, opróżniane jeden raz w miesiącu,
powinny mieć łączną pojemność 110 litrów na lokal.
18. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 12-17, może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż z częstotliwością tam wskazaną.

§ 7. 1. Pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w sposób wykluczający zastawianie lub ograniczanie dostępu do pojemnika przez inny pojemnik.
2. Pojemniki na odpady powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający pozbycie się odpadów zmieszanych oraz wymienionych w §3 ust. 1 w jednym miejscu, a odległość pomiędzy sąsiednimi pojemnikami nie może przekraczać 2 m.
3. Dopuszcza się rozmieszczenie pojemników lub worków, o których mowa w §6 ust. 1 pkt 1- 4, częściowo lub całkowicie pod powierzchnią gruntu, o ile posiadają one konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
4. uchylony
5. uchylony
6. Pojemniki na nieruchomości powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający nie utrudniony dostęp do nich przedsiębiorcy odbierającemu odpady. Wymóg dostępności uważa się za spełniony, jeżeli w chwili wyrażenia przez przedsiębiorcę gotowości do odbioru odpadów komunalnych:
1) miejsce to pozostaje otwarte albo przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne został udostępniony klucz, pilot lub inne urządzenie umożliwiające mu dostęp do niego – w przypadku gdy miejsce usytuowania pojemników jest zamykane,
2) w przypadku gdy na nieruchomości jest utrzymywany pies – zwierzę to zostało zabezpieczone w sposób
zapewniający bezpieczeństwo osób odbierających odpady.
7. Dopuszcza się sytuowanie przed posesją pojemników zawierających niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wymienione w § 3 ust. 1 i 2 pkt 1, 3, 4, 7 i 8 najwcześniej o godz. 20.00 na jeden dzień przed zaplanowanym terminem odbioru.
8. W przypadku gdy cechy nieruchomości o której mowa w ust. 1 uniemożliwiają usytuowanie na niej pojemników do gromadzenia odpadów, pojemniki te mogą być usytuowane na nieruchomości sąsiedniej. Nie może to naruszać przepisów odrębnych regulujących zasady korzystania z cudzej nieruchomości, w tym korzystania z pasa drogowego.
9. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów obejmuje zapewnienie, aby miejsce to było wolne od:
1) odcieków,
2) odpadów zalegających na posadzce luzem lub workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami.
10. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymywane w stanie umożliwiającym swobodny dostęp
do każdego pojemnika oraz wykluczającym możliwość ugrzęźnięcia pojemników w błocie lub śniegu.

§ 8. 1. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno być dokonywane poprzez:
1) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,
2) zapewnienie poddawania czyszczeniu pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
oraz pojemników na odpady ulegające biodegradacji co najmniej 2 razy w roku, a pojemników na pozostałe odpady wymienione w § 3 ust. 1 co najmniej 1 raz w roku,
1) dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia stanu ciągłej sprawności technicznej pojemników na odpady,
2) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążania,
3) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.


Rozdział 4.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości

§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości winna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu Nieruchomości mieszkalne, na których zlokalizowane są
nie więcej niż cztery lokale
Nieruchomości mieszkalne, na których zlokalizowane są więcej niż cztery lokale Nieruchomości niezamieszkane przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne raz w tygodniu 2 razy w tygodniu co najmniej raz w tygodniu
szkło co 4 tygodnie co 2 tygodnie co najmniej raz w miesiącu,
z uwzględnieniem
potrzeb
papier co 4 tygodnie 2 razy w tygodniu co najmniej raz w miesiącu,
z uwzględnieniem
potrzeb
metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe co 2 tygodnie 2 razy w tygodniu co najmniej raz w miesiącu,
z uwzględnieniem
potrzeb
odpady ulegające
biodegradacji
raz w tygodniu 2 razy w tygodniu co najmniej raz w tygodniu
popiół z domowych palenisk raz w miesiącu w okresie od 1 października do
15 maja, w pozostałym okresie z uwzględnieniem
potrzeb
raz w miesiącu w okresie od 1 października do
15 maja, w pozostałym okresie z uwzględnieniem
potrzeb
co najmniej raz w miesiącu,
z uwzględnieniem
potrzeb
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
meble i inne odpady wielkogabarytowe za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
zużyte opony za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
powstające
w gospodarstwach domowych przeterminowane leki
i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory
za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
odpady zielone,
z wyjątkiem gałęzi
i innych zdrewniałych części roślin
co 2 tygodnie co 2 tygodnie na bieżąco, po wyrażeniu zamiaru pozbycia się odpadu
gałęzie i inne zdrewniałe części roślin za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
naturalne drzewka
świąteczne
co 2 tygodnie, w okresie od początku stycznia do końca lutego co 2 tygodnie, w okresie od początku stycznia do końca lutego co 2 tygodnie, w okresie od początku stycznia do końca lutego
odpady budowlane
i rozbiórkowe z gospodarstw domowych stanowiące
odpady komunalne
za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi
za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu
tekstylia i odzież za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu


3. W przypadku budynków mieszkalnych usytuowanych na użytkach rolnych dopuszcza się pozbywanie komunalnych odpadów zmieszanych z częstotliwością co dwa tygodnie.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach opisanych w Rozdziale 3 i przekazywanie ich przedsiębiorcy, z którym gmina podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.
2. Selektywne pozbywanie się odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych obejmuje:
1) gromadzenie odpadów papieru, tworzyw sztucznych i metali, w tym opakowań wielomateriałowych oraz szkła w pojemnikach lub workach spełniających wymagania określone w Rozdziale 3 i rozporządzeniu o którym mowa w § 3 ust. 1, a następnie:
a) przekazywanie ich przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów, lub
b) przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) gromadzenie odpadów popiołu z domowych palenisk w pojemnikach spełniających wymagania określone w Rozdziale 3 i przekazywanie ich przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów;
3) przekazywanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
a) podmiotom przyjmującym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym sprzedawcom sprzętu elektrycznego lub elektronicznego,
b) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) wystawianie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów lub jego bezpośrednim sąsiedztwie i przekazywanie ich przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów lub przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) wystawienie zużytych opon w sposób opisany w pkt 4 i przekazywanie ich przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów lub przekazywanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
6) przekazywanie odpadów niebezpiecznych obejmujących:
a) przeterminowane leki- do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronach internetowych www.wyrzucamto.pl i www.kzg.pl,
b) zużyte baterie- do pojemników do tego celu przeznaczonych, ustawionych w szczególności w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, w urzędach, placówkach oświatowych, biurach zarządców nieruchomości mieszkaniowych,
c) pozostałe odpady niebezpieczne, w szczególności farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory- do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do przeznaczonego do tego celu samochodu objeżdżającego poszczególne dzielnice według ustalonego harmonogramu;
7) w zakresie odpadów zielonych:
a) gromadzenie nierozdrobnionych odpadów zielonych obejmujących zdrewniałe części roślin
i przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b) gromadzenie odpadów zielonych innych niż zdrewniałe części roślin w pojemnikach lub workach spełniających wymagania określone w Rozdziale 3 i rozporządzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1,
c) gromadzenie odpadów zielonych obejmujących zdrewniałe części roślin, pod warunkiem ich uprzedniego rozdrobnienia, w pojemnikach lub workach spełniających wymagania określone w Rozdziale 3 i rozporządzeniu o którym mowa w § 3 ust. 1, o ile stopień rozdrobnienia tych odpadów uniemożliwia rozerwanie worków
- a następnie przekazywanie odpadów zebranych w sposób określony w lit. b i c przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów lub przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
8) gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji innych niż odpady zielone w pojemnikach spełniających wymagania określone w Rozdziale 3 i rozporządzeniu, o którym mowa w §3 ust. 1, a następnie przekazywanie ich przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów lub przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9) wystawianie naturalnych drzewek świątecznych w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów lub jego bezpośrednim sąsiedztwie i przekazanie ich przedsiębiorcy z którym gmina podpisała umowę na odbieranie odpadów;
10) gromadzenie innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych z gospodarstw domowych w osobnych pojemnikach lub workach wystawionych na nieruchomości, na której powstaje odpad lub przed posesją w sposób wykluczający powstanie zagrożenia dla ruchu i przekazywanie:
a) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
b)  przedsiębiorcy posiadającemu wpis do rejestru działalności regulowanej na podstawie indywidualnej umowy na usługę odbioru tego typu odpadów;
11) przekazywanie odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w opakowaniu zbiorczym do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. Pozbywanie się odpadów ulegających biodegradacji, o których mowa w ust. 2 pkt 7 i 8, może następować także poprzez poddawanie ich kompostowaniu.
4. Odpady papieru, tworzyw sztucznych i metali, w tym opakowań wielomateriałowych przed ich umieszczeniem w pojemniku lub worku poddaje się procesowi zredukowania objętości, w szczególności poprzez zgniatanie, chyba że jest to niemożliwe.
5. Przekazywanie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych następuje na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta Gdyni podjętej na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11.
Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w §10, przy czym przekazywanie odpadów następuje na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Przepisów określonych w §10 ust. 2 o przekazywaniu odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie stosuje się.

§ 12.
1. Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych obowiązani są do pozbywania się tych nieczystości z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń w których są gromadzone, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w przydomowych oczyszczalniach ścieków obowiązani są do pozbywania się tych nieczystości z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń w których są gromadzone, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.


Rozdział 5.

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych i ich rozmieszczenie


§ 13. 1. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z innych niż wskazane w § 4 ust. 1 terenów przeznaczonych do użytku publicznego, następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, z zastosowaniem środków chemicznych, przy czym powinno odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów, z zachowaniem wymagań określonych w § 4.
2. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być dostosowane do potrzeb miejsc, w których odpady te są wytwarzane, jednakże opróżniane w tygodniowym cyklu odbioru powinny mieć łączną pojemność co najmniej 30 litrów.
3. Pojemniki, o których mowa w ust. 2 powinny być opróżniane z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz na
miesiąc, a w przypadku odpadów ulegających biodegradacji, nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.
4. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie. Rozmieszczenie pojemników na terenach użytku publicznego powinno być dokonywane z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.
5. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych zawierające odpady opróżniane są poprzez udostępnienie do odbioru przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z którym Gmina Miasta Gdyni zawarła stosowną umowę.
6. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno
być dokonywane poprzez:
1) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,
2) zapewnienie poddawania czyszczeniu pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pojemników na odpady ulegające biodegradacji co najmniej 2 razy w roku, a pojemników na odpady wymienione w § 3 ust. 2 pkt 1-3 co najmniej raz w roku,
3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążania,
4) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

Rozdział 6.

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami zaleca się, by właściciele nieruchomości zmniejszali ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w szczególności poprzez:
1) ograniczenie korzystania z toreb i opakowań jednorazowych,
2) zakup produktów w opakowaniach zwrotnych,
3) stosowanie produktów, które w wyniku zużycia mogą być wykorzystane ponownie po wymianie ich części
lub uzupełnieniu,
4) ponowne wykorzystanie lub naprawę użytkowanych przedmiotów.
5) zastępowanie produktów i opakowań nienadających się do odzysku lub nieulegających biodegradacji takimi, które można poddać recyklingowi lub kompostowaniu


Rozdział 7.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku


§ 15. 1. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar.
2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe ma obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowało on zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
3. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go na teren przeznaczony do wspólnego użytku, ma obowiązek:
1) prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu – w przypadku psów należących do ras uznanych za agresywne lub mieszańców tych ras,
2) prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku jej braku, używania innych środków, które zapewniają
nieprzerwany i pełny nadzór nad zwierzęciem – w przypadku psów innych niż wymienione w pkt 1.
4. Obowiązku, o którym mowa w:
1) ust. 3 nie stosuje się na terenach oznaczonych jako wybiegi dla psów, na których osoba utrzymująca psa zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu korzystania z wybiegów, jeżeli został ustanowiony przez zarządcę,
2) ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do psów, których budowa anatomiczna lub inne cechy uniemożliwiają nałożenie kagańca,
3) ust. 3 pkt 2 nie stosuje się poza obszarem dróg publicznych i terenów bezpośrednio do nich przyległych,
pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.
5. Obowiązki określone w ust. 2-3 nie stosuje się do oznakowanych psów przewodników i psów
asystujących osób niepełnosprawnych, a także szczeniąt w wieku do 6 miesiąca życia.

§ 16.
1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe każdorazowo wyprowadzając zwierzę na terenie przeznaczonym do użytku wspólnego zobowiązana jest do:
1) posiadania worków do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę,
2) natychmiastowego uprzątnięcia z użyciem worków o których mowa w pkt 1 zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę, przy czym zebrane zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego lub pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Obowiązek określony w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności narządu ruchu lub narządu wzroku.

§ 17.
Wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, placów do ćwiczeń, fontann oraz na plaże i kąpieliska następuje za zasadach określonych w regulaminach korzystania z tych miejsc ustanowionych przez ich właściciela lub zarządcę. Oznakowane psy przewodniki i psy asystujące osób niepełnosprawnych mogą być wprowadzane na plaże i kąpieliska przez cały rok jeżeli mają założoną uprząż.

Rozdział 8.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania


§ 18. 1. W granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdyni, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, utrzymywanie zwierząt futerkowych w celach hodowlanych może odbywać się w miejscu usytuowanym w odległości co najmniej 2 kilometrów od zabudowań mieszkalnych osób trzecich.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich, innych niż wymienione w ust. 1, w granicach administracyjnych miasta dopuszcza się na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuścił funkcję rolniczą, z uwzględnieniem ust. 4.
3. Na terenach innych niż wymienione w ust. 2 dopuszcza się utrzymywanie kur w ilości nie większej niż 10 sztuk.
4. Na terenach innych niż wymienione w ust. 2 dopuszcza się utrzymywanie pszczół miodnych linii dopuszczonych do hodowli na terenie województwa pomorskiego w ilości nie większej niż 8 rojów na jednej nieruchomości, w ulach usytuowanych w odległości co najmniej 15 m od granicy nieruchomości sąsiedniej. W przypadku usytuowania uli na dachach budynków, dopuszcza się utrzymywanie pszczół miodnych, o ile odległość uli od otworów okiennych znajdujących się na poziomie lub powyżej posadowienia uli w budynkach na nieruchomości sąsiedniej wynosi co najmniej 15 m. W takim wypadku wymagań w zakresie odległości od granicy określonych w zdaniu pierwszym nie stosuje się.
5. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości. Wymogi określone w zdaniu pierwszym nie dotyczą utrzymywania pszczół miodnych.
6. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
7. Wymogów określonych w ust. 2 nie stosuje się do utrzymywania koni w celach terapeutycznych i rekreacyjnych.

§ 19. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary na których zlokalizowane są:
1) miejsca gromadzenia odpadów,
2) lokale gastronomiczne,
3) gospodarstwa rolne i hodowlane,
4) schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Deratyzacja powinna być dokonywana w każdym roku w terminach od 15 kwietnia do 15 maja oraz
każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.


Rozdział 8a.

Inne obowiązki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 20a. Właściciele nieruchomości mieszkalnych, na których zlokalizowane są więcej niż cztery lokale zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez umieszczenie w miejscu gromadzenia odpadów, w widocznym miejscu, tablic informacyjnych zawierających:
1) adres nieruchomości, których właściciele korzystają z miejsca gromadzenia odpadów,
2) nazwę zarządcy lub zarządców nieruchomości – w przypadku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umowy o zarządzanie nieruchomością, o której mowa w art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),
3) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości lub podmiotu, którego obciążają obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej (wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej) w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2259 z pózn. zm.).";


Rozdział 9.

Postanowienia końcowe

§ 20. Traci moc uchwała Nr X/182/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni (Dz. Urz.. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2242 ze zm.).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

  • ikonaOpublikowano: 06.07.2017 13:19
  • ikona

    Autor: Krzysztof Martusewicz (k.martusewicz@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 16.04.2024 09:19
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona