Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Aktualności

Poznaj program 8. międzynarodowej konferencji naukowej "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura przemysłowa, portowa i miejska XX wieku"

Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni 2021

Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni 2021

TERMIN / DATES: 23-25.09.2021
ORGANIZATOR KONFERENCJI / CONFERENCE ORGANIZER: Miasto Gdynia / City of Gdynia, al. Piłsudskiego 52/54, Gdynia
WSPÓŁORGANIZATOR / CO-ORGANIZER: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej / Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology
MIEJSCE OBRAD / VENUE: Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Pokaż Pomorski Park Naukowo - Technologiczny na mapie / Pomorski Park Naukowo - Technologiczny on the map

O KONFERENCJI / ABOUT THE CONFERENCE
Ósma międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” jest kontynuacją konferencji, które odbyły się w Gdyni w latach 2007, 2009, 2012, 2014, 2016, 2018 i 2019 r. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem o tej tematyce.

The eighth international scientific conference in the series "Modernism in Europe - Modernism in Gdynia" is a continuation of the conferences that took place in Gdynia in 2007, 2009, 2012, 2014, 2016, 2018 and 2019. Sessions in Gdynia are currently the most important in Poland, a cyclical event on this subject.

PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAMME
23 września / September 23rd
8:00 – 9:00 rejestracja uczestników / registration of participants

9:00 – 9:30 rozpoczęcie konferencji, wystąpienia organizatorów i patronów przedsięwzięcia / start of the conference, speeches by the organizers and patrons of the project

9:30 – 10:00 wykład inauguracyjny / inaugural lecture

 • dr hab. inż. arch. Piotr Gerber, Prof. PWr, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej / PK TICCIH, Wrocław
  Ochrona Dziedzictwa Przemysłowego / Protection of industrial heritage
10:00 – 10:10 przerwa / break

10:10 - 11:40 sesja I / session I.
 • Prof. Massimo Preite, Członek zarządu The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage / University of Padua, Włochy
  Industrial new towns in 1930s. Italian Modernism / Nowe miasta przemysłowe w latach 30. XX wieku. Włoski modernizm
 • dr hab. inż. arch. Bartosz M. Walczak, Prof. PŁ, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, mgr inż. arch. Antonio Nevescanin, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
  Uwarunkowania technologiczne i lokalizacyjne adaptacji modernistycznych obiektów przemysłowych na wybranych przykładach z Polski i Chrowacji / Technological And Location Conditions For Adaptation Of Modernist Industrial Facilities On Selected Examples From Poland And Croatia
 • inż. arch. Magdalena Opania, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice
  Światowe dziedzictwo modernizmu w nieznanych realizacjach obiektów przemysłowych zakładów Tomasa Baty / The world legacy of modernism in the unknown realizations of Tomas Bata's industrial buildings
 • dr hab. inż. arch. Szymon Opania, prof. PŚ, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice
  Architektura Fabryki Tomasa Baty w Zlinie. Od rodzinnej manufaktury do miasta zrównoważonego / Architecture of Tomas Bata's factory in Zlin. From a family manufactory to a sustainable city
11:40 – 12:10 przerwa kawowa / coffee break

12:10 – 13:40 sesja II / session II.
 • dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
  Dorobek budowlany przedsiębiorstw miejskich międzywojennej Warszawy / The Building Achievements of the Municipal Enterprises of Interwar Warsaw
 • dr hab. Michał Pszczółkowski, Prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Toruń
  Architektura budynków Polskiego Monopolu Tytoniowego w okresie międzywojennym / Architecture of the buildings of the Polish Tobacco Monopoly in the interwar period
 • mgr inż. arch. Dorota Bagińska, D.W. Bagińscy | architekci / Urząd Gminy Michałowo, mgr inż. arch. Wojciech Bagiński, D.W. Bagińscy | architekci / Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
  Warszawskie Zoo. Jak powstał układ przestrzenny / Warsaw Zoo. How the spatial plan was created
 • dr hab. nt. Artur Zaguła, prof. PŁ, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, mgr inż. arch. Anna Jaruga-Rozdolska, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Politechniki Łódzkiej
  Domy kopułowe przy ul. Ustrzyckiej w Warszawie. Przyczynek do modernistycznej idei prefabrykacji i masowej produkcji domów mieszkalnych / Dome houses at Ustrzycka Street in Warsaw. Contribution to the modernist idea of prefabrication and mass production of residential houses
13:40 – 15:10 przerwa obiadowa / lunch break

15:10 – 16:40 sesja III Port w Gdyni / session III. Port of Gdynia
 • prof. dr hab. inż. arch. Maria J. Sołtysik, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdynia
  Budowa portu w Gdyni i jej koncepcje w latach 1920-1939 / Construction of the port in Gdynia and its concepts in the years 1920-1939
 • dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdynia
  Powojenny rozdział w historii architektury portu gdyńskiego / A post-war chapter in the history of Gdynia port architecture
 • mgr Weronika Szerle, Muzeum Miasta Gdyni / Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
  Architektura „Targów Gdyńskich” / Architecture of the “Gdynia Fair”
 • dr Artur Tanikowski, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Warszawa
  Na Wschodzie nie bez zmian. Targi Lewantyńskie a modernizm telawiwski i model nowego społeczeństwa / Nothing quiet on the Eastern front: Levant Fair, Tel Aviv modernism, and the model of a new society
16:40 – 17:00 informacja o przebiegu Forum Miast Modernistycznych Gdynia 2021 / information on the course of the Forum of Modernist Cities Gdynia 2021

24 września / September 24th
9:00 – 10:50 sesja IV / session IV.

 • dr hab. inż. arch. Piotr Fiuk, prof. ZUT, Katedra Historii i Teorii Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie
  Modernizm w Wenecji po 1945 roku — kreacja, kontynuacja, kontrast i rekompozycja historycznej struktury / The modernism in Venice after 1945 - creation, continuation, contrast and recomposition of historical structure
 • dr inż. arch. Monika Trojanowska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
  Wybrane zagadnienia dziedzictwa modernizmu po II Wojnie Światowej. Internacjonalizacja stylu międzynarodowego a tworzenie tożsamości miejsca / Selected issues concerning the heritage of modernism after the Second World War. The internationalization of the international style and place identity
 • dr hab. inż. arch. Jadwiga Urbanik, Prof. PWr, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
  RFG i ergonomia w architekturze w okresie międzywojennym / RFG and ergonomics in architecture in interwar period
 • Assoc. Prof., PhD Liutauras Nekrosius, Faculty of Architecture, Vilnius Gediminas Technical University, Wilno, Litwa
  Architecture for Literacy, Piety and Identity: Lithuanian Parochial Schools in North America
 • dr inż. arch. Błażej Ciarkowski, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej
  Słowo architekta. Historia mówiona a dziedzictwo powojennego modernizmu w Polsce / Architect’s word. The oral history and the heritage of post-war modernism in Poland
10:50 – 11:20 przerwa kawowa / coffee break

11:20 – 13:10 sesja V
 • Prof. Dr. habil. Ivo Hammer, University of Applied Sciences and Arts HAWK in Hildesheim, Austria
  Methodological and technological aspects of the preservation of historical architectural surfaces of modernism / Metodologiczne i technologiczne aspekty zachowania zabytkowych powierzchni architektonicznych modernizmu
 • mgr inż. arch. Jakub Andrzejewski, Warszawa
  Modernistyczne zabytki kolejnictwa na terenie Warszawy – wybrane przykłady / Modernist Railway Historical Facilities in Warsaw – Selected Examples
 • mgr Alicja Gzowska, mgr inż. arch. Anna Syska, Miesjki Konserwator Zabytków w Tychach, Urząd Miasta Tychy
  Dworce nowego miasta. Budownictwo kolejowe w Tychach / Stations for the New city. Railway buildings in Tychy
 • Prof. Ing. arch., Ph.D. Petr Vorlik, Faculty of Architecture, Czech Technical University, Praga, Czechy
  Garages in the Service of Modern Life Style / Garaże w służbie nowoczesnego stylu życia
 • Prof. PhD Alexander Bouryak, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, arch. Marija Rusanova, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture
  Garaż Rady Komisarzy Ludowych ukraińskiej SRR w Charkowie – zabytek architektury ukraińskiego konstruktywizmu. Historia i możliwości rekonstrukcji / Garage of the Council of People's Commissars of the Ukrainian SSR in Kharkiv – Architectural Monument of Ukrainian Constructivism. History and Reconstruction Options
13:10 – 14:40 przerwa obiadowa / lunch break

14:40 – 16:30 sesja VI w hołdzie Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu / session VI. in tribute to Eugeniusz Kwiatkowski
 • dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, Prof. PK, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
  Architektura i urbanistyka Centralnego Okręgu Przemysłowego / Architecture and urban planning of the Central Industrial District
 • mgr inż. arch. Karol Giełdon, Wydział Ochrony Dziedzictwa, Urząd Miasta Gdyni
  Elektrownia "Gródek" w porcie gdyńskim – kluczowa inwestycja na drodze do elektryfikacji Gdyni i Pomorza / "Gródek" power plant in the port of Gdynia - a key investment on the way to electrification of Gdynia and Pomerania
 • dr Marcin Szerle, Muzeum Miasta Gdyni
  Nieoczywiste dziedzictwo – architektura gdyńskiej infrastruktury technicznej okresu międzywojennego, jako wyraz nowoczesności w projektowaniu / Non-obvious Heritage – Architecture of Gdynia’s Interwar Period Technical Infrastructure as Expression of Modern Design
 • mgr inż. arch. Alina Limańska-Michalska, Wydział Ochrony Dziedzictwa, Urząd Miasta Gdyni
  Zakład Gazowy w Gdyni. Nowoczesna technologia w nowoczesnej architekturze / Gas Plant in Gdynia. Modern technology in modern architecture
 • mgr inż. arch. Joanna Majczyk, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
  Andrzej Frydecki i jego modernizm – Lwów, Gdynia, Wrocław / Andrzej Frydecki and His Modernism. Lviv, Gdynia, Wroclaw
25 września / September 25th
9:30 – 11:00 Prezentacja wybranych przykładów architektury modernistycznej w porcie gdyńskim cz. I

11:00 – 11:30 przerwa kawowa / coffee break

11:30 – 13:00 Prezentacja wybranych przykładów architektury modernistycznej w porcie gdyńskim cz. II


KOMITET NAUKOWY / SCIENTIFIC COMMITTEE
Nad stroną merytoryczną czuwa Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy.

The substantive side is supervised by the Scientific Committee, to which the organizer invited eminent specialists from Poland and abroad.
 • prof. Edward Denison, Szkoła Architektury Bartletta, Kolegium Uniwersyteckie w Londynie, Wielka Brytania
 • dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Politechnika Gdańska / Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Polska
 • dr arch. Jeremie Hoffmann, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków Miasta Tel Awiw-Jafa, Izrael
 • prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Polska
 • prof. Massimo Preite, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Włochy
 • prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Polska
 • dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Politechnika Warszawska, Polska
 • prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Polska
 • dr inż. arch. Marek Stępa, Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa, Urząd Miasta Gdyni, Polska

Referaty przedstawione na konferencji, przygotowane w formie artykułów naukowych, zostaną zebrane i opracowane redakcyjnie, a następnie wydane w formie recenzowanej książki.

Papers presented at the conference, prepared in the form of scientific articles, will be collected and edited, and then published in the form of a reviewed book.

Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni w latach / Articles from previous conferences were published in books published by the City Hall of Gdynia in:

2009 (wersja polska / english version), 2011 (wersja polska / english version), 2014 (wersja polska / english version), 2017 (wersja polska), 2018 (wersja polska), 2019 (wersja polska z angielskim streszczeniami / polish version with english summaries), 2020 (wersja polska z angielskimi streszczeniami / polish version with english summaries)


TERMINY / DATES
nadesłanie treści zakwalifikowanych referatów / sending the content of qualified papers: do 27 sierpnia 2021 r. / till August 27th, 2021
przyjmowanie zgłoszeń słuchaczy / receiving applications from listeners: 1 maja – 31 sierpnia 2021 r. / May 1 - August 31, 2021

INFORMACJE OGÓLNE / GENERAL INFORMATION
Udział w konferencji jest bezpłatny, ale uczestnicy (w tym referenci) pokrywają koszty dojazdu i pobytu. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Participation in the conference is free, but participants (including speakers) cover travel and accommodation costs. The proceedings will be held in Polish and English, with simultaneous translation.

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY / INFORMATION FOR LISTENERS
Ze względów organizacyjnych, słuchacze są proszeni o przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji do 31 sierpnia br. W przypadku ograniczenia ilości miejsc na sali wynikających z obowiązujących obostrzeń, pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń.

For organizational reasons, the audience is asked to send their application for participation in the conference by August 31 this year. In the event of limiting the number of places in the room resulting from the applicable restrictions, the order of applications will be taken into account.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, prosimy o przesłanie informacji na adres / In case of resignation from participation in the conference, please send information to the following address: modernism2021@gdynia.pl.

Formularz zgłoszeniowy / Registration Form 

KOMITET ORGANIZACYJNY / ORGANIZING COMMITTEE
dr inż. arch. Marek Stępa, Urząd Miasta Gdyni, Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa
dr Joanna Leman, Urząd Miasta Gdyni, Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą,
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni
mgr inż. arch. Alina Limańska-Michalska, Urząd Miasta Gdyni, Wydział Ochrony Dziedzictwa

KONTAKT / CONTACT
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Ochrony Dziedzictwa / Gdynia City Hall, Heritage Protection Department
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia □ tel.58 668 83 30 □ e-mail: modernism2021@gdynia.pl

 • ikonaOpublikowano: 07.06.2021 06:03
 • ikona

  Autor: Alina Limańska-Michalska, Wydział Ochrony Dziedzictwa (a.limanska-michalska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 15.07.2022 09:08
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona