Aktualności

Od trzech lat gdyńskie dzielnice zmieniają się dzięki rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji obejmuje sześć obszarów miasta. Zmiany zachodzą w nich od trzech lat //mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Gminny Program Rewitalizacji obejmuje sześć obszarów miasta. Zmiany zachodzą w nich od trzech lat //mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Mijają trzy lata od uchwalenia przez Radę Miasta Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. To czas, w którym – zgodnie z ustawą – ocenie podlega jego aktualność i stopień realizacji. Do zaopiniowania GPR zobligowany jest Komitet Rewitalizacji. Stosowną uchwałę podjął w poniedziałek, 30 marca. Ponieważ zaplanowane na ten dzień posiedzenie nie mogło się odbyć, uchwała została przyjęta w sposób zdalny. Z oceny wynika, że GPR nie wymaga zmian.
 
Sześć obszarów w gdyńskich dzielnicach: Osiedle Zamenhofa - Opata Hackiego i osiedle Meksyk na Chyloni, część Babich Dołów, część Oksywia, zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja oraz Wzgórze Orlicz-Dreszera (os. Pekin) na Leszczynkach od trzech lat przechodzi zmiany. Objęte są Gminnym Programem Rewitalizacji: katalogiem zadań inwestycyjnych i społecznych, których realizację zaplanowano na lata 2017 – 2026. Dla każdej z dzielnic te zadania są inne, bo odpowiadają na specyficzne potrzeby ich mieszkańców. Mają jednak wspólny mianownik, który stanowią zapisane w GPR cele. To, m.in., poprawa jakości życia, wzbudzenie aktywności lokalnej społeczności, niwelowanie różnic pomiędzy częściami Gdyni.

- Rewitalizacja na taką skalę to przedsięwzięcie, jakiego dotąd w Gdyni nie było. Mam tu na myśli liczbę zaplanowanych działań inwestycyjnych i społecznych, ale też zaangażowanie wielu jednostek oraz instytucji miejskich, które pracują razem, żeby na obszarach rewitalizacji żyło się lepiej – w wielu wymiarach – zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Łącząc nasze siły, dając gdynianom z jednej strony lepszą przestrzeń publiczną i warunki zamieszkania, z drugiej okazję do ciekawego, wspólnego spędzania czasu wprowadzamy realną, kompleksową zmianę. W działania rewitalizacyjne angażują się organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, ale przede wszystkim – mieszkańcy. Konsultowaliśmy z nimi zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji, pytając o najpilniejsze potrzeby ich dzielnic. Teraz również mieszkańcy są ważnym ogniwem procesu i włączamy ich w procesy inwestycyjne.W Gminnym Programie Rewitalizacji zaplanowano 45 przedsięwzięć podstawowych oraz 13 uzupełniających, co daje łącznie 58 przedsięwzięć skoncentrowanych w sześciu podobszarach rewitalizacji. Do tego - siedem przedsięwzięć horyzontalnych czyli takich, które dotyczą wszystkich obszarów. Dla każdego z przedsięwzięć podstawowych założono indywidualny okres realizacji. Każde ma też inny zakres, budżet, znaczenie dla lokalnej społeczności czy pole oddziaływania.
Zakończono 14 – czyli blisko ¼ - z przedsięwzięć planowanych w poszczególnych podobszarach (nie horyzontalnych). 16 jest na etapie realizacji, 20 na etapie przygotowania, a osiem jest na etapie planowania do realizacji.

Realizacja przedsięwzięć znajduje się na różnych etapach. Częściowo wynika to z przyjętego harmonogramu, który zakłada rozłożenie prac do 2026 roku, częściowo z opóźnień. Spowodowane są m.in. nieprzewidzianymi trudnościami proceduralnymi, wzrostem kosztów prac projektowych, wykonawczych oraz materiałów budowlanych czy potrzebą integrowania kilku przedsięwzięć.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji: - Na ZOH praktycznie zakończyliśmy fazę inwestycyjną, całkowicie odmieniając osiedle. Dużym sukcesem okazała się też realizacja Programu Osłonowego dla mieszkańców osiedla Pekin, skąd dzięki wsparciu miasta wyprowadziła się zdecydowana większość lokatorów. Z drugiej jednak strony, m.in. z powodów proceduralnych, w niewielkim zakresie udało się dotąd przeprowadzić działania na osiedlu Meksyk i na Witominie.

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, co najmniej raz na trzy lata Gminny Program Rewitalizacji jest oceniany pod kątem aktualności i stopnia realizacji. Taka ocena jest już gotowa - obejmuje opis stopnia zaawansowania poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz stopień realizacji założonych celów. W dniu 31 marca 2020 r. Prezydent Miasta Gdyni przyjął dokument zarządzeniem, po zapoznaniu się z opinią Komitetu Rewitalizacji. Z oceny wynika, że obowiązujący GPR nie wymaga zmiany.

Uchwała, w której Komitet Rewitalizacji wydał pozytywną opinię na temat przygotowanej Oceny, została przyjęta zdalnie w poniedziałek, 30 marca. W swoich rekomendacjach na kolejne lata realizacji GPR członkowie komitetu podkreślają, że ważny jest zwiększony nadzór nad realizacją inwestycji oraz wsłuchiwanie się w ocenę jakości prac ze strony bezpośrednich użytkowników przestrzeni - reagowanie na pojawiające się uwagi lub informacje o np. pojawiających się uszkodzeniach.Ida Bocian, fundacja Klinika Kultury, Teatr Gdynia Główna: - Gminny Program Rewitalizacji jest obecnie na takim etapie wdrażania, że bardzo trudno jest oceniać jego efektywność. To dopiero początek całego procesu, gdzie planowany efekt synergii jest jeszcze niewidoczny. Cieszą mnie te sygnały od mieszkańców, że wdrażane działania są odpowiedzią na ich bezpośrednio wyrażane postulaty i zaspokajane są ich podstawowe potrzeby. Jednakże rozumiem także ich obawy, nieufność, czasem frustrację i brak cierpliwości, a nawet rozczarowanie. Stąd też tak ważne wydaje mi się, by być w nieustannym kontakcie ze społecznościami, na terenie których realizowane są zadania z zakresu rewitalizacji. Z jednej strony informować o stanie prac, a z drugiej jeszcze lepiej wsłuchiwać się w ich głosy. Analizować także na bieżąco nie tylko stan realizacji danego zadania, ale także czy forma tej realizacji wciąż wpisuje się w założone w Programie cele. Komitet Rewitalizacji, którego jestem członkiem, spełnia poniekąd rolę takiej platformy komunikacji, gdzie z jednej strony jednostki odpowiedzialne za wdrażanie zadań raportują stan ich realizacji, a z drugiej przedstawiciele mieszkańców i rad dzielnic dzielą się pytaniami i opiniami mieszkańców. Warto więc jeszcze efektywniej wykorzystać właśnie ten potencjał komitetu w kolejnych fazach rewitalizacji.

Tym samym, zdaniem członków komitetu wyzwaniem na najbliższe lata jest, by utrzymać efekty przeprowadzonych do tej pory prac i zaangażowania mieszkańców zwłaszcza na tych obszarach, gdzie większość prac wciąż jest na etapie przygotowań.

- Program rewitalizacyjny to w moim odczuciu świetna inicjatywa, która ma szansę realnie odmienić jakość życia wielu mieszkańców w wybranych dzielnicach – uważa Monika Domańska ze Stowarzyszenia Traffic Design. - Bardzo wysoko oceniam szeroki zakres działań wpisanych w program, natomiast sytuacja na rynku budowlanym oraz problemy formalno-prawne przyhamowały postęp niektórych inwestycji. Może to negatywnie wpłynąć na entuzjazm lokalnej społeczności i harmonogram projektów. Z tego względu oceniam dotychczasowe działania na 3, ale mam mocno rozbudzone nadzieje, jeśli chodzi o wdrażanie projektów w kolejnych latach. Plusem są „twarde inwestycje” związane m.in. z rozbudową ulic Zamenhofa, Opata Hackiego i świętego Mikołaja wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu czy modernizacja energetyczna wybranych budynków komunalnych w okolicy, ale równie ważna jest np. realizacja zapisów programu osłonowego dla mieszkańców Pekinu czy powstanie centrów sąsiedzkich stanowiących przestrzeń lokalnej integracji i edukacji. Powszechnie wiadomo, że ceny na rynku budowlanym w ostatnich latach poszybowały w górę, co wpłynęło negatywnie na postęp wielu planowanych inwestycji. Szczególnie na Meksyku pojawiło się również wiele problemów formalnych, własnościowych, co wydłuża czas inwestycji. Najważniejsze, aby nie zniechęcało to mieszkańców i urzędników. Ważne jest pozostawanie w dialogu z lokalną społecznością oraz pilnowanie jakości prac wykonywanych przez wynajęte firmy w dzielnicach.

Protokoły z posiedzeń Komitetu Rewitalizacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej
 
 
Zmiany w dzielnicach po trzech latach rewitalizacji

Osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego, Chylonia
* powstanie Przystani Opata Hackiego 33 – miejsca sąsiedzkich aktywności, spotkań i integracji, łączącego funkcje centrum sąsiedzkiego i biblioteki
* zmiany w przestrzeni osiedla: oświetlone chodniki między blokami, zadbane tereny zielone i nowe, ciekawe zagospodarowanie rekreacyjne sprzyjające spotkaniom, dojazdy i miejsca parkingowe, estetyczne wiaty śmietnikowe
* przebudowa i budowa nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ul. Komierowskiego, Zamenhofa, Opata Hackiego i św. Mikołaja. Budowa podziemnych zbiorników retencyjnych.
* modernizacja trzech gminnych budynków mieszkalnych – termomodernizacja, estetyka elewacji
* dotacje na remonty części wspólnych trzech wspólnot mieszkaniowych
* realizacja projektu „Rozwój usług społecznych” – szeroko rozumiane wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Osiedle Meksyk, Chylonia
* urządzenie przy ul. Śliwkowej ogrodu deszczowego – to początek nowego sposobu gospodarowania wodami deszczowymi na osiedlu
* przygotowanie projektu wybudowania nieistniejącej przestrzeni publicznej: m.in. układu komunikacyjnego i bezpiecznych przejść dla pieszych przez ul. Hutniczą, komunikacyjnego węzła przesiadkowego, zintegrowanego z przystankiem SKM Gdynia Chylonia

Zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino – Radiostacja
* zakończenie termomodernizacji budynków komunalnych
* dotacje dla wspólnot mieszkaniowych z przeznaczeniem na remonty części wspólnych
* opracowanie, konsultowanej z mieszkańcami, koncepcji przebudowy układu drogowego w obrębie ul. Nauczycielskiej i Uczniowskiej
* realizacja projektu „Rozwój usług społecznych” – szeroko rozumiane wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Część dzielnicy Oksywie
* zagospodarowanie terenu przy najstarszym gdyńskim cmentarzu przy ul. Arciszewskich
* odnowienie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Arciszewskich 23
* rozbudowa boisk przy V LO
* dofinansowanie remontów części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
* opracowanie - w konsultacji z mieszkańcami - koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Płk. Dąbka - Dickmana - Bosmańska
* gruntowna przebudowa na potrzeby Przystań Śmidowicza 49 budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu. Po otwarciu Przystań połączy funkcje m.in. centrum sąsiedzkiego, klubu seniora, placówki wsparcia dziennego i Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej.
* budowa przy ul. Dickmana komunalnego bloku bez barier
* realizacja projektu „Rozwój usług społecznych” – szeroko rozumiane wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Część dzielnicy Babie Doły
* doprowadzenie kanalizacji sanitarnej i wodociągu do ul. Rybaków – głównej ulicy zabytkowego folwarku Nowe Obłuże 
* otwarcie bezpośredniego, wygodnego dojazdu ul. Zieloną do plaży

Wzgórze Orlicz – Dreszera, Leszczynki
* dzięki objęciu przez gdyński samorząd mieszkańców tego obszaru (to 30 ha prywatnego terenu, bez podstawowej infrastruktury i warunków bezpieczeństwa) specjalnym Programem Osłonowym możliwa stała się ich przeprowadzka do innych, bezpiecznych mieszkań na terenie Gdyni.
W 2017 roku żyło tu ok. 300 osób. Do marca 2020 wyprowadziło się ponad 270 (133 rodziny).
Wsparcie miasta obejmuje m.in. dopłatę do kosztów wynajmu mieszkania.

Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
  • ikonaOpublikowano: 02.04.2020 09:31
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 30.09.2020 15:26
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona