Komitet Rewitalizacji

Gdyński Komitet Rewitalizacji

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek z członkami Gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek z członkami Gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, po przeprowadzeniu naboru oraz naboru uzupełniającego na członków komitetu oraz wskazaniu reprezentantów przez właściwe podmioty wskazane w wyżej wymienionej Uchwale Rady Miasta Gdyni, Zarządzeniem nr 7429/18/VII/R z dnia 30 stycznia 2018 r. powołał na trzyletnią kadencję Gdyński Komitet Rewitalizacji. 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Gdyni. Praca w Komitecie ma charakter społeczny.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni Komitet liczy nie więcej niż 26 członków, w tym:

1) 6 mieszkańców obszaru rewitalizacji - po jednym mieszkańcu z każdego podobszaru rewitalizacji;
2) 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na  obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na  obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i  towarzystw budownictwa społecznego;
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, których działalność statutowa dotyczy w szczególności jednej z następujących sfer: kultura, edukacja, zagospodarowanie przestrzeni, pomoc i wsparcie społeczne;
4) 5 przedstawicieli rad dzielnic - po jednym radnym z każdej dzielnicy, w granicach której wyznaczony został podobszar rewitalizacji Miasta Gdyni;
5) 3 przedstawicieli Rady Miasta – po jednym radnym z każdego okręgu wyborczego, w granicach którego znajdują się podobszary rewitalizacji;
6) do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni.

Skład Komitetu Rewitalizacji na jego pierwszą kadencję liczy 25 członków:
 
1) Pan Arkadiusz Głodowski – mieszkaniec podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Chy­lonia, rejon tzw. Meksyku),
2) Pani Maria Sitnicka – mieszkanka podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Lesz­czynki, rejon tzw. Pekinu),
3) Pani Magdalena Apollo – mieszkanka podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Chy­lonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego),
4) Pan Krzysztof Mudza – mieszkaniec podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza),
5) Pani Olantyna Stempniewicz – radna dzielnicy Witomino-Radiostacja w nieobsadzone miejsce mieszkańca podobszaru rewitalizacji (zachodnia część dzielnicy Witomino-Radiostacja,
6) Pan Jan Chlebek – radny dzielnicy Babie Doły w nieobsadzone miejsce mieszkańca podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków),
7) Pan Tomasz Sobczyk – przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych i pod­miotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji,
8) Pani Magda Leśnik – przedstawicielka właścicieli, użytkowników wieczystych i pod­miotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji,
9) Pan Tomasz Bobryk – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych,
10) Pani Ida Bocian – przedstawicielka organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych,
11) Pan Marek Radyko – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmio­tów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo­lontariacie oraz grup nieformalnych (od 19 marca 2019 roku),
12) Pani Monika Domańska - przedstawicielka organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria­cie oraz grup nieformalnych,
13) Pan Sylwester Trzebiński – radny dzielnicy Babie Doły,
14) Pan Mateusz Bieszke – radny dzielnicy Chylonia,
15) Pan Paweł Musiał – radny dzielnicy Leszczynki,
16) Pan Czesław Zaorski – radny dzielnicy Oksywie (14 maja 2019 roku),
17) Pan Adam Osiński – radny dzielnicy Witomino-Radiostacja,
18) Pani Elżbieta Sierżęga – radna rady miasta (okręg nr 1) (od 4 września 2018 roku),
19) Pan Marcin Wołek – radny rady miasta (okręg nr 2),
20) Pan Danuta Styk – radna rady miasta (okręg nr 3) (od 19 marca 2019 roku),
21) Pani Karolina Krośnicka – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni,
22) Pani Anna Łepik – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni),
23) Pan Jarosław Józefczyk – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej),
24) Pan Andrzej Ryński – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji),
25) Pan Michał Guć – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (wiceprezydent Miasta Gdyni). 

W pracach Komitetu Rewitalizacji w kadencji 2018-2020 uczestniczyli ponadto:

1) Pan Kamil Góral - radny rady miasta (okręg nr 1),
2) Pan Paweł Brutel - radny rady miasta (okręg nr 3),
3) Pani Małgorzata Chojnowska - przedstawicielka organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych,
4) Pani Danuta Krygier - radna dzielnicy Oksywie,
5) Pan Adam Gmyrek - radny dzielnicy Babie Doły w nieobsadzone miejsce mieszkańca podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków).

Zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Protokoły z posiedzeń Komitetu Rewitalizacji podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obsługę Komitetu Rewitalizacji zapewnia Laboratorium Innowacji Społecznych będące jednostką budżetową Gminy Miasta Gdyni. Kontakt w sprawach Komitetu odbywa się poprzez email: rewitalizacja@lis.gdynia.pl

  • ikonaOpublikowano: 20.03.2018 10:19
  • ikona

    Autor: Konrad Młynarczyk (k.mlynarczyk@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 01.10.2019 08:48
  • ikonaZmodyfikował: Konrad Młynarczyk
ikona