Komitet Rewitalizacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni o rozpoczęciu konsultacji dotyczących Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 30 ust.  1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 6 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), oraz w związku z Uchwałą Nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni zawiadamia
 
o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt Regulaminu określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Gdyni.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 19 maja 2017 r. do 11 czerwca 2017 r. w formie:
1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w terminie do 11 czerwca 2017 r. (obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) w formie elektronicznej na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl,
b) w formie papierowej:
- na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia 81-451,
- bezpośrednio do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, I piętro, pokój nr 101, w godzinach urzędowania biura 08.00-16.00.
2. Otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 17.30 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, ul. Świętojańska 30.
3. Warsztatów z grupami przedstawicielskimi, które odbędą się w toku trwania konsultacji w Laboratorium Innowacji Społecznych, al. Zwycięstwa 96/98.
 
Projekt Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym będą dostępne od dnia rozpoczęcia konsultacji, tj. od 19 maja 2017 r.:
a) w Laboratorium Innowacji Społecznych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, aleja Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08.00-17.00,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Inne”, „Komunikaty”) oraz www.gdynia.pl/bip/lis (w zakładce „Rewitalizacja”).
 
Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:
a) z datą wpływu po dniu 11 czerwca 2017 r.,
b) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
c) przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag, propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkań z interesariuszami rewitalizacji).

  • ikonaOpublikowano: 10.05.2017 15:46
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.05.2017 15:48
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona