Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
Rewitalizacja

Druga kadencja Komitetu Rewitalizacji rozpoczęła się od spotkania online

Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji odbyło się on line // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji odbyło się on line // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Komitet Rewitalizacji drugiej kadencji jest już po pierwszym spotkaniu. Podsumowano kadencję pierwszą i rozmawiano o tym,  na czym członkowie 21-osobowego gremium chcieliby się skupić w ciągu najbliższych trzech lat. Na przewodniczącego ponownie wybrano Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni, na wiceprzewodniczącą: Elżbietę Sierżęgę, radną miasta.

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji było wyjątkowe z dwóch powodów. Po pierwsze: wzięły w nim udział zarówno osoby, których członkostwo już się zakończyło, jak i te, które zasiadają w tym gronie po raz pierwszy lub kontynuują w nim swoją aktywność. Po drugie: spotkanie odbyło się online.
- Dziękuję członkom pierwszej kadencji komitetu za pomysły i inicjatywy, które udało się w ciągu tych lat zrealizować – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Rewitalizacja to dobre doświadczenie: wspólnie, w dyskusji i z różnych perspektyw możemy rozwiązywać problemy naszego miasta. Cieszę się, że komitet składa się z przedstawicieli różnych środowisk: mieszkańców, organizacji pozarządowych, zarządców nieruchomości, radnych, urzędników. Ta szeroka perspektywa pozwoli pochylać się z dużą kompetencją nad sprawami związanymi z rewitalizacją zarówno w obszarze poszczególnych tematów, jak też dostrzegania procesu rewitalizacji w wymiarze ogólnomiejskim, strategicznym w myśleniu o kształtowaniu jakości życia. Pod koniec marca miną cztery lata od uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji. To z jednej strony czas podsumowań, z drugiej podkreślenia, jak ważkim procesem jest w Gdyni rewitalizacja. Komitet Rewitalizacji drugiej kadencji tworzą także osoby w tym gronie nowe. Pozwala to utrzymać ciągłość działań, ale to też napływ nowej energii.
Komitet Rewitalizacji to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją. Sednem jego działalności jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach rewitalizacji: zachodniej części Witomina – Radiostacji, części Oksywia, Babich Dołów, osiedli Meksyk i Pekin oraz rejonu ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni.

Kadencja Komitetu Rewitalizacji trwa trzy lata; obecna zakończy się w roku 2024. Jego 21-osobowy skład tworzą przedstawiciele mieszkańców poszczególnych obszarów rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. 

Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji na przewodniczącego ponownie wybrali Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji, na jego zastępczynię Elżbietę Sierżęgę, radną miasta.
- Przystępujemy do pracy bogatsi o doświadczenia minionych trzech lat - mam tu na myśli zarówno samą pracę komitetu, jak i zmiany, które już zaszły w rewitalizowanych dzielnicach. Przed nami natomiast kolejne z dużych inwestycji, realizacja nowych projektów społecznych, z których będą mogli korzystać mieszkańcy - zauważa Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, przewodniczący Komitetu Rewitalizacji. – Między innymi dlatego już na pierwszym posiedzeniu zaproponowałem, aby nasze spotkania odbywały się co miesiąc. Dzięki temu o wszystkim, co dzieje się w gdyńskiej rewitalizacji, będziemy rozmawiać niemalże na bieżąco, słuchać swoich uwag i zgłaszać pomysły.
Członkowie Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji spotykali się 12 razy. Rozmawiali m.in. o zaawansowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, włączaniu mieszkańców w proces rewitalizacji, funkcjonowaniu centrów sąsiedzkich, problemach alkoholowych na obszarze rewitalizacji, programie osłonowym dla mieszkańców tzw. Pekinu czy przeprowadzki z parterowych budynków przy ul. Dickmana. Na początku 2020 roku opiniowali ocenę aktualności i stopnia realizacji GPR.

Ośmioro z obecnych członkiń i członków Komitetu Rewitalizacji to osoby nowe, 13 kontynuuje pracę. Wśród nich są m.in. Krzysztof Mudza, mieszkaniec Oksywia oraz Arkadiusz Głodowski, mieszkaniec osiedla Meksyk. - Chciałbym poprawić życie w naszej małej dzielnicy, dokończyć to co zaplanowano – mówił Arkadiusz Głodowski. - Taki jest cel nas, mieszkańców.

Krzysztof Mudza natomiast przyznaje, że ma nowe pomysły, konsultowane z mieszkańcami. Jak mówi, jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia.

W Komitecie Rewitalizacji debiutuje Ewa Zawadzka, radna dzielnicy Leszczynki.
- W tym roku obroniłam pracę poświęconą gdyńskiej rewitalizacji – prowadziłam badania społeczne wśród mieszkańców Witomina – mówi. – Zaangażowałam się, bo rewitalizacja to dobry sposób wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego.
Dla Marcina Wołka, wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdyni, to będzie druga kadencja w komitecie.
- Rewitalizacja zawsze mnie intrygowała – przyznaje. - Byłem jedynym radnym, który w 1998 roku prowadził na osiedlu Opata Hackiego – Zamenhofa kampanię „drzwi w drzwi”, dzięki czemu mogłem dobrze poznać potrzeby mieszkańców. To bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwala mi ocenić gigantyczną skalę zmian na osiedlu. Pierwsze przymiarki do rewitalizacji robiliśmy z wiceprezydentem Michałem Guciem w roku 2005. Wskazywaliśmy wówczas w Gdyni trzy obszary rewitalizacji. Cieszę się, Gminny Program Rewitalizacji objął aż sześć fragmentów miasta.

Działalność w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny, nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

Skład Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji 

  • ikonaOpublikowano: 15.02.2021 13:47
  • ikona

    Autor: Aleksandra Dylejko (a.dylejko@lis.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.02.2021 13:52
  • ikonaZmodyfikował: Aleksandra Dylejko
ikona