Społeczeństwo

Mieszkańcy ponownie dyskutowali o zmianach w Małym Kacku

Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Małym Kacku // fot. Lechosław Dzierżak
W gdyńskim InfoBoksie odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej. W dyskusji uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy Gdyni.

Na spotkaniu z mieszkańcami pracownicy Biura Planowania Przestrzennego przypomnieli procedurę sporządzania planu miejscowego. Projektanci przedstawili zebranym główne cele i założenia sporządzanego planu oraz zaprezentowali jego projekt, omawiając przyjęte w nim rozwiązania. Wyjaśnili, że wykładany do wglądu projekt planu wprowadzi zmiany w stosunku do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej, po czym przedstawili te zmiany.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej obejmuje obszar o powierzchni 9,73 ha, którego granice przebiegają: od północnego zachodu – wzdłuż ul. Wielkopolskiej, od północnego wschodu – wzdłuż ul. Spokojnej, od południa – wzdłuż południowych granic nieruchomości przy ul. Spokojnej 20, 20 A, 20 B, obejmując teren zabudowy przy ul. Spokojnej 20 C-F, do ul. Parkowej, następnie wzdłuż ul. Parkowej i ul. Wzgórze Bernadowo do ul. Wielkopolskiej, obejmując nieruchomość przy ul. Wzgórze Bernadowo 304.Projekt planu przewiduje zmianę lokalizacji planowanej stacji transformatorowej „GPZ Karwiny”, co pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie terenów sąsiednich. Projekt doprecyzowuje zasady zagospodarowania terenów przeznaczonych pod usługi sportu i rekreacji, a także uaktualnia zapisy w zakresie warunków kształtowania zabudowy terenów mieszkaniowych i usługowych. Ponadto koryguje przebieg linii rozgraniczających ul. Wielkopolskiej w dostosowaniu do projektu drogowego przebudowy tej drogi.

Ponowne wyłożenie projektu planu spowodowane jest zmianami wynikającymi z uwzględnienia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu na przełomie marca i kwietnia tego roku. Dotyczyły one głównie wskaźników zabudowy, linii zabudowy oraz zasad obsługi infrastrukturą.

Prezentowany projekt planu wywołał ożywioną dyskusję, a zebrani zgłaszali liczne uwagi i pytania do jego ustaleń. Tematem wypowiedzi były problemy komunikacyjne powodowane zwiększoną liczbą użytkowników dróg oraz brak dogodnego dostępu do terenów leśnych z powodu odgradzania się wspólnot mieszkaniowych. Zastrzeżenia dotyczyły również przeznaczania niezagospodarowanych terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, zamiast pod zieleń, rekreację i sport. Uwagi tyczyły się także wysokości zabudowy. Padły też pytania na temat terenów zieleni urządzonej oraz terenów sportu i rekreacji.

– W tym rejonie Gdyni brakuje terenów rekreacyjnych, z których mogliby korzystać mieszkańcy. Osoby z Małego Kacka muszą jechać na Karwiny lub do Orłowa. O takiej potrzebie świadczą również składane projekty do Budżetu Obywatelskiego. W zaproponowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewidziano teren, na którym mają powstać ogólnodostępne boiska i inne miejsca rekreacji – mówi Sebastian Jędrzejewski, radny miasta.

Z projektem planu można zapoznać do 22 czerwca w Obserwatorium Zmian InfoBox (ul. Świętojańska 30), a także uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Są one dostępne również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.
 
Swoje uwagi można składać do 6 lipca do prezydenta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia), wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych.
  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Małym Kacku // fot. Lechosław Dzierżak
  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Małym Kacku // fot. Lechosław Dzierżak
  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Małym Kacku // fot. Lechosław Dzierżak
  • Mieszkańcy dyskutowali o zmianach w Małym Kacku // fot. Lechosław Dzierżak