1355 (1055) 2019-02-22 - 2019-02-28

Przed sesją Rady Miasta Gdyni


PORZĄDEK OBRAD
VI SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 lutego 2019 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 

Projekty uchwał scalone do jednego pliku pdf - rozmiar ok. 21 MB


1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Leszczynki,
5.      Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,
5.2  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033
5.3  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok,
5.4  uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu rad dzielnic,
5.5  zmiany uchwały nr IX/219/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa,
5.6  przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - edycja 2018” oraz zmiany w Uchwale Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015",
5.7  zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji
5.8  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,
5.9  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej,
5.10                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy Skwerze Kościuszki – Al. Jana Pawła II,
5.11                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Hutniczej.
5.12                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Kołłątaja,
5.13                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Krokowskiej,
5.14                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Kuśnierskiej
5.15                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 1A.
5.16                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Słupeckiej,
5.17                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Swarzewskiej,
5.18                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Szafranowej.
5.19                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chmielnej,
5.20                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Logistycznej,
5.21                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej,
5.22                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Danusi,
5.23                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Hutnicza,
5.24                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Sandomierska,
5.25                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej
5.26                     zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Kosakowo
5.27                     skargi pani ER na Prezydenta Miasta Gdyni,
5.28                     zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni,
5.29                     zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni,
5.30                     zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni,
5.31                     zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni,
 
 
6.      Interpelacje,
7.      Informacje.
8.      Wolne wnioski.
9.      Ustalenie terminu następnej sesji.
10.  Zakończenie obrad.


Aneks do porządku obrad
VI sesji Rady Miasta Gdyni
27 lutego 2019 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
                             
1. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości, obszaru i granic aglomeracji Gdynia
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

PROTOKÓŁ NR 6/19
VI SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 27 lutego 2019 r.
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Leszczynki,
5.      Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1. Ślubowanie radnych;
5.2.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na       2019 rok,
5.3.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla   Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033
5.4.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok,
5.5.uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu rad dzielnic,
5.6.zmiany uchwały nr IX/219/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa,
5.7.przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - edycja 2018” oraz zmiany w Uchwale Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza - edycja 2015",
5.8.zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni
rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji;
5.9.ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,
5.10.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej,
5.11.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy Skwerze Kościuszki – Al. Jana Pawła II,
5.12.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy
Hutniczej;
5.13.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy
Kołłątaja,
5.14.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Krokowskiej,
5.15.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Kuśnierskiej;
5.16.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy
Sambora 1A,
5.17.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy
Słupeckiej,
5.18.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Swarzewskiej,
5.19.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Szafranowej;
5.20.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chmielnej,
5.21.        wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Logistycznej,
5.22.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej,
5.23.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Danusi,
5.24.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Hutnicza,
5.25.        wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Sandomierska,
5.26.        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej,
5.27.        zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Kosakowo,
5.28.        skargi pani ER na Prezydenta Miasta Gdyni,
5.29.        zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni,
5.30.        zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni,
5.31.        zmiany składu osobowego stałej Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni,
5.32.        zmiany składu osobowego stałej Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni,
5.33.        koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni;
5.34.        zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdyni;
5.35.        skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni;
5.36.        skargi xxx zawierającej wniosek o odstąpienie od prowadzenia egzekucji, o zawarcie umowy najmu lokalu x przy ul. Widnej 3 w Gdyni oraz o wyrażenie zgody na zamianę lokali mieszkalnych;
5.37.        zawarcia porozumienia  dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości obszaru i granic aglomeracji Gdynia
 
 
6.                  Interpelacje,
7.                  Informacje.
8.                  Wolne wnioski.
9.                  Ustalenie terminu następnej sesji.
10.              Zakończenie obrad.
 
 
Lista obecności stanowi załącznik.
Wszystkie materiały będące przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Wyniki głosowań nad uchwałami każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.
 
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
 
 
Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
Ad 2.
Przewodnicząca J. Zielińska wniosła o wprowadzenie do porządku punktu dotyczącego ślubowania osób, które – w wyniku decyzji Komisarza Wyborczego - są delegowane do objęcia mandatów radnych.
 
Kolejny wniosek Przewodniczącej RM dotyczył wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
 
Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków, radny Jakub Ubych, wniósł  o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym 3. projektów uchwał:
-  w spr. zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej;
- skargi zawierającej wniosek o odstąpienie od prowadzenia egzekucji, o zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Widnej 3 oraz o wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych (pełny tytuł jak w porządku obrad stanowiącym integralną część niniejszego protokołu);
- skargi z dnia 16 października 2018 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni;
 
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym projektu w spr. koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni przyjęto jednogłośnie: 23 gł. za
 
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. zmiany składu Komisji Budżetowej przyjęto jednogłośnie: 23 gł. za
 
Wniosek o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. skargi z dnia 16 października 2018 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Wniosek o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. skargi zawierającej wniosek o odstąpienie od prowadzenia egzekucji, o zawarcie umowy najmu lokalu przy ul. Widnej 3 oraz o wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ww. projekty umieszczono w końcowych podpunktach punktu 5. zaplanowanego porządku obrad.
 
Wniosek w spr. wprowadzenia do porządku obrad punktu dot. ślubowania radnych (jako podpunktu rozpoczynającego pkt 5 porządku obrad) przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za
 
Zmodyfikowany w wyniku przyjętych zmian porządek obrad, uzupełniony o aneks, został przyjęty.
 
Ad 3.
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca J. Zielińska uznała protokół 5. sesji za przyjęty.
 
Ad 4.
 
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Leszczynki, przedstawione przez Wiceprzewodniczącego rady Pawła Musiała, stanowi załącznik.
 
Ad 5.1.
Przewodnicząca Joanna Zielińska odczytała rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Poskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
 
Radna Anna Szpajer złożyła ślubowanie.
 
Radny Zenon Roda złożył ślubowanie.
 
Ad 5.2.
Uzasadnienie proponowanych zmian do budżetu na rok 2019 przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.
 
Opinie komisji:
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Rodziny- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Budżetowa- pozytywna
 
Tadeusz Szemiot- sprawa 0,5 mln. zł. przeznaczonych na ekspertyzy i opinie prawne. Czy są to  wydatki związane z postępowaniami sądowymi czy też z innymi działaniami, które miałyby doprowadzić do uruchomienia lotniska?
 
K. Szałucki- przede wszystkim chodzi o fakt, że niektóre umowy wygasły w 2018 roku. Chodzi o zapewnienie kontynuacji prac, które doprowadziłyby finalnie do eksploatacji lotniska.
 
UCHWAŁA NR VI/157/19 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę RM w spr. uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2019 rok została podjęta: 26/0/2
 
Ad 5.3.
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. K. Szałucki
 
Opinie komisji jak w punkcie 5.2. niniejszego protokołu.
 
UCHWAŁA N R VI/158/19 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę  RM w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.4.
Wiceprzewodniczący RMG, radny Andrzej Bień- teren, którego dotyczy projekt, jest już objęty planem. Nowe okoliczności sprawiają, że powstała konieczność wprowadzenia zmian. O zmianę wnosi jeden z właścicieli - developer proponuje budowę większych budynków w miejsce zapisanej zabudowy jednorodzinnej. Należy się więc przyjrzeć, czy taka zabudowa może być zrealizowana. Z obecnie obowiązującej ustawy wynika, że mogłoby to być zrobione z pominięciem procedur, ale analiza w kontekście planu jest bardziej wskazana. Byłyby to budynki liczące od 4. do 6., a nawet 8. kondygnacji. Inny developer zrealizował już swoją część inwestycji w tym rejonie, która dobrze się wkomponowała w przestrzeń. Chcemy więc sprawdzić czy i w tym przypadku przyniesie to korzystny efekt. Spowodowałoby to dogęszczenie infrastruktury i jest to największy problem. Trzeba to wszystko przeanalizować. Efekt będzie znany za co najmniej kilka miesięcy.
 
Opinia Komisji Planowania pozytywna.
 
UCHWAŁA NR VI/159/19 RADY MIASTA GDYNI w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic B. Dembińskiego, Leszczynki i Widok, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.5.
Radny J. Ubych prezentując projekt przypomniał, że Regulamin rad dzielnic został wprowadzony do statutów rad dzielnic, a więc nie ma konieczności, aby dokument ten, jako odrębny akt, nadal funkcjonował.
 
UCHWAŁA NR VI/160/19 RADY MIASTA GDYNI uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu rad dzielnic została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.6.
Projekt uchwały przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprzewodniczący RM, radny Marcin Wołek.
 
UCHWAŁA NR VI/161/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr IX/219/07 RMG  z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Miasta Gdynia w Zgromadzeniu Metropolitarnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej i udzielenia pełnomocnictwa została podjęta: 27/0/1
 
Ad 5.7.
Projekt przestawiła, zgodnie z treścią załącznika, radna Elżbieta Sierżęga.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR VI/162/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – edycja 2018” oraz zmiany w uchwale RMG w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła w budynkach należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza – edycja 2015”, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.8.
Projekt przedstawiła r. E. Sierżęga.
 
UCHWAŁA NR VI/163/19 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Gdyni, rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu Rewitalizacji, została podjęta: 17/0/6
 
Ad 5.9.
Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, radny Lechosław Dzierżak.
 
Opinia Komisji Rodziny- pozytywna
 
UCHWAŁA NR VI/164/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.10
Blok projektów dotyczących nieruchomości przedstawił, zgodnie z treścią załączników, radny A. Bień.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
/powyższe dotyczy całego bloku projektów w sprawach nieruchomości/
 
UCHWAŁA NR VI/165/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Chylońskiej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.11
 
UCHWAŁA NR VI/166/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni, przy Skwerze Kościuszki – Al. Jana Pawła II, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.12
 
UCHWAŁA NR VI/167/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Hutniczej, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.13
 
UCHWAŁA NR VI/168/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Kołłątaja, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.14
 
UCHWAŁA NR VI/169/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych, położonych w Gdyni, przy ul. Krokowskiej, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.15
 
UCHWAŁA NR VI/170/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Kuśnierskiej, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.16
 
UCHWAŁA NR VI/171/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Sambora 1A, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. z
 
Ad 5.17
 
UCHWAŁA NR VI/172/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Słupeckiej, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.18
 
UCHWAŁA NR VI/173/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych, położonych w Gdyni, przy ul. Swarzewskiej, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.19
 
UCHWAŁA NR VI/174/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Szafranowej, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.20
 
UCHWAŁA NR VI/175/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni, przy ul. Chmielnej, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.21
Przedmiotowy projekt i kolejne, dotyczące nieruchomości, przedstawiała, zgodnie z treścią załączników, radna E. Sierżęga.
 
UCHWAŁA NR VI/176/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Logistycznej, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.22
 
UCHWAŁA NR VI/177/19 RADY  MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.23
 
UCHWAŁA NR VI/178/19 RADY  MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Danusi, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.24
 
UCHWAŁA NR VI/179/19 RADY  MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.25
 
UCHWAŁA NR VI/180/19 RADY  MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.26
 
UCHWAŁA NR VI/181/19 RADY  MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.27
 
UCHWAŁA NR VI/182/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Kosakowo została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.28
Przedmiot skargi i przesłanki dla jej odrzucenia przez Komisję Skarg przedstawił, zgodnie z treścią załączników, Przewodniczący komisji, radny J. Ubych.
 
UCHWAŁA NR VI/183/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx na Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.29
Projekt przedstawił r. J. Ubych.
/dotyczy także kolejnych projektów w sprawach składów komisji/
 
UCHWAŁA NR VI/184/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.30
 
UCHWAŁA NR VI/185/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.31
 
UCHWAŁA NR VI/186/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.32
 
UCHWAŁA NR VI/187/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.33
Prezentująca projekt Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała, że pod przedmiotowym projektem uchwały podpisało się 10. radnych. Dotychczasowa koordynator, pani Oktawia Gorzeńska, zrezygnowała z pełnienia tej funkcji, wobec czego ogłoszono konkurs, do którego zgłosiła się i przeszła bardzo pozytywnie pani Magdalena Dębna. Pani Dębna współpracowała już z młodzieżową radą w ramach projektów realizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych.
 
UCHWAŁA NR VI/188/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.34
Projekt przedstawił r. J. Ubych.
 
UCHWAŁA NR VI/189/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.35
Prezentujący projekt radny J. Ubych przypomniał o odrzuceniu wcześniej przez radę tożsamej skargi i poinformował, że nie zaistniały nowe okoliczności, wobec czego Komisja Skarg rekomenduje odrzucenie skargi.
 
UCHWAŁA NR VI/190/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta: 22/1/5
 
Ad 5.36
Zgodnie z treścią załącznika projekt omówił Przewodniczący Komisji Skarg, radny J. Ubych.
Przewodniczący komisji zaprosił radnych zainteresowanych dokumentami wiążącymi się z przedmiotowym projektem, zawierającymi tzw. dane wrażliwe,  do zapoznania się z nimi w biurze rady.
 
UCHWAŁA NR VI/191/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx zawierającej wniosek o odstąpienie od prowadzenia egzekucji, o zawarcie umowy najmu lokalu x przy ul. Widnej 3 w Gdyni oraz o wyrażenie zgody na zamianę lokali mieszkalnych, została podjęta: 27/0/1
 
Ad 5.37
Projekt uchwały prezentował, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent Marek Łucyk.
 
UCHWAŁA NR VI/192/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zawarcia porozumienia  dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gdynia przy realizacji zadania polegającego na zmianie wielkości obszaru i granic aglomeracji Gdynia została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 6.
 
Do Prezydium RM interpelacje nie wpłynęły.
 
Ad 7.
 
Nie przekazano informacji.
 
Ad 8.
 
Nie zgłoszono wolnych wniosków.
 
Ad 9.
 
Termin kolejnej sesji RMG: 27 marca b.r.; godz. 12:00
 
Ad 10.
 
Zakończenie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
 
 
Na podstawie stenogramu zredagowała:
insp. Zofia Kostrzewska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • ikonaOpublikowano: 21.02.2019 12:04
  • ikona

    Autor: Katarzyna Manikowska (k.manikowska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.02.2019 12:04
  • ikonaZmodyfikował: Dorota Nelke
ikona