Aktualności

Stypendia Miasta Gdyni - 15 października rusza nabór wniosków

Stypendia Miasta Gdyni

Stypendia Miasta Gdyni

Jesteś uczniem lub absolwentem szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, publicznej lub niepublicznej w Gdyni lub studentem zamieszkałym w Gdyni? Jeśli tak złóż wniosek o przyznanie stypendium do 15 listopada i dołącz do grona gdyńskich stypendystów.

Zasady składania wniosków:

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczanie ryzyka zakażenia koronawirusem prezydent Gdyni podjął decyzje dotyczące reorganizacji pracy Urzędu Miasta Gdyni na czas epidemii. Co do zasady urząd jest nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie.

Sposoby złożenia wniosku:

- elektronicznie z pomocą platformy Cyfrowego Urzędu. Można to zrobić pod adresem http://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/
Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Ważne: należy pamiętać by złożony w ten sposób wniosek zawierał wszystkie wymagane dokumenty: wniosek oraz wymagane do niego załączniki.

- włożenie wniosku wraz z załącznikami do wrzutni w głównym wejściu do Urzędu Miasta Gdyni przy al. marsz. Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10 Lutego 24. Wrzutnie na dokumenty czynne są całodobowo w dniach pon-pt.

- poprzez nadanie wniosku w INPOST URZĄD24. Szczegóły dotyczące nadania znajdują się pod linkiem https://urzad24.inpost.pl/umgdynia
W  polu "Numer referencyjny" proszę wpisać "OE - wniosek stypendium"

- wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Gdyni, al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Edukacji, Stypendia Miasta Gdyni.

Uwaga! W przypadku wyboru opcji nr 3 lub 4 liczy się data wpływu wniosku a nie data jego nadania.

Wnioski, które wpłyną po terminie będę traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.


Zasady ubiegania się o stypendium:

1) w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży:
pobieranie nauki na terenie Gminy Miasta Gdyni, bez względu na miejsce zamieszkania
-  wymagana średnia ocen
-  spełnianie jednego z kryteriów, o których mowa w §2 pkt 1) - 4) warunków
    przyznawana stypendiów w ramach Gdyńskiego Programy Wspierania Uzdolnionych
    Dzieci i Młodzieży
-  złożenie wymaganych do wniosku załączników:
         a) oryginał zaświadczenia ze szkoły o średniej ocen z poprzedniego roku  
             szkolnego (nie śwadectwa ukończenia szkoły)
         b) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (wykaz dokumentów
             znajduje się w §5 ust 4 pkt 2 lit. a-g warunków przyznawana stypendiów w  
             ramach Gdyńskiego Programy Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży)    
             uzyskane w poprzednim roku szkolnym, poświadczone za zgodność z  
             oryginałem przez wnioskodawcę

Wszystkie dokumenty złożone do wniosku powinny być przetłumaczone na język polski.
 
2. przez studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni:
- wymagana średnia ocen
- nie przebywanie na urlopie, który przerywa tok studiów
- spełnianie jednego z kryteriów, o których mowa w §2 pkt 1) – 4)  zasad przyznawania
  stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni
- złożenie pełnomocnictwa w sytuacji gdy, student składa wniosek przez pełnomocnika
- złożenie wymaganych do wniosku załączników:
      a) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego, a w 
          przypadku studiów równoległych również zaświadczenia potwierdzające naukę na
          innych uczelniach lub innych kierunkach,
      b) kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych  w
          poprzednim roku akademickim poświadczone za zgodność z oryginałem przez
          wnioskodawcę (wykaz dokumentów znajduje się w §3 ust 4 pkt 2 lit. a - d zasad przyznawania
          stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni       
 
Wszystkie dokumenty złożone do wniosku powinny być przetłumaczone na język polski.
 
 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek zostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące Stypednium Miasta Gdyni dostępne są pod pod linkiem https://tiny.pl/74qwq

  • ikonaOpublikowano: 13.10.2020 10:17
  • ikona

    Autor: Emilia Koniuszewska (e.koniuszewska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 20.10.2020 12:01
  • ikonaZmodyfikował: Emilia Koniuszewska
ikona