Aktualności

Zbliża się rekrutacja do gdyńskich przedszkoli

Przedszkole nr 16 w Gdyni

Przedszkole nr 16 w Gdyni

29.01.2021 r.

5 marca zostanie opublikowana oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja rozpocznie się 8 marca. O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie kryteriów punktowych.


W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni dzieci i rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.

Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z nich jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie kryteriów punktowych. W pierwszej kolejności podczas rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym. W drugiej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustalone przez samorząd.

W tegorocznej rekrutacji po raz pierwszy pojawi się kryterium odbycia przez dziecko obowiązkowych szczepień (chyba że jest z nich zwolnione ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza).

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

5 marca o godz. 10.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja.

8 marca od godz. 10.00 do 19 marca do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7 kwietnia o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 12 kwietnia do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

14 kwietnia o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające:

21 maja o godz. 10.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym, na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja, wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

od 24 maja od godz. 10.00 do 28 maja do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7 czerwca o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 10 czerwca do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

15 czerwca o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 sierpnia o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?


W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe (łącznie), określone w ustawie Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:


1. wielodzietność rodziny kandydata,
2. niepełnosprawność kandydata, 
3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość, która zostanie określona 5 marca, wraz z uruchomieniem rekrutacji. Tutaj znajduje się wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie wymienionych powyżej kryteriów. (PDF)

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Gdynii; kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt. ;

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.;

3) dziecko, którego dotyczy wniosek, przeszło obowiązkowe szczepienia ochronne lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.;

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, o przyjęcie do którego ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.;

5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, o przyjęcie do której się ubiega; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Gdynia – 2 pkt.;

6) przedszkole/oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko, jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) – 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd, są:

1) a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub 
      b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub 
      c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2)  a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,  
     b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
     c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,  
     d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności  
         gospodarczej wraz z numerem NIP; 

3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu; 
 
4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, o przyjęcie do którego się ubiega;

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, o przyjęcie do której się ubiega;

6) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko, jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych).