Rekrutacja

Nabór elektroniczny 2021/2022 - szkoły ponadpodstawowe

Baner informacyjny pochodzący ze strony //www.gov.pl/web/

Baner informacyjny pochodzący ze strony https://www.gov.pl/web/

29.01.2021 r.

Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

Rekrutacja rozpocznie się 17 maja 2021 r. Strona do logowania
W Gdyni można wybrać 3 szkoły ponadpodstawowe.

Szkolenie z systemu naboru elektronicznego


                                          Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2021/2022
L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 17 maja 2021 r.
do 31 maja 2021 r.        
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021r.         
do 5 sierpnia 2021 r.
do godz. 15:00

2 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych,oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 17 maja 2021 r.                 
do 21 czerwca 2021 r.              
do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.      
do 5 sierpnia 2021 r.

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkołypodstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 25 czerwca 2021 r.   
do 14 lipca 2021 r.                  
do godz. 15.00

                        x
4 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7

do 14 maja 2021 r.

do 14 maja 2021 r.
5 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 1 czerwca 2021 r.               
do 14 czerwca 2021 r.;             
II termin1 do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r.       
do 10 sierpnia 2021 r.


6 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 1 czerwca 2021r.                 
do 14 czerwca 2021r.;     
II termin2 do 8 lipca 2021 r.

od 6 sierpnia 2021 r.        
do 10 sierpnia 2021 r.

7 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 1 czerwca 2021r.           
do 14 czerwca 2021 r.;       
II termin2 do 8 lipca 2021r.

od 6 sierpnia 2021r.        
do 10 sierpnia 2021r.


8 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 17 czerwca 2021 r.;    
II termin do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.

9 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin do 17 czerwca 2021 r.;     
II termin do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.
10 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik spra wdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)

I termin do 17 czerwca 2021 r.; 
II termin do 9 lipca 2021 r.

do 13 sierpnia 2021 r.
11 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 14 lipca 2021 r.

5 sierpnia 2021 r.
12 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 21 lipca 2021r.

13 sierpnia 2021 r.


13 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

16 sierpnia 2021 r.

14 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 17 maja 2021 r.            
do 26 lipca 2021 r.

od 3 sierpnia 2021 r.          
do 13 sierpnia 2021 r.

15 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe −także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduoraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**

od 23 lipca 2021 r.            
do 30 lipca 2021 r.           
do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.    
do 20 sierpnia 2021 r.  
do godz. 15.00

16 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.              
do godz. 14.00

23 sierpnia 2021 r.

17 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia2021 r.

23 sierpnia 2021 r.

18 Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r.

24 sierpnia 2021 r.

19 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 sierpnia 2021 r.

26 sierpnia 2021 r.
20 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
21 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
22 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły 

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianukompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej
** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00w postępowaniu rekrutacyjnym albodo 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

1 Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

2 W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2021/202 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie


Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami  § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.