Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 - szkoły ponadpodstawowe

harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - 2022/2023

Harmonogram rekrutacji - szkoły ponadpodstawowe/fot. freepik

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. Wyjątkiem są szkoły ponadpodstawowe dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne, oddziały międzynarodowe, oddziały przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziały wymagające od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkoły i oddziały prowadzące szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Tam wnioski należy złożyć od 16 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r.

Rekrutacja rozpocznie się 16 maja 2022 r.


                                                                   Strona do logowania


W Gdyni można złożyć wniosek do nie więcej niż 5 szkół ponadpodstawowych.                                          Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 16 maja 2022 r.
do 31 maja 2022 r.        
do godz. 15.00

od 2 sierpnia 2022 r.     
do 5 sierpnia 2022 r.


2 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych,oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 16 maja 2022 r.                 
do 20 czerwca 2022 r.              
do godz. 15.00

od 2 sierpnia 2022 r.   
do 4 sierpnia 2022 r.

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2022 r.   
do 13 lipca 2022 r.                  
do godz. 15.00

                        x
4 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 6-7

do 13 maja 2022 r.

do 13 maja 2022 r.
5 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 1 czerwca 2022 r.               
do 13 czerwca 2022 r.;             
II termin1 do 7 lipca 2022 r.

od 6 sierpnia 2022 r.
do 9 sierpnia 2022 r.


6 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 1 czerwca 2022 r.                 
do 13 czerwca 2022 r.;     
II termin2 do 7 lipca 2022 r.

od 8 sierpnia 2022 r.         do 10 sierpnia 2022 r.

7 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 1 czerwca 2022 r.           
do 13 czerwca 2022 r.;       
II termin2 do 7 lipca 2022 r.

od 8 sierpnia 2022 r        
do 10 sierpnia 2022 r.


8 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 17 czerwca 2022 r.;    
II termin do 8 lipca 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

9 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I termin do 17 czerwca 2022 r.;     
II termin do 8 lipca 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.
10 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna)

I termin do 17 czerwca 2022 r.; 
II termin do 8 lipca 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.
11 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 13 lipca 2022 r.

5 sierpnia 2022 r.
12 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 20 lipca 2022 r.12 sierpnia 2022 r.


13 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

21 lipca 2022 r.

16 sierpnia 2022 r.

14 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 16 maja 2022 r.            
do 25 lipca 2022 r.

od 2 sierpnia 2022 r.          
do 12 sierpnia 2022 r.

15 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe −także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawoduoraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

od 22 lipca 2022 r.            
do 28 lipca 2022 r.           
do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2022 r.   
do 22 sierpnia 2022 r.  
do godz. 15.00

16 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 lipca 2022 r.              
do godz. 14.00

23 sierpnia 2022 r.

17 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

29 lipca 2022 r.

23 sierpnia 2022 r.

18 Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 1 sierpnia 2022 r.

24 sierpnia 2022 r. 

 


   
     

   

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej
1 Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .
2 W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie


   Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami  § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

  • ikonaOpublikowano: 29.01.2021 07:50
  • ikona

    Autor: Emilia Koniuszewska (e.koniuszewska@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.05.2022 08:43
  • ikonaZmodyfikował: Emilia Koniuszewska
ikona