Sesje

Protokół z I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni (28.10.2021)

PROTOKÓŁ z I SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA GDYNI
28 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU
 
Miejsce: sala 105 urzędu Miasta Gdyni
 

Część pierwsza:

1.      Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Miasta i powitanie gości.
2.      Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni.
3.      Prezentacja opiekunów Młodzieżowej Rady Miasta
4.      Ślubowanie.
5.      Wręczenie zaświadczeń stwierdzających objęcie mandatu.
6.      Zatwierdzenie porządku obrad.
 

Część druga:

1.      Wybór składu Komisji Skrutacyjnej (podjęcie uchwały).
2.      Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni (MRMG) – przewodniczący, dwaj wiceprzewodniczący, sekretarz.
3.      Wyrażenie opinii w sprawie projektu statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni (podjęcie uchwały).
4.      Wolne wnioski.
5.      Ustalenie terminu następnej sesji (ustala Prezydium).
6.      Zakończenie obrad.
 
Obecni: radni Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni (według listy obecności), Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni p. Joanna Zielińska, Wiceprezydent MG p. Marek Łucyk, członkowie Rady Miasta Gdyni: Elżbieta Raczyńska, Jarosław Kłodziński, Zenon Roda, Lechosław Dzierżak, Grzegorz Taraszkiewicz, radczyni prawna rady Miasta Gdyni p. Lucyna Dzierżyńska - Bryl oraz p. Marta Otrębska, Opiekunka Młodzieżowej Rady.
 

Część I

Ad 1. Część pierwszą sesji rozpoczęła powitaniem p. Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni. Przedstawiła gości i przybliżyła zebranym kolejność i sposób procedowania w czasie posiedzenia.
 
Ad 2. Po wystąpieniu pani Przewodniczącej głos zabierali kolejno przedstawiciele Rady Miasta Gdyni gratulując radnym młodzieżowym wyboru i zachęcając do współpracy.
 
Ad 3. Pani przewodnicząca przedstawiła Opiekunkę Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni p. Martę Otrębską, która przekazała nowym radnym słowa wsparcia. Drugą Opiekunką rady jest p. Magda Dębna.
 
Ad 4. Przewodnicząca odczytała rotę ślubowania, a następnie młodzi radni kolejno odpowiadali „Ślubuję”.
 
Ad 5. Radni odebrali z rąk pani Przewodniczącej zaświadczenia o wyborze na VII kadencję Młodzieżowej rady Miasta Gdyni.
 
Ad 6. W obecności 17 radnych, jednogłośnie przyjęto porządek obrad – bez zmian.
 

Część II

Ad 1. Uchwałą nr I/1/2021 MRMG powołano Komisje Skrutacyjną do przeprowadzenia tajnych wyborów Prezydium rady w składzie: Bartosz Jamroz – przewodniczący, członkowie: Aniela Szczepkowska, Dominik Budek i Dariusz Morzuch.
 
Ad 2. Po dokonaniu wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem poszczególnych głosowań:
- na Przewodniczącego MRMG wybrano Aleksandra Szkaradkiewicza,
- na Wiceprzewodniczących MRMG wybrano Krzysztofa Kołodzieja i Damiana Mitroza,
- na Sekretarza MRMG wybrano Bartosza Klimkiewicza.
Protokoły Komisji Skrutacyjnej stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Od momentu wyboru przewodniczącego MRMG przejął on dalsze prowadzenie sesji.
 
Ad 3. O projekcie statutu, który radni otrzymali 19 października, mówiła pani Lucyna Dzierżyńska – Bryl, radczyni prawna. Wyjaśniła powody dokonania zmian i procedurę uchwalania nowego statutu, która wymaga zasięgnięcia opinii MRMG.
Zgodnie ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni, przyjętego uchwałą nr  XXII/531/16 Rady Miasta Gdynia z dnia 22 czerwca 2016r., zmian w Statucie dokonuje Rada Miasta Gdyni z własnej inicjatywy, po uzyskaniu opinii Młodzieżowej Rady lub na wniosek Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
Zmiany Statutu podyktowane są m. in. koniecznością dostosowania do zmian wprowadzonych ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o samorządzie powiatowym, ustawą o samorządzie województwa oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznając Młodzieżowej Radzie Miasta prawo do kierowania wniosków do uprawnionych podmiotów o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, kierowanie zapytań i wniosków w formie uchwały, określa zadania rady, także w zakresie udziału w opracowaniu dokumentów strategicznych gminy na rzecz młodzieży, monitorowaniu realizacji takich dokumentów oraz współuczestniczenia w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących  polityki młodzieżowej. Wprowadzone zostały zapisy dot. zwrotu kosztów przejazdu radnemu lub – w przypadku osób niepełnoletnich – także jego opiekunowi, na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu młodzieżowej rady gminy lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on młodzieżową radę gminy. Doprecyzowano zapisy dot. wyborów do młodzieżowej rady i utraty jej mandatu.
Rada wyraża opinie w formie uchwały, która została przedstawiona członkom rady. Do projektu statutu nie zgłoszono uwag.
 
Uchwała Nr I/2/2021 Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni z dnia 28 października 2021r.
w sprawie  wyrażenia opinii  dotyczącej Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdynia.
Na podstawie § 26 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni – załącznika do uchwały  Nr XXII/531/16 Rady Miasta Gdynia z dnia 22 czerwca 2016r.  w zw. z art.  6 i art.  1  pkt 1  ustawy z dnia 20 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j.  Dz. U. z 2021 r.  poz. 1038), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni opiniuje pozytywnie projekt Statutu  Młodzieżowej Rady Miasta Gdynia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
 
Głosowanie: ob. 15, za – 15/przeciw – 0/wstrzymało się – 0.
 
Ad 4. Wniosków nie zgłoszono.
 
Ad 5. Postanowiono, że kolejna sesja odbędzie się 23 listopada 2021 r. o godz. 17.00.
 
Ad 6. Zakończono I sesje Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.
 
 
Sporządzili:
Z. Gawlik BRM, Sekretarz MRMG B. Klimkiewicz.
 
 
 
Przewodniczący                                                                                Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni                                                  Rady Miasta Gdyni
 
 
Aleksander Szkaradkiewicz                                                               Joanna Zielińska

  • ikonaOpublikowano: 28.10.2021 12:37
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2023 10:54
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona