Sesje

Protokół z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni (14.12.2021)

Protokół z III Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni 
dnia 14 grudnia 2021 r.
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni, sala ART39
 

Porządek obrad:

1.      Otwarcie III Sesji MRMG i powitanie gości.
2.      Stwierdzenie kworum.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z II Sesji MRMG.
5.      Powołanie komisji:
- doraźnej ds. Budżetu Obywatelskiego
- stałej ds. działań charytatywnych
6.      Opiniowanie uchwał Rady Miasta Gdyni.
7.      Wystąpienia radnych MRMG.
8.      Wolne wnioski.
9.      Ustalenie terminu następnej sesji (ustala Prezydium).
10. Zakończenie obrad.
 
 
 
Ad 1. W obecności 12 członków rady przewodniczący Aleksander Szkaradkiewicz rozpoczął obrady III sesji rady młodzieżowej powitaniem zebranych.
 
Pani Zuzanna Kownacka, kierująca placówką, przywitała członków rady i przedstawiła historię sali ART39:
Orłowska Hala Sztuki przy Zespole Szkół Plastycznych w Orłowie powstała dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. We wrześniu miejsce to poświęcono artystce pani Magdalenie Abakanowicz.
Nasz dom kultury powstał dla mieszkańców Orłowa, Trójmiasta i Pomorza. Jest otwarty i gościnny, funkcjonuje jako przestrzeń działań animacyjnych i kulturalnych. Hala dla sztuki i hala dla rozmowy twórczej. Działalność nie jest komercyjna. Wspieramy aktywności artystyczne, naukowe, inicjatywy kulturalne i kulturotwórcze.
Jako przestronna sala wystawiennicza jesteśmy miejscem prezentacji dla galerii wędrownych. Współpracujemy z uczelniami artystycznymi, gościmy ich studentów, wykładowców, ich prace, warsztat, techniki. Podpatrujemy praktykę, rozwijamy rozległe tematy humanistyczne. Gościmy naszych absolwentów, którzy prezentują swoje projekty. Organizujemy zajęcia dla lokalnych szkół podstawowych, warsztaty w ramach uczniowskiej współpracy, koncerty otwarte. Funkcjonujemy jako przestrzeń prób dla trup bez swojego lokum, także jako miejsce dla rozwijania talentów obecnych uczniów ZSP w zajęciach pozalekcyjnych. Jesteśmy otwarci i gotowi na współpracę.
W styczniu wystawa rzeźby absolwenta szkoły, będą też dwa koncerty.
 
Ad 2. Na podstawie listy obecności Przewodniczący obrad stwierdził prawomocność zebrania (kworum).
 
Ad 3. Porządek obrad został przyjęty bez uwag (12 głosów za)
 
Ad 4. Protokół z II sesji – był wysyłany na grupę, można było się także z nim zapoznać przed sesją. Przyjęty bez uwag jednogłośnie.
 
Ad 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- Komisja ds Budżetu Obywatelskiego – bez uwag. Głosowanie: za – 11, 1 os. wstrzymała się.
- Komisja ds działań charytatywnych – bez uwag. Głosowanie: za – 12 os.
 
Ad 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie programu cyberprzemocy i uzależnienia…
Omawiany był na wcześniejszym spotkaniu, na którym wyrażona została opinia pozytywna, jednak przy zastrzeżeniu, że oba zjawiska powinny być omawiane, obserwowane, diagnozowane i programowane osobno.
Głosowanie: 9 za, przy 3 wstrzymujących.
 
Ad 7. Wystąpienie radnych.
 
Ad 8. Wolne wnioski
- legalna muzyka w szkołach, w jednej ze szkół radiowęzeł działał przez miesiąc, nauczyciele byli przeciwni, sprzęt zniknął. Z kolei w III LO radiowęzeł działa świetnie. Dyskusja na temat publicznego odtwarzania muzyki, oferta uregulowania sprawy. Jak rozpocząć działania mające na celu zalegalizowanie odsłuchiwania muzyki. Czy chcemy się tym zajmować? Promocja Gdyni jako miasta legalnej muzyki – organizacyjnie do poruszenia na spotkaniu z Wiceprezydentem.
- rejonowe spotkania w szkołach na tematy działań MRMG (promocja, współpraca), przypisanie radnych do konkretnego rejonu lub szkoły, spotkania uzależnione od sytuacji pandemicznej.
- tworzenie celów działania MRMG. Komisje mają ustalony zakres działania, mamy cele ogólne, zachęcam do udziału w ankiecie i podzielenie się swoimi celami czy pomysłami. Ankiety w messenger wypadają dobrze, w ciągu dwóch dni wszyscy się meldują przy poście. Przewodniczący rady: umieszczę ankietę o calach indywidualnych w ciągu najbliższej doby. Czekamy na działania powołanych komisji. Dyskusja na temat organizacji przedsięwzięć, pozycji i zadań lidera projektu oraz ustalenia planu realizacji danego przedsięwzięcia.
- spotkanie na łyżwach, poniedziałki odpadają.
- Komisja ds sportu, kontakt z GCS, promocja wydarzeń sportowych w szkołach ponadpodstawowych, doradztwo przy organizacji imprez sportowych, pomoc przy organizacji, promocja wydarzeń sportowych w szkołach,
- udział w uroczystościach grudniowych, wieniec i znicze
- podstawą funkcjonowania rady będzie praca w komisjach, jeśli jest potrzeba i pomysł należy zgłosić temat przewodniczącemu.
 
Przewodniczący podsumowując dotychczasowe działania rady podziękował za pracę, obecność i aktywność.

  • ikonaOpublikowano: 14.12.2021 12:46
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (d.nelke@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2023 10:55
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona