Sesje

Uchwała Nr VIII/12/12 Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2012 roku

Uchwała Nr VIII/12/12
Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni
z dnia 24 września 2012 roku

w sprawie powołania i trybu działania stałych komisji problemowych Rady

na podstawie § 16 ust. 2 pkt 2 oraz ust 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XII/223/11 z dnia 28 września 2011 r. (z późn. zm.), Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się stałe komisje problemowe Rady:
1) Komisję Edukacji i Kultury
2) Komisję Sportu i Rekreacji
3) Komisję Aktywności Społecznej

§2

1. Komisja Edukacji i Kultury:
    1) sporządza projekty uchwał i wniosków z zakresu edukacji i kultury
    2) podejmuje przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne
2. Komisja Sportu i Rekreacji:
    1) sporządza projekty uchwał j wniosków l. zakresu sportu, zdrowia, rekreacji i turystyki
    2) organizuje imprezy sportowe, przedsięwzięcia profilaktyczne i prozdrowotne, akcje rekreacyjne i turystyczne
3. Komisja Aktywności Społecznej:
    1) sporządza projekty uchwał i wniosków z zakresu wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji społecznej i wolontariatu
    2) organizuje przedsięwzięcia zwiększające aktywność młodzieży i promujące wolontariat, akcje wspierające przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność

§3

1. Radni mogą należeć do dwóch komisji problemowych.
2. Skład komisji problemowych i zmiany składu ustala Rada.

§4

1. Komisje problemowe zbierają się na swoich posiedzeniach nie rzadziej niż raz w miesiącu. W okresie wakacyjnym dopuszczalna jest dłuższa przerwa.
2. Obradom komisji przewodniczy jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
3. Komisja może obradować wyłącznie przy obecności większości jej członków.
4. Komisje problemowe mogą odbywać wspólne posiedzenia.
5. Posiedzenia komisji są protokołowane Protokoły wraz z listą obecności przekazuje się Prezydium Rady.

§5

1. W razie  nieobecności  przewodniczącego,  Jego  obowiązki  wykonuje wiceprzewodniczący powoływany przez przewodniczącego komisji.
2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji mogą zostać odwołani w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
3. Członkowie  Prezydium  Rady  nie  mogą  być  przewodniczącymi  lub wiceprzewodniczącymi komisji problemowych. 
 
§6

Komisja problemowa uchwala swoje postanowienia w formie przedkładanych Radzie:
1) projektów uchwał
2) opinii do projektów uchwał
3) wniosków

§8

1, Przewodniczący Rady może wyznaczyć spośród członków Prezydium osobę do współpracy z komisją problemową.
2. Nie rzadziej niż. raz w miesiącu przewodniczący komisji problemowych spotykają się z Prezydium.

§9

Komisje z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium. przedstawiają Radzie okresowe sprawozdanie Z działalności.

§10

Pierwsze posiedzenie komisji problemowej zwołuje przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady. Prowadzi je do wyboru przewodniczącego komisji.

§ 11

Uchyla się Uchwałę Nr I/03/12 w sprawie powołania komisji problemowych Rady z dnia 13 marca 2012 r. oraz Uchwałę Nr VI/05/12 w sprawie powołania stałej komisji problemowej - Zespołu Prasowego Rady z dnia 28 maja 2012 r.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

                                                                                                                                
                                                                                      Tomasz Drozdziński 

                                                                      Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta

  • ikonaOpublikowano: 03.10.2012 00:00
  • ikona

    Autor: Michał Kowalski (2011)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.10.2023 10:54
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona