Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Woda pitna i ścieki

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków "Dębogórze"

Unieszkodliwianie ścieków z terenu Gdyni, a także Rumi, Redy i Wejherowa realizowane jest w Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" położonej w miejscowości Dębogórze-Wybudowanie w gminie Kosakowo - 12 kilometrów od Gdyni.

Oczyszczalnia uruchomiona została w 1964 roku. Przez pierwsze 30 lat pracowała jako oczyszczalnia mechaniczna. Początkowo jej przepustowość wynosiła 15 000 m3/dobę. W latach 1976-1982 została powiększona do przepustowości 86 000 m3/dobę. W roku 1984 przystąpiono do dalszej rozbudowy obiektu - dobudowaniu części biologicznej o takiej samej przepustowości. Po zakończeniu w 1994 roku I etapu prac inwestycyjnych oczyszczalnia zmieniła się z mechanicznej na mechaniczno-biologiczną. Oznacza to, że ścieki po procesie oczyszczania mechanicznego na kratach oraz zatrzymania piasku i tłuszczów były kierowane do oczyszczania biologicznego opartego na technologii osadu czynnego. Polega ona na redukcji zanieczyszczeń przez mikroorganizmy tworzące osad czynny. Następnie oczyszczone ścieki kolektorem o długości 9 km trafiają do Zatoki Puckiej, a osad kierowany był do zamkniętych komór fermentacji z termofilową stabilizacją tlenową, a następnie odwadniany w prasach komorowych.

W latach 1995-1997 z uwagi na wprowadzone uwarunkowania prawne w zakresie redukcji związków azotu i fosforu, kosztem 30 mln zł przystąpiono do drugiego etapu rozbudowy. Realizowany proces oczyszczania ścieków objął pełną biologiczną redukcję zanieczyszczeń opartą na systemie Bardenpho z modyfikacją Bernarda oraz reagentową osłoną biologicznego usuwania związków fosforu wraz z zagospodarowaniem powstających w trakcie procesu osadów. Nowy ciąg procesów technologicznych dla przepustowości 135 000 m3/dobę zapewniał do końca 2003 roku utrzymanie krajowych warunków, którym powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do morza.

Z uwagi na zmianę przepisów spowodowaną przystosowaniem do bardziej rygorystycznych wymagań unijnych OŚ "Dębogórze" uzyskała w końcu roku 2003 nowe warunki wprowadzania ścieków do wód Zatoki Gdańskiej, w konsekwencji czego aktualnie nie spełnia wymagań w zakresie stężenia azotu w ściekach oczyszczonych. Uzyskiwane wyniki od czasu ostatniej modernizacji utrzymują się na poziome 20 gN/m3 przekraczając tym samym dopuszczalne stężenie o 100%. Poziom redukcji zanieczyszczeń pozwala zaliczyć OŚ "Dębogórze" do obiektów o dużym znaczeniu dla czystości wód Zatoki Gdańskiej.

Sytuacja powinna ulec poprawie do końca 2008 roku, na skutek realizacji projektu 'Programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Komunelnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"' na który PEWiK otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 mln złotych z Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej ISPA. Program ten zakłada między innymi przeprojektowanie i rozbudowę oczyszczalni ścieków w sposób odpowiadający wymogom nowych przepisów.

Informacja o jakości ścieków podana jest na stronie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni w dziale "Jakość ścieków".

  • ikonaOpublikowano: 29.08.2006 00:00
  • ikona

    Autor: Lidia Rumel-Czarnowska

ikona