Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni

Zasady wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni (podział na role)Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta VI kadencji odbędą się 24 października 2018

Zasady wyborów i podział na role przedstawiają się następująco


Okręgi Wyborcze

Okręg wyborczy stanowi każda szkoła w której funkcjonuje klasa III gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalne, każda ze szkół w zespołach szkół.
Okręgowi Wyborczemu przysługuje jeden (1) mandat.


Dyrektor

Wyznacza godziny wyborów w okręgu wyborczym w dniu wyborów.
Wskazuje Opiekuna wyborów - Członka Komisji Wyborczej w okręgu
W porozumieniu z Samorządem Uczniowskim organizuje wybory i rozstrzyga ewentualne spory.


Samorząd Uczniowski

Powołuje Szkolną Komisję Wyborczą.
W porozumieniu z Dyrekcją organizuje wybory.


Szkolna Komisja Wyborcza (SKW)

Skład komisji:
- jeden nauczyciel wskazany przez Dyrektora
- trzech (3) do czterech (4) uczniów szkoły wskazanych przez Samorząd Uczniowski.
Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego oraz jego zastępcę

Zadania:
Rejestruje Kandydatów (członek komisji nie może być kandydatem).
Zgłoszenie powinno zawierać:
- druk zgłoszenia
- zgodę na kandydowanie (własną, jeżeli kandydat ma pow. 18 lat - zał. nr 2 do Statutu lub Opiekuna jeśli kandydat jest niepełnoletni - zał. nr 3 do Statutu)
Sporządza listę alfabetyczną kandydatów.
Wywiesza zamknięta listę kandydatów najpóźniej 7 dni przed dniem wyborów – zgodnie z harmonogramem.
Przygotowuje karty do głosowania  zgodnie z listą kandydatów (zał. nr 1 do Statutu).
Przygotowuje urnę wyborczą.
Przeprowadza głosowanie.
Ustala wyniki i przygotowuje protokół z wyborów.
W przypadku takiej samej ilości głosów przez dwie lub więcej osób przeprowadza losowanie.
Podaje wyniki do publicznej wiadomości.
Przesyła protokół z wyborów do Biura Rady Miasta.


Kandydaci /Osoba w wieku 15-21 lat uczeń szkoły będącej okręgiem wyborczym/

Kandydata zgłasza się do udziału w wyborach do 10 dni przed terminem wyborów – zgodnie z harmonogramem.
Kandydatów mogą zgłaszać uczniowie szkoły stanowiącej okręg wyborczy.
Składają wypełniony druk zgłoszenia do Szkolnej Komisji Wyborczej wraz z załącznikami:
- zgodę na kandydowanie podpisaną przez Kandydata (własną, jeżeli ukończył. 18 lat zał. nr 2 do Statutu lub Opiekuna zał. nr 3 do Statutu)
Prowadzi kampanie wyborczą, prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zakazane
Mandat członka Rady uzyskuje osoba z największą ilością głosów w okręgu. Kadencja Radnych trwa 2 lata