Aktualności

Sprawozdanie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni z działalności w okresie luty-sierpień 2012

I. Prezydium Rady

Podczas inauguracyjnej sesji wybrano Prezydium w składzie: przewodniczący -  radny Tomasz Drożdziński, wiceprzewodniczący - radny Mateusz Kijowski, radny Paweł Piasecki oraz sekretarz - radna Grażyna Meller. Prezydium rozpoczęło swoją pracę 10 marca 2012., ustalając zasady współpracy, cele na l. kadencję i przygotowując materiały na II. sesję. Przez ostatnie pół roku Prezydium było miejscem tworzenia strategii działania. Ustalaliśmy w nim wszystkie najważniejsze kwestie organizacyjne i długoterminowe zamierzenia. Jako przewodniczący wysoko oceniam wysiłek i poświęcenie osób zasiadających w Prezydium. Są dla mnie wsparciem, a dla Rady elementem mobilizującym. Czteroosobowe  Prezydium ustanowione przez statut to dobra liczba. Dzięki temu, że do dyspozycji mam dwóch zastępców Młodzieżowa Rada Miasta może być obecna na wielu wydarzeniach i spotkaniach, budując dzięki temu wizerunek aktywnie włączającej się w życie młodzieży w Gdyni. Dotychczas pojawiły się dwie sytuacje, w których każdy z nas reprezentował Radę w tym samym czasie, w trzech różnych miejscach. Sprawdzającym się rozwiązaniem, które bardzo
sobie chwale jest podział pomiędzy członków Prezydium komisji problemowych. Każdy z nas zajmuje się określonym zakresem tematycznym - stosownie do tego należy do odpowiedniej komisji. Dzięki temu możemy intensywniej i skuteczniej wspierać komisje, a także realizować z nimi ustalone na Prezydium cele. Prezydium zgodnie z przepisami Uchwały nr 1/03/12 z 13 marca 2012, regularnie spotyka się z przewodniczącymi komisji podsumowując dotychczasowe działania i planując kolejne. Zapewnia to wymianę informacji i pobudza współpracę tak z Jednej jak i z drugiej strony. Prezydium cieszy się stabilnością i poparciem większości radnych, czego dowodem jest odrzucenie wniosku o odwołanie jednego z wiceprzewodniczących Rady. 

II. Komisje Problemowe Rady

Młodzieżowa Rada Miasta dokonała podziału na komisje problemowe na podstawie Uchwały nr I103/12 z 13 marca 2012., w której ustanowiono również zasady pracy komisji i relację Prezdium - komisje problemowe. Początkowo powołano pięć komisji: Komisję Regulaminową, Komisję Edukacji i Kultury, Komisję Sportu i Zdrowia, Komisję Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej oraz Komisję Turystyki i Promocji, Do pięciu komisji na podstawie Uchwały nr VI/05/12 z 28 maja 2012., dołączyła szósta - Zespół Prasowy. Komisje problemowe w dość sprawny sposób przygotowują projekty uchwał i wniosków, opiniują wzajemnie swoje projekty i zgłaszają do nich poprawki. Komisje wydają również opinie do projektów uchwał Rady Miasta - projekt uchwały ws. inicjatywy lokalnej i projekt uchwały ws, zmiany regulaminu konkursu "Gdynia po godzinach". Poza pracami uchwałodawczymi przygotowują i realizują plany działań lokalnych w szkołach i w mieście. Dużym problemem podkopującym płynność prac komisji i ich skuteczność jest niska frekwencja na posiedzeniach komisji i brak aktywności niektórych radnych. Dlatego podjęliśmy się działań ku poprawie tej sytuacji. Jako przewodniczący wydałem polecenie przewodniczącym komisji problemowych, by prowadzili na bieżąco przekazywali do Prezydium listy obecności i protokoły z posiedzeń. Postuluję również reorganizację komisji w przyszłej kadencji - zmniejszenie liczby komisji, zwiększenie liczebności komisji. To rozwiązanie było już proponowane przez Komisję Bezpieczeństwa i Samorządności Lokalnej Rady Miasta.

III. Działania Lokalne Rady

Młodzieżowa Rada Miasta swoje miejsce wśród instytucji miejskich odnalazła jako organ szczególnie inspirujący młodzież do działania. Tą, wizję realizujemy poprzez działania lokalne w szkołach, dzielnicach i w całym mieście, a także poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw młodych ludzi angażujących się na rzecz społeczności Gdyni. Swoim patronatem środowiskowym objęliśmy dwie duże akcje - koncert charytatywny PROJEKTOR organizowany przez samorząd uczniowski VI LO oraz festiwal muzyczno-sportowy SOUNDRIVE 2012. Współpraca z przedstawicielami samorządu uczniowskiego VI LO jest przykładem jak Młodzieżowa Rada Miasta integruje samorządność uczniowską i jak realizuje swoje cele we współdziałaniu z samorządami będącymi w istocie jej okręgami wyborczymi i jednostkami terenowymi".

Rada dzięki zmianie regulaminu konkursu mogła uczestniczyć w pracach komisji konkursowej "Gdynia po godzinach". Konkurs ten bezpośrednio dotyczy życia mieszkańców, także tych młodych w dzielnicach. Dlatego obecność Młodzieżowej Rady Miasta: w komisji nie jest wyłącznie symboliczna czy kurtuazyjna, ale bardzo istotna i cenna.

W lipcu odpowiadając na zainteresowanie środowisk młodzieżowych Rada podjęła temat rozwoju sportów grawitacyjnych w mieście. Przyjęliśmy taką kolejność naszych działań- po pierwsze zgromadzenie informacji i opinii od środowiska sportowców, ugrupowaniach politycznych obecnych w Radzie Miasta i od organów merytorycznych Rady Miasta - Komisji Sportu i Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (punkt w trakcie realizacji), po drugie przygotowanie planu uwzględniającego wszystkie informacje i opinie, po trzecie wystąpienie z wnioskiem do Rady Miasta lub Prezydenta Miasta. Do tej pory Prezydium spotkało się z wiceprezydentem miasta p. Markiem Stępą i dyrektorem Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Markiem Łucykiem.

Młodzieżowa Rada Miasta w drugiej połowic kadencji przygotuje projekt planu zwiększania aktywności społecznej młodych ludzi w szkołach i dzielnicach. Do współpracy przy sporządzaniu projektu zaprosimy samorządy uczniowskie i kadrę nauczycielską gdyńskich szkół, a także doświadczonych w prac z młodzieżą wolontariuszy Klubu Osiedlowego "Apteka" z powodzeniem działającego na rzecz aktywności dzieci i młodzieży w Chyloni. Każdy mieszkaniec Gdyni będzie mógł zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia. do projektu, który ostatecznie zostanie poddany pod głosowanie Rady i opublikowany pod koniec l. kadencji lub przekazany kolejnej. Zgodnie z zamysłem dokument ma być swojego rodzaju obrazem gdyńskiej młodzieży narysowanym przez nią samą i ludzi z nią związanych.

IV. Sesje i Uchwały

Młodzieżowa Rada Miasta odbyła dotąd łącznie sześć sesji przyjmując na nich osiem uchwał. Dwie dotyczyły powołania i zasad pracy komisji problemowych (dwie uchwały wspomniane wyżej). Dwie kolejne to decyzje o objęciu patronatem Rady młodzieżowych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych (Uchwała nr V/05/12 z dnia 28 maja 2012 r. i Uchwała nr XII/061/2 z dnia 25 czerwca 2012 r.). Dwie dotyczyły powołania przedstawicieli do komisji konkursu "Gdynia po godzinach" (Uchwała nr IV/OS/12 z dnia 28 maja 2012 r. i Uchwała nr XI/06i12 z dnia 25 czerwca 2012 r.). Pozostałe dwie dotyczyły promocji i planowania działań (Uchwała nr 1/I/04/12 r.
z dnia 23 kwietnia 2012 r. i Uchwała nr VIJI05/12 z dnia 28 maja 2012 r.). Tyle samo projektów zostało wycofanych na etapie projektowania lub odrzuconych przez Radę w głosowaniu. Jedna uchwała została uchylona po miesiącu obowiązywania ze względów formalnych. Jeden projekt był trzykrotnie usuwany przez Radę z porządku obrad większością głosów. Ten wyjątkowo kontrowersyjny projekt dotyczy uchwalenia regulaminu Rady, który po przygotowaniu przez Komisję Regulaminową nie został poddany konsultacjom z pozostałymi radnymi. Konsultacje te odbyły się dopiero 3 sierpnia 2012. na moje wyraźne polecenie, ale większość radnych nie wzięła w nich udziału. Do projektu zgłoszono łącznie 29 poprawek.
 
Zgodnie z uchwałą prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje obecnie wyłącznie grupie co najmniej 5 radnych. Radni zgłaszają swoje propozycje wśród których najwyraźniej prezentuje się ta, by prawo to rozszerzyć na Prezydium i komisje problemowe. Komisja Regulaminowa składa się z 3 radnych, a Prezydium z 4. 

Dużym problemem jest niska frekwencja radnych na sesjach Rady. Brak quorum spowodował ostatnio półgodzinne opóźnienie otwarcia obrad. To rzecz, która wymaga rozwiązań statutowych, Statut w § 14 nakłada na radnych obowiązki, ale nie zawiera przepisów umożliwiających ich wyegzekwowanie lub wprowadzenie kandydata, który zajął kolejne miejsce na liście wyborczej. Za tylko doraźne rozwiązanie należy uznać projekt Kodeksu Radnego, zainicjowany przez przewodniczącego, opiekuna i koordynator Rady.

V. Promocja

Młodzieżowa Rada Miasta mimo swojej aktywnej działalności i starań wielu radnych wciąż nie wyrobiła sobie rozpoznawalności w całym mieście. Nadal jest organem znanym wyłącznie w szkołach i to tylko wśród osób angażujących się w życie szkół i miasta. Promocja Rady w zasadzie nie istnieje. Stworzenie portalu internetowego i nawiązanie skutecznej współpracy z miejskim Zespołem Prasowym zakończyło się porażką mimo dobrych chęci drugiej strony. System zarządzania promocją Rady jest dzisiaj rozbudowany do monstrualnych rozmiarów, a żadna osoba wchodzą w skład tej ogromnej struktury nie jest w stanie podjąć samodzielnej pracy w tym zakresie. Dlatego jako przewodniczący Rady zaproponuję radnym rozwiązanie obecnej sytuacji - połączenie Komisji
Sportu i Zdrowia z Komisją Turystyki i Promocji (w zakresie turystyki), rozwiązanie Zespołu Prasowego Rady (na którego pierwsze posiedzenie zwołanie zgodnie z przepisami przez przewodniczącego Rady nie stawił się żaden radny) oraz powierzenie zadań promocyjnych jednej osobie. To plan proponowanej reorganizacji komisji problemowych wspomniany w rozdziale drugim sprawo-
zdania.
 
VI. Współpraca z Radą Miasta; urzędnikami Urzędu Miasta i społecznością lokalną

Od samego początku funkcjonowania Rady cieszymy się dużym wsparciem ze strony radnych Rady Miasta. Szczególny wysiłek w pomoc nam włożyli p. Beata Szadziul i p. Zygmunt Zmuda Trzebiatowski, którzy w początkowej fazie naszej działalności dołożyli starań, by nie zabrakło nam motywacji i zapału do działania. Radna Rady Miasta Beata Szadziul to trafny wybór koordynatora Młodzieżowej Rady Miasta. Tak samo dobrze przyjęliśmy naszego opiekuna - p. Beatę Ulicką, która swoim doświadczeniem i wiedzą pomaga nam rozwiązywać te drobne i te większe trudności.
 
Odpowiadając na zapytanie Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności Lokalnej dotyczące współpracy z Biurem Rady Miasta, chcę potwierdzić wcześniejsze zapewnienia że układa się ona nadzwyczaj dobrze, a urzędnicy biura nie tylko wiedzą i techniczną obsługą, ale także życzliwością sprawiają, że łatwiej nam się pracuje.
 
Młodzieżowa Rada Miasta stara się współpracować także ze społecznością lokalną i jej środowiskami młodzieżowymi. Utrzymujemy serdeczne relacje ze środowiskiem gdyńskiego harcerstwa. Sprzyja temu fakt, że wśród radnych jest Sporo harcerzy różnych organizacji harcerskich działających w Gdyni i Trójmieście. Współdziałamy ze środowiskiem gdyńskich sportowców, również
sportowców grawitacyjnych, Przy okazji objęcia patronatem festiwalu SOUNDR1VE 2012, mieliśmy okazję nawiązać współpracę ze środowiskiem muzyków alternatywnych. Poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw upowszechniamy postawy obywatelskie i patriotyzmu lokalnego. Pracujemy z młodymi aktywistami – np. strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej. Kierujemy się zasada, że "razem możemy więcej".

Podsumuwanie

Młodzieżowa Rada Miasta to organ szczególny w swoim działaniu, celach i charakterystyce. Jest też szczególny ze względu na swoją młodość - młodość osób, które w niej zasiadają, ale również młodość instytucji. Pierwsza kadencja to debiut. Wiąże się on zawsze z trudnościami i problemami - nie da się ich w całości przewidzieć wychodzą one " w praniu ". Pomimo tych trudności, które zostaną rozwiązane z wartością dodaną dla Rady, można uznać, że to debiut udany i wartościowy. Wyrobione zasady, cele i wizja Rady, ale także doświadczenie zdobyte przez ostatnie pół roku przez radnych zostanie dobrze wykorzystane dla rozwoju życia społecznego. kulturalnego i sportowego gdyńskiej młodzieży. To doświadczenie będzie procentowało w tej kadencji, w  kolejnych kadencjach i w dalszym życiu każdego młodego radnego. 


                                                                                                               Tomasz Drozdziński 

                                                                                             Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta