Edukacja - archiwum

Rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na rok szkolny 2017/2018

Przedszkole

Przedszkole

30.03.2017 r.

Strona internetowa dla rodziców dostępna 30 marca 2017 r. od godz. 9.00.

Logowanie na stronie: www.gdynia.formico.pl


Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. Z rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

Na rok szkolny 2017/2018 przeprowadza się wspólną rekrutację do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Dzieci sześcioletnie (ur. w 2011 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku pięciu, czterech i trzech lat  mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców/prawnych opiekunów w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.

I. Przebieg rekrutacji:

1. Etap wstępny – informator.
30 marca 2017 roku  od godz. 9.00  –  uruchomienie strony  internetowej dla rodziców z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdynia. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).

 Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o przyjęcie dziecka, w którym rodzic deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek – przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

2. Wypełnianie Wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.
Elektroniczna rekrutacja trwa od 30 marca  do 12 kwietnia 2017 r.  do godz. 16.00 i obejmuje :

* wprowadzanie danych dzieci do systemu

* składanie wniosków o przyjęcie oraz kompletu dokumentów potwierdzających wybór danego kryterium do placówki pierwszego wyboru (pozycja nr 1 na liście preferencji).

Dwa sposoby składania wniosków o przyjęcie dziecka:

a) Rodzic wypełnia Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje,  a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 12 kwietnia 2017 roku do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia wniosku. W przedszkolu/szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.

b) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełnia ręcznie „papierowy” wniosek (można go otrzymać również w przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 12 kwietnia 2017 roku do godz. 16.00 do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie). W placówce wniosek o przyjęcie  wprowadzony zostanie do systemu, a rodzic otrzymuje potwierdzenie jego złożenia.

Rekrutacja automatyczna.
Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).

Wyniki rekrutacji.
W dniu 25 kwietnia 2017 roku o godz. 15.00 Komisje Rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci, podpisy członków komisji i opatrzone datą, są publikowane przez wywieszenie w przedszkolu.  

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:

1. W placówce pierwszego wyboru

2. Logując się na stronie internetowej dla rodziców

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki. Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego, to rodzic w terminie od 26 do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 17.00  musi udać się do placówki  (przedszkola/szkoły),  do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka. 

Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną podane przez Komisje Rekrutacyjne do publicznej wiadomości w dniu 5 maja 2017 r. o godz. 15.00.

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia. Organizacja oddziałów przedszkolnych (mieszanych lub jednorodnych wiekowo) uzależniona jest od  liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.

 II. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni :

Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie):
 
Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia będzie dostępny
w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 1).
110 pkt
2. Niepełnosprawność kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 110 pkt
3. Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 110 pkt
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 110 pkt
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 110 pkt
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania – zał. nr 2). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata 110 pkt
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866). Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 110 pkt

 

Kryteria samorządowe - obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (Uchwała Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.):
 
Lp Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Liczba punktów
1. dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej; oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się-zał. nr 3 55 pkt
2. dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym; oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym-zał. nr 4 20 pkt
3. dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru,
do którego o przyjęcie ubiega się
w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja; (kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)
oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się-zał. nr 5 10 pkt
4. dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej-zał. nr 6 8 pkt
5. dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia-zał. nr 7 5 pkt
6. przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)–zał. nr 8 2 pkt
Przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 
Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z wnioskiem o przyjęcie.
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Komisja Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.

III. Procedura odwoławcza:

1. Rodzice  dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez Komisję Rekrutacyjną.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora rodzicowi służy skarga do sądu administracyjnego.

IV. Rekrutacja uzupełniająca: 

1.  Informator o wolnych miejscach:

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która będzie dysponowała wolnymi miejscami. Pomocą w szukaniu wolnego miejsca będzie Informator, dostępny od 1czerwca 2017 roku na stronie internetowej.

Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w placówkach.

2. Terminy.

 - od 1czerwca 2017 r.  do 7 czerwca 2017 r.  do godz. 16.00  –  złożenie wniosku o przyjęcie oraz dokumentów  potwierdzających  wybór danego kryterium do przedszkola, przedszkola/oddziału przedszkolnego dysponującego wolnymi miejscami,

-  14 czerwca 2017 r.  o godz. 15.00  –  podanie  do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne  listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

od 16 czerwca do 19 czerwca 2017 r. do godz. 17.00 –  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  zapisu dziecka w przedszkolu/szkole,  do której dziecko  zostało zakwalifikowane, 

 -  21 czerwca 2017 r. o godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez Komisje Rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

V. Rekrutacja  dzieci urodzonych w roku 2015:

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2015 możliwa będzie w przypadku wolnych miejsc od 16 sierpnia 2017r.