Uwaga! Od 10 do 15 czerwca nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody do 6 dzielnic Gdyni. Szczegóły w komunikacie.
Prawa Ucznia

Prawa Ucznia

Na zdjęciu widać dzieci w szkole, które uczą się z nauczycielem. Na pierwszym planie znajduje się klubek z kolorowymi kredkami

Zacznijmy od tego, że w polskim ustawodawstwie nie ma jednolitego aktu prawnego, regulującego wszystkie prawa i obowiązki Uczniów „w jednym miejscu”. Wynikają one z powiązania ze sobą zapisów w wielu dokumentach takich jak:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, której zapisy wskazują na ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • Powszechna Deklaracji Praw Człowieka;
 • Konwencja o Prawach Dziecka;
 • wewnętrzne statuty szkół, które muszą jasno określać prawa i obowiązki uczniów.

Podstawową oraz najważniejszą regulacją dotyczącą praw i obowiązków uczniów w Polsce jest art. 70 Konstytucji RP, w której czytamy, że:

„1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.
3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa.
4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa.
5. Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie”.


Do czego macie Prawo?
Przeczytajcie poniższy katalog, który nie jest zamknięty:

 1. prawo do takiego wychowania, które podnosi Waszą kulturę ogólną i umożliwia, w warunkach równych szans, rozwinięcie swych zdolności, wyrobienie zdrowego rozsądku oraz poczucia odpowiedzialności moralnej i społecznej;
 2. prawo do bezpłatnej i powszechnej nauki;
 3. prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
 4. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 5. prawo do informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkole;
 6. prawo do sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 7. prawo do do informacji o sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;
 8. prawo do informacji o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 9. prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, jeśli uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni) uznają, że ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  z przepisami prawa;
 10. prawo do zawarcia w statucie szkoły zagadnień dotyczących bezpieczeństwa uczniów, katalogu nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz trybu odwołania się od kar;
 11. prawo do złożenia skargi;
 12. prawo do informacji o warunkach i trybie podniesienia proponowanej oceny;
 13. prawo do zapewnienia przez szkołę warunków do rozwoju, przygotowania uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
 14. o zasady solidarności, demokracji sprawiedliwości i wolności;
 15. prawo do bezpieczeństwa, wiedzy o bezpieczeństwie i uzyskania pomocy;
 16. prawo do godności, prywatności, swobody wypowiedzi, sumienia, myśli i wyznania, do czasu wolnego;
 17. prawo do skonsumowania ciepłego posiłku (WAŻNE: to prawo nie obowiązuje wszystkich uczniów, ponieważ obowiązek zapewnienia możliwości korzystania z pomieszczenia, w którym uczeń będzie mógł bezpiecznie i w higienicznych warunkach spożyć posiłek, zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 7 Prawa Oświatowego, dotyczy tylko szkół podstawowych i artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej);
 18. prawo do pomocy materialnej (uczniowie zdolni, uczniowie w trudnej sytuacji materialnej);
 19. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 20. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
 21. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 22. prawo do angażowania się w życie szkoły;
 23. prawo do tworzenia samorządu szkolnego;
 24. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu uczniowskiego;
 25. prawo do skorzystania z dobrowolnej i bezpłatnej pomocy pedagogiczno-psychologicznej, w tym: rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów, określenie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami;
 26. prawo do nauki w warunkach umożliwiających podtrzymywanie i rozwój tożsamości narodowej, własnej kultury, historii i języka;
 27. prawo do powołania w szkole Rzecznika Praw Ucznia jako mediatora w konfliktach między uczniami a nauczycielami.


Jakie macie obowiązki?


Z zapisów art. 99 ustawy Prawo Oświatowe wynika, że obowiązki ucznia reguluje statut szkoły z uwzględnieniem obowiązków w poniższym zakresie, czyli:
 1. właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;
 2. usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby pełnoletnie;
 3. przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju – w przypadku, o którym mowa w art. 100 (ten artykuł określa warunki wprowadzenia w szkole tzw. mundurków);
 4. przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych
 5. i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;
 6. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

Kontakt

 • ikonaOpublikowano: 09.05.2024 12:25
 • ikona

  Autor: Paweł Jałoszewski (p.jaloszewski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 10.05.2024 09:16
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona