Pytania zadane przez rodziców uczniów szkół podlegających reorganizacji wraz z odpowiedziami UM Gdynia

Odpowiedź na pytania Rady Rodziców Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych

W odpowiedzi na petycję z dnia 24.11.2015.r uprzejmie informujemy, że:

1. Nie mamy nic przeciwko rozsądnemu oszczędzaniu i gospodarowaniu zasobami Miasta, widzimy jednak, że Państwa argumentacja z jaką do tej pory udało nam się zapoznać sprowadza się do tego samego jak sprzedaż gruntów, remont drogi, czy budowa sieci wodno - kanalizacyjnej. W naszej ocenie postawienie znaku równości pomiędzy tymi dziedzinami jest niedopuszczalne i głęboko dla nas i naszych dzieci krzywdzące.  

Sprzedaż gruntów, remont drogi czy budowa sieci wodno - kanalizacyjnej nie ma związku z reorganizacją szkół.  Miasto nie zamierza dokonywać żadnych oszczędności w zakresie szkolnictwa. W ramach planowanej reorganizacji szacuje się, że dzięki dostosowaniu sieci szkół do potrzeb demograficznych gdyński samorząd zmieni system wydawania kwoty ok. 4 mln, które zamiast na funkcjonowanie obiektów zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz doposażenie szkół.


2. Wybierając szkołę razem z dziećmi braliśmy pod uwagę nie tylko jej profil i poziom, ale również lokalizację, wyposażenie, odpowiednie warunki nauczania, jak również tradycje rodzinne. 

Zmiana lokalizacji szkoły nie wpłynie na pogorszenie warunków nauczania, czy wyposażenia. W chwili obecnej w budynku przy al. Zwycięstwa 194 uczy się więcej osób aniżeli w ZSAE i nie wpływa to na warunki pracy szkoły. Obiekt jest wyposażony w tablice multimedialne, rzutniki, a urządzenia, które z racji swojej funkcjonalności muszą być elementem wyposażenia ZSAE zostaną przeniesione. Zmiana lokalizacji nie ma wpływu na profil szkoły, poziom, tradycje, które nadal będą kontynuowane i pielęgnowane.

3. Każdy z proponowanych przez Pana Wiceprezydenta wariantów znacznie pogorszy warunki i poziom nauczania naszych dzieci.  

Warunki i poziom nauczania nie ulegną zmianie. Nadal będą uczyć ci sami nauczyciele, którzy wpływają na poziom nauczania, a nowy obiekt zapewnia dobre warunki do edukacji.


4. Niż demograficzny, jako jeden  z powodów reorganizacji, nie może być uzasadnieniem dla pogorszenia warunków nauki naszych dzieci.  

Warunki nauki nie ulegną pogorszeniu. Poprzez remont pomieszczenia zostaną dostosowane do potrzeb uczniów.


5. Propozycja rozdzielenia szkoły i przeniesienia kierunku turystyki do zupełnie innej szkoły narazi uczniów na ogromny stres, lęki i problemy związane z nagłą zmianą otoczenia, środowiska. Zmiany te będą miały negatywny wpływ na przygotowanie się do egzaminu maturalnego i zawodowego. Tak propozycja nigdy nie powinna paść       z ust osoby, która z racji piastowanego stanowiska powinna dbać o jak najlepszą edukację. 

Uczniowie uczący się w zawodzie technika obsługi turystycznej ukończą edukację w ZSAE. Nabór do klas pierwszych nastąpi w Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych. Środowisko szkolne uczniów nie ulegnie zmianie.  

6. Symulacja przedstawiona przez Pana Wiceprezydenta dotycząca przeniesienia całej szkoły ZSAE do budynku Technikum Transportowego zakłada w wersji optymistycznej wydłużenie godzin funkcjonowania szkoły z powodu małej ilości sal.  

Organizacja pracy szkoły należy do kompetencji dyrektora szkoły. Z przeprowadzonej symulacji organizacji zajęć lekcyjnych wynika, że zajęcia najpóźniej kończyć się mogą dla ograniczonej liczby klas o godzinie 17:00 (w chwili obecnej kończą się o godzinie 16:00), co ostatecznie uzależnione jest od sposobu organizacji pracy szkoły.


7. Takie działania są zaprzeczeniem realizacji celów wynikających z kierunku polityki pro-zawodowej. Budynek Technikum Transportowego nie jest przygotowany na przeniesienie sal specjalistycznych do kierunków zawodowych. W obecnym roku ZSAE wzbogaciło się o kolejną salę symulacyjną. 

Sala symulacyjna zostanie przeniesiona, podobnie jak wszystkie urządzenia stanowiące element wyposażenia ZSAE.

8. Jednym z elementów reorganizacji jest przeniesienie IX LO do naszego budynku, ze względu na brak sali gimnastycznej. Uszczęśliwienie młodzieży z IX LO wiąże się z unieszczęśliwieniem naszej młodzieży, która zostanie przeniesiona do budynku z bardzo małą salą gimnastyczną oraz brakiem auli.
 
Reorganizacja sieci gdyńskich szkól ponadgimnazjalnych ma na celu podniesienie jakości nauczania, konsolidację nauczanych zawodów, doposażenie placówek, optymalne wykorzystanie obiektów szkolnych, a nie uszczęśliwianie kogokolwiek kosztem innych. Obie szkoły będą miały sale gimnastyczne przystosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów.