Pytania zadane przez uczniów szkół podlegajacych reorganizacji wraz z odpowiedziami UM Gdynia

Odpowiedź na 21 postulatów uczniów

Chcemy możliwie krótko, aczkolwiek rzeczowo odnieść się do pomysłów uczniów. Zdecydowana część z propozycji jest spełnionych, części nie da się zrealizować teraz, z racji obowiązujących nas wszystkich przepisów prawa.

1. Jakiekolwiek zmiany w gdyńskiej oświacie powinny być wstrzymane do czasu wprowadzenia reformy likwidującej gimnazja lub do momentu rzeczywistego przedstawienia przez rząd planów reformy edukacji.

Gdyński samorząd od wielu lat intensywnie inwestuje w oświatę i działania te nie mogą zostać wstrzymane w oczekiwaniu na moment przedstawiania planów reformy przez nowy rząd, tym bardziej, że edukacja publiczna to zadanie własne samorządu. Zwlekanie ze zmianami byłoby działaniem niekorzystnym dla mieszkańców Gdyni, bo wstrzymałoby proces inwestycyjny i remontowy, a także skutkowałoby gorszymi warunkami nauki dla uczniów. Ponadto scenariusz zmian dotyczy przede wszystkim kwestii szkolnictwa ponadgimnazjalnego i proponowane zmiany uwzględniają potencjalną konieczność wydłużenia czasu nauczania o jeden rok. W kontekście pozostałych szkół, w przypadku wejścia w życie zmian, nieformalnie przedstawianych przez rząd, decyzja w sprawie Gimnazjum nr 14, XIII LO oraz ZS 12 musiałaby być identyczna, jak w przypadku obecnie proponowanych zmian. Zatem oczekiwanie na przedstawienie planów przez nowy rząd byłoby ze szkodą dla mieszkańców Gdyni i nie miałoby wpływu na zakres proponowanych obecnie zmian.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 z uwagi na dobro osób niepełnosprawnych nie powinien podlegać reorganizacji. Szkoła Podstawowa nr 44 nie powinna być likwidowana ze względu na dobre wyniki w nauce oraz ze względu na przystosowanie do potrzeb uczniów.

Restrukturyzacja szkół wchodzących w skład ZSO nr 4 z całą pewnością nie wpłynie na pogorszenie sytuacji osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, które uczą się w obecnym ZSO 4, ukończą naukę w tej placówce. Infrastruktura dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ZSO 4 będzie mogła być wykorzystana znacznie bardziej efektywnie w przypadku powołania w tej lokalizacji CKZiU, czyli nie zostanie zmarnowana.
SP 44 nie zostanie zlikwidowana i 1 września odbędzie się normalna rekrutacja do klas I. Nie będzie rekrutacji do oddziałów „0", a jakiekolwiek kolejne decyzje dotyczące tej placówki będą podejmowane najwcześniej w ostatnich miesiącach 2016 roku.

3. Zmiany powinny być wprowadzane stopniowo. Uczniowie, którzy zaczęli naukę w danej lokalizacji mają prawo ją skończyć w budynku pod tym samym adresem.

Tej gwarancji nie ma żaden uczeń w Polsce. Przyjęcie takiego stanowiska niemalże uniemożliwiłoby dokonywanie jakichkolwiek zmian w sieci szkół, a są one konieczne, by udoskonalać sieć gdyńskich szkół. Umożliwienie pierwszej klasie ukończenia szkoły w konkretnym budynku, przy jednoczesnym wstrzymaniu naboru, oznaczałoby konieczność utrzymywania wielkich przestrzeni dla grup 30-60 osobowych. Proponowane zmiany zakładają zachowanie trybu, o którym mowa w postulacie. Mamy na względzie to, co mówią uczniowie, dlatego proponowane zmiany zakładają zachowanie tych samych klas, tych samych nauczycieli, w lepszych warunkach. Zmiana budynku to pewnego rodzaju minimum, jaki ma zamiar zastosować gdyński samorząd. Oznacza to, że nie będzie dzielonych oddziałów, łączonych klas, zmienianych większości nauczycieli. Każda zmiana budzi niepokój i jest to zrozumiałe, ale powtórzymy to jeszcze raz - naszym nadrzędnym celem jest poprawa warunków edukacji.

4. Żadna szkoła nie może zostać przeniesiona do placówki o gorszym przystosowaniu, jeżeli uczniowie uczęszczający do danej szkoły nie zostali poinformowani o fakcie przeniesienia zanim wybrali daną szkolę.

Intencją zmian jest polepszenie warunków nauczania.

5. Jakiekolwiek zmiany lokalizacji powinny być brane pod uwagę dopiero w momencie, gdy dana placówka będzie w pełni przystosowana do przyjęcia uczniów z innej placówki.

W nowych miejscach uczniowie zastaną warunki, które mają w pełni umożliwić im normalną naukę. Wszelkie obawy, że nie zostaną one przygotowane na czas, są pozbawione podstaw. Dostosowywanie placówek będzie odbywać się od lutego do sierpnia przyszłego roku.
Prowadzone prace nie wpłyną na jakość nauczania, gdyż w większości zmienianych placówek istnieją ogromne przestrzenie, które obecnie stoją puste. W niektórych przypadkach jest to nawet powyżej 50 % powierzchni. Warto więc je zagospodarować.
Pamiętajcie, że nie możemy zacząć przystosowania placówek teraz, gdyż zmiany są wciąż dyskutowane a ostateczną ich wersję przyjmą gdyńscy radni. Postępowanie zgodne z postulatem musiałoby polegać na inwestowaniu środków publicznych w budowę nowych części warsztatowych / pracowni, bez pewności, że zostaną one wykorzystane. Takie działanie w oparciu o środki publiczne jest niedopuszczalne i nie możemy do tego dopuścić.

6. Jeśli szkoły mają zostać przeniesione to tylko i wyłącznie w takim stanie, w jakim funkcjonują teraz (oddziały, grono pedagogiczne, wyposażenie edukacyjne oraz wyposażenie zwiększające atrakcyjność szkoły).

Dotychczasowy standard nauczania zostanie utrzymany, a nauczyciele nadal będą uczyć swoje klasy, o ile wyrażą chęć bycia zatrudnionymi w nowej lokalizacji. Samorząd nie ma prawa wymusić na kimkolwiek obowiązku pracy, ale intencja jest taka, by w pełni spełnić stawiany postulat.

7. Żaden nauczyciel nie może zostać zwolniony w wyniku planowanych zmian, zwłaszcza nauczyciele powiązani z uczniami angażującymi się w działalność na rzecz planowanej reorganizacji.

Projektowane zmiany nie zakładają na żadnym etapie redukcji etatów nauczycieli, lecz kontynuację zatrudnienia, na co najmniej dotychczasowych warunkach. Powtarzamy to od samego początku.

8. Określenie warunków placówek, do których szkoły mają być przenoszone, należy diagnozować przy współpracy z rodzicami i uczniami.

Przez dwa miesiące trwał proces spotkań, rozmów, konsultacji z rodzicami, dyrektorami szkół, nauczycielami, pracownikami obsługi i administracji oraz uczniami. W toku dyskusji zostały udzielone odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Ponadto, uczniowie byli proszeni o przedstawianie swoich opinii, zastrzeżeń, a nawet w niektórych przypadkach w ramach głosowania sami podejmowali decyzje czy chcą rozpocząć naukę w nowej, lepiej wyposażonej lokalizacji, czy też kończyć ją w dotychczasowej. Na wszystkie pytania uczniów zostały udzielone odpowiedzi w formie ustnej podczas spotkania z Wiceprezydentem ds. edukacji i zdrowia oraz pisemnej na stronie www.gdynia.pl/edukacja. 

9. Zasadnicze Szkoły Zawodowe oraz Technika nie mogą zostać przeniesione do budynków, które nie dają możliwości prowadzenia tych samych przedsięwzięć, zajęć, warsztatów, co dotychczas.


Wszystkie przenoszone szkoły zawodowe, w tym technika, będą miały zapewnione nie tylko takie same, ale lepsze warunki do realizacji przedsięwzięć, zajęć, warsztatów itp.

10. Dostosować komunikację miejską do potrzeb uczniów szkół objętych reorganizacją poprzez wydłużenie linii autobusowych, zmianę częstotliwości kursowania lub stworzenie dodatkowych linii umożliwiających bezpośredni dojazd do placówek.

Mamy świadomość takiej potrzeby. Prace nad szczegółowymi rozwiązaniami mogą rozpocząć się po podjęciu decyzji przez Radę Miasta Gdyni, czyli dopiero na początku przyszłego roku. Przypominamy, że wielokrotnie podczas spotkań wiceprezydenta ds. edukacji i zdrowia z uczniami i rodzicami deklarował on, że sieć komunikacyjna zostanie zmieniona i dostosowana. Szkoły ponadgimnazjalne nie są szkołami rejonowymi, więc nie można zakładać, że nowy rozkład jazdy zostanie dostosowany do każdej pojedynczej osoby, ale uwzględni potrzeby większości dotychczasowych uczniów.

11. Stworzenie od nowa planu restrukturyzacji gdyńskiej oświaty w oparciu o szczegółową diagnozę rynku pracy we współpracy z uczniami, ich rodzicami oraz środowiskiem oświatowym.
Taka diagnoza została przeprowadzona. Efektem konsultacji i rozmów z pracodawcami jest m. in. wprowadzenie od 1 września 2016 roku nowego kierunku kształcenia: kierowca mechanik. Diagnoza opierała się o:
- dane pochodzące ze strategicznych dokumentów miasta Gdyni, Województwa Pomorskiego oraz danych z Urzędu Pracy w Gdyni,
- potrzeb zgłaszanych przez pracodawców,
- analizy zainteresowania wszystkimi szkołami ponadgimnazjalnymi przez uczniów w czasie ostatniej dekady
Wzięliśmy także pod uwagę opinię środowiska oświatowego. Co ważne, nie jest planowana redukcja jakichkolwiek oddziałów i nauczania w zawodach. Zmiany nie doprowadzą do redukcji nauczanych zawodów, ale nauczanie ich w lepszych warunkach.

12. Sporządzenie kosztorysów remontów budynków oraz publiczne ich przedstawienie przed przegłosowaniem uchwały.

Co roku Gdynia przeznacza się wielomilionowe środki na remont gdyńskich budynków oświatowych. W roku 2016 planuje się kontynuację tych działań, ale w odniesieniu do ograniczonej liczby placówek - tych, które zgodnie z planami zmian mają pełnić strategiczną rolę na mapie placówek oświatowych. W roku 2016 środki te w większości zostaną wykorzystane tam, gdzie pojawią się nowi uczniowie.

13. Przeprowadzenie szczegółowej diagnozy demograficznej.
Przeprowadzone zostały bardzo szczegółowe diagnozy demograficzne. W roku szkolnym 2005/2006 liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosiła 12,5 tysiąca osób, w chwili obecnej wynosi 8,5 tysiąca. Dodatkowo przeanalizowano dane Głównego Urzędu Statystycznego w odniesieniu do kolejnych kilkunastu lat, sprawdzono bilans meldunków w każdej z dzielnic Gdyni w ciągu ostatnich 10 lat, a także sprawdzono zainteresowanie każdą ze szkół w Gdyni w ciągu ostatnich 10 lat, co dało podstawę do wyciągnięcia wniosków, które służyły do prac nad zmianą sieci szkół. Co ważne - w przypadku spełnienia zobowiązań przez nowy rząd przewiduje się, że z powodu braku naboru do klas I uczniów 6-letnich, przewiduje się, że w gdyńskich szkołach liczba uczniów jeszcze bardziej spadnie i konieczne będzie dokonanie zmian w systemie opieki przedszkolnej. Nie ma zatem podstaw do ponownego dokonywania analizy demograficznej.

14. Przeprowadzenie szczegółowych konsultacji z Radami Dzielnic.
Rady Dzielnic mają ściśle określone - bardzo ważne zadania w działalności gdyńskiego samorządu, ale nie prowadzą szkół i nie odpowiadają za realizację celów oświatowych. Jednocześnie przypominamy, że w oparciu o stronę www.gdynia.pl/edukacja prowadzona jest akcja informacyjna o planowanych zmianach i wszystkie uwagi Rad Dzielnic będą także rozpatrywane. Na wniosek Rad Dzielnic odbywają się spotkania informacyjne z Wiceprezydentem ds. edukacji i zdrowia, który szczegółowo odpowiada na stawiane pytania.

15. Oficjalne powołanie Komisji Problemowej, w której zasiądą przedstawiciele: władz miasta, rodziców, uczniów, środowisk oświatowych.

Z wszystkimi wymienionymi środowiskami było prowadzone rozmowy i spotkania. Przedstawiciel każdego z wymienionych środowisk miał możliwość spotkania się z Wiceprezydentem ds. edukacji i zdrowia, zadania pytania, zgłoszenia wątpliwości. Na każde zadane pytanie została udzielona odpowiedź w formie ustnej oraz została udzielona lub zostanie udzielona odpowiedź w formie pisemnej. Przepisy prawa oświatowego określają tryb podejmowania decyzji w sprawie sieci szkół, które ściśle wyznaczają, że taką komisją - gronem kolegialnym jest Rada Miasta Gdyni, która odpowiada za politykę oświatową.

16. Szczegółowa diagnoza poniesionych kosztów, w tym prezentacja urządzeń i struktur, które z różnych przyczyn nie będą mogły być przeniesione.

Szkoły samorządowe są własnością samorządu, czyli mieszkańców Gdyni, co oznacza, że nadal będą używane przez gdynian. Zakłada się jednak, że wszystkim uczniom zostaną poprawione warunki nauki w budynkach z lepszym wyposażeniem. Aktualnie trwa szczegółowa inwentaryzacja sprzętu i urządzeń, które miałyby zostać przeniesione, jak i tych, które służyć będą innym osobom.

17. Zdiagnozowanie i prezentacja dorobku edukacyjnego, artystycznego, sportowego itp. szkół planowanych do likwidacji.

W ramach łączonych szkół gwarantowane jest zachowanie i odnoszenie się do dorobku edukacyjnego, artystycznego i sportowego dotychczasowych szkół.

18. Zdiagnozowanie poprzez badanie społeczne skutków społecznych planowanej restrukturyzacji.

Rozmowy ze wszystkimi środowiskami szkolnymi to wg nas najlepsza forma badania społecznego. Zadaniem samorządu jest tworzenie warunków do dobrej edukacji i planowane zmiany mają zwiększać skuteczność realizacji tego działania.

19. Przedstawienie potencjalnych planów dotyczących obiektów i infrastruktury, które w wyniku restrukturyzacji przestaną pełnić rolę oświatową.

Zmiana ma na celu poprawienie warunków nauczania i kwestia budynków jest elementem ubocznym prowadzonych działań. Każdy z obiektów, który pozostanie nieużytkowany, będzie służyć mieszkańcom Gdyni w inny sposób.

20. Wyjaśnienie kwestii związanych z naciskami na dyrektorów, nauczycieli i uczniów, w których pojawiały się informacje o rzekomych likwidacjach placówek bądź zwolnieniach nauczycieli, np.: 11 listopada przed Paradą Niepodległości lub po proteście uczniów Zespołu Szkół Technicznych.

Zadaniem Samorządu nie może być prowadzenie tego rodzaju działań śledczych, gdyż nie należy to do jego kompetencji. Kwestia utrzymania poziomu zatrudnienia uznawana jest cały czas za priorytetową.

21. W przypadku nie wypracowania kompromisu przeprowadzenie referendum w sprawie restrukturyzacji gdyńskiej oświaty.

Regulacja sieci szkół należy do podstawowych obowiązków samorządu. Poza tym jesteśmy przekonani, że dołożyliśmy wszelkich starań, by reforma uwzględniła potrzeby wszystkich stron procesu. Prawo samorządowe jednocześnie jednak ściśle reguluje zasady dotyczące przeprowadzania referendum.