Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 - komunikat

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018 informuję, że zgodnie z art. 204 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych - określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, https://men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe/c43-podstawa-programowa
na początku marca br. minister edukacji podpisze kolejne projekty rozporządzeń w sprawie m.in.:
· szczegółowej organizacji publicznych szkół (konsultacje do 23 lutego br.),
• przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (konsultacje do 23 lutego br.),
• przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (konsultacje do 23 lutego br.),
· oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (konsultacje do 24 lutego br.)

źródło: Kuratorium Oświaty w Gdańsku