Nagroda im. Andrzeja Zawady

Regulamin Nagrody im. A. Zawady i formularz zgłoszeniowy

Regulamin dotyczy Nagrody im. Andrzeja Zawady przyznawanej w trakcie Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów.

REGULAMIN NAGRODY IMIENIA ANDRZEJA ZAWADY

1.    CEL I FUNDATOR
1.1.    Nagroda im. Andrzeja Zawady ma pomagać młodym podróżnikom
w osiąganiu ambitnych celów podróżniczo-eksploracyjnych. Ma wymiar prestiżowy i materialny. Stanowi zarazem rekomendację Kapituły Kolosów dla laureatów i nagrodzonego projektu poprzez uhonorowanie ich statuetką, jak również nagrodę finansową w wysokości 15 000 zł przekazywaną z przeznaczeniem na realizację tego projektu. Statuetka i nagroda finansowa zwane dalej łącznie  Nagrodą im. A. Zawady lub Nagrodą przyznawane są na zasadach określonych w pkt 3. i 4. niniejszego regulaminu. Nagroda przyznawana jest z uwzględnieniem dotychczasowych dokonań kandydatów.
1.2.    Patronem Nagrody jest Andrzej Zawada, wybitny himalaista, twórca sukcesów polskiego himalaizmu zimowego. Nagroda powstała z jego inspiracji. Pracując w Kapitule Kolosów, Andrzej Zawada zgłosił pomysł utworzenia osobnej kategorii nagrody – specjalnie dla ludzi młodych. Po raz pierwszy przyznano ją w lutym 2002 roku, półtora roku po śmierci patrona.
1.3.    Fundatorem Nagrody im. Andrzeja Zawady jest Gmina Miasta Gdyni.
1.4.    Podanie do publicznej wiadomości informacji o najlepszym projekcie, jak również przyznanie statuetki odbywa się corocznie podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, w trakcie finału Nagrody Kolosy.

2.    WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1.    O Nagrodę mogą się ubiegać osoby, które nie przekroczyły trzydziestego piątego roku życia w momencie upływu terminu składania formularzy o przyznanie nagrody. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia grupowego w przypadku, gdy średnia wieku wszystkich członków planowanej wyprawy nie przekracza trzydziestu pięciu lat w momencie upływu terminu składania formularzy o przyznanie nagrody.
2.2.    Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza „Zgłoszenie do Nagrody im. Andrzeja Zawady” wraz z 3 zdjęciami z wyprawy, o której kandydat (ci) będzie opowiadał podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów,  na adres Urzędu Miasta Gdynia (Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-382) oraz przesłanie pocztą elektroniczną pliku .doc lub .odt zawierającego wypełnione „Zgłoszenie...” wraz z 3 zdjęciami w formacie .jpg na adres: turystyka@gdynia.pl oraz kapitula@kolosy.pl.
2.3.    Zgłoszenie do Nagrody im. Andrzeja Zawady, ze względu na równoznaczne z nim zobowiązanie do przeznaczenia ewentualnej nagrody finansowej na realizację wyprawy, musi być podpisane przez samego kandydata lub, w przypadku zgłoszenia grupowego, przez osobę odpowiedzialną za realizację projektu.
2.4.    Formularz „Zgłoszenie do Nagrody im. Andrzeja Zawady” można pobrać na stronie www.gdynia.pl/spotkania lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Gdynia (ul. 10–go Lutego 24, parter budynku, pokój nr 13).
2.5.    Kandydaci do Nagrody im. Andrzeja Zawady muszą dołączyć do zgłoszenia szczegółowy opis projektu wyprawy, na którą zobowiązują się przeznaczyć nagrodę finansową w przypadku jej otrzymania, wraz z szacunkowym kosztorysem.
2.6.    Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie prelekcji podczas Spotkań. Prelekcja powinna dotyczyć największego dokonania kandydata(ów) zrealizowanego w ciągu ostatnich dwóch lat.
2.7.    Fundator nie pokrywa wydatków poniesionych przez kandydatów w związku z ich udziałem w Spotkaniach, takich jak koszty dojazdu, zakwaterowania czy wyżywienia.

3.  KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW
3.1.    Wyboru laureata(ów) Nagrody dokonuje Kapituła Kolosów oraz Fundator Nagrody.
3.2.    Kapituła Kolosów wraz z Fundatorem Nagrody dokona wyboru laureata(ów) Nagrody spośród zgłoszonych kandydatur spełniających wymogi formalne, o których mowa w pkt 2., biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek eksploracyjny kandydatów oraz oryginalność i jakość zgłoszonych projektów. Projekty mogą dotyczyć każdej z form eksploracji, np. alpinizmu, eksploracji jaskiń, żeglarstwa, podróży.
3.3.    W trakcie trwania Spotkań, a przed podjęciem decyzji o przyznaniu Nagrody, Kapituła oraz Fundator Nagrody mogą uznać za stosowne przeprowadzenie osobistych rozmów z wybranymi kandydatami. Wskazani kandydaci zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.    LAUREACI, RODZAJ NAGRÓD I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
4.1.    Laureat(ci) wyłoniony na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt 3. zostaje uhonorowany, podczas finału Nagrody Kolosy, statuetką ufundowaną przez Gminę Miasta Gdyni.
4.2.    Laureatowi(om) przysługuje również nagroda finansowa mająca stanowić materialne wsparcie dla realizacji projektu. Jej wypłata będzie uzależniona od spełnienia dodatkowego warunku w postaci udokumentowania poniesionych dotychczas kosztów na rzecz wymienionej w zgłoszonym projekcie wyprawy, w wysokości co najmniej 40 % przez okres nie dłuższy niż 1 rok od ogłoszenia wyników. Udokumentowanie wydatków powinno nastąpić w oparciu o wyciągi z wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym zgromadzone są środki na realizację projektu lub też innych dokumentów, takich jak faktury, rachunki, bilety lotnicze, kolejowe i inne itp.   
4.3.    Laureat(ci) zobowiązany jest do bieżącego informowania Kapituły lub Fundatora Nagrody o postępach w realizacji nagrodzonego przedsięwzięcia zarówno przed rozpoczęciem wyprawy jak i w trakcie jej trwania, w tym również o wszelkich zmianach terminów.
4.4.    Laureat(ci) zobowiązuje się, że w przypadku otrzymania nagrody finansowej przeznaczy ją na realizację  projektu w zadeklarowanym terminie, a po jego zakończeniu przedstawi Kapitule oraz Fundatorowi pisemną relację z jego przebiegu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz wygłosi prelekcję podczas najbliższej, licząc od chwili zakończenia przedsięwzięcia, edycji Spotkań. Zobowiązuje się także do nieodpłatnego przekazania i przesłania drogą elektroniczną na adres turystyka@gdynia.pl oraz kapitula@kolosy.pl 10 zdjęć w wysokiej rozdzielczości dokumentujących przebieg przedsięwzięcia wraz z prawem do ich eksploatowania na następujących polach: wielokrotnego zwielokrotniania dowolną techniką, nieodpłatnego wprowadzania do obrotu (za pośrednictwem ulotek, folderów, plakatów itp.), wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, udostępniania w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez względu na sposób i technologię (w szczególności w Internecie). Sposób wykorzystania zdjęć ma na celu promocję Fundatora i Spotkań, w tym w szczególności za pomocą materiałów takich jak utwory audiowizualne, prezentacje multimedialne, plakaty, foldery itp.
4.5.    W trakcie realizacji nagrodzonego projektu laureat bądź laureaci zobowiązani są do eksponowania logotypu Miasta Gdynia lub logotypu Nagrody im. A. Zawady na nośnikach służących celom informacyjnym i promocyjnym związanym z realizowanym przedsięwzięciem, w szczególności na odzieży wyprawowej oraz na stronach internetowych i wszelkich kanałach social media poświęconych projektowi, jeśli takie strony i kanały zaistnieją.
4.6.    Laureat(ci) zobowiązany jest uiścić należny podatek od wypłaconej nagrody finansowej w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie pobrany przez Fundatora
i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
4.7.    Niespełnienie przez laureata(ów) warunku, o którym mowa w pkt. 4.2. powoduje utratę możliwości uzyskania nagrody finansowej, jednakże nie powoduje utraty statusu laureata Nagrody im. A. Zawady, jak również nie rodzi obowiązku zwrotu statuetki.

5.    TERMINY
5.1.    Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody w edycji, która rozstrzygnięta zostanie w roku 2020 mija 07.02.2020 r. Obowiązuje data stempla pocztowego.
5.2.    Najbliższa edycja Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Nagrody KOLOSY, odbędzie się w dniach 13 - 15 marca 2020 r. w Gdyni.
5.3.    Ogłoszenie wyników odbędzie się w trakcie finału Nagrody Kolosy.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.    Kandydaci do Nagrody im. A. Zawady mogą także, po spełnieniu dodatkowych wymagań, zgłosić wyprawę do bieżącej edycji Kolosów. Szczegóły na: www.kolosy.pl.
6.2.    Fundator dopuszcza przyznanie dodatkowych nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.
6.3.    Werdykty Kapituły i Fundatora Nagrody są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.