Nagroda im. Andrzeja Zawady

Regulamin Nagrody im. A. Zawady i formularz zgłoszeniowy

15000 na realizację wyprawy

                                     REGULAMIN NAGRODY IMIENIA ANDRZEJA ZAWADY
 
                         Dotyczy Nagrody im. Andrzeja Zawady przyznawanej w trakcie
                OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ PODRÓŻNIKÓW, ŻEGLARZY I ALPINISTÓW    
                                                 oraz FINAŁU NAGRODY KOLOSY

 
1.         CEL I FUNDATOR
1.1.      Nagroda im. Andrzeja Zawady ma pomagać młodym podróżnikom
w osiąganiu ambitnych celów podróżniczo-eksploracyjnych. Ma wymiar prestiżowy i materialny. Stanowi zarazem rekomendację Kapituły Kolosów dla laureatów i nagrodzonego projektu poprzez uhonorowanie ich statuetką, jak również nagrodą finansową. Wartość nagrody finansowej jest zależna od kosztorysu dołączonego do projektu, jednak nie może ona przekroczyć kwoty 15000 zł. Statuetka i nagroda finansowa zwane dalej łącznie Nagrodą im. A. Zawady lub Nagrodą przyznawane są na zasadach określonych w pkt. 3. i 4. niniejszego regulaminu. Nagroda przyznawana jest z uwzględnieniem dotychczasowych dokonań kandydatów.
1.2.      Patronem Nagrody jest Andrzej Zawada, wybitny himalaista, twórca sukcesów polskiego himalaizmu zimowego. Nagroda powstała z jego inspiracji. Pracując w Kapitule Kolosów, Andrzej Zawada zgłosił pomysł utworzenia osobnej kategorii nagrody – specjalnie dla ludzi młodych. Po raz pierwszy przyznano ją w lutym 2002 roku, półtora roku po śmierci patrona.
1.3.      Fundatorem Nagrody im. Andrzeja Zawady jest Gmina Miasta Gdyni.
1.4.      Podanie do publicznej wiadomości informacji o najlepszym projekcie, jak również przyznanie statuetki odbywa się corocznie podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów zwanych dalej Spotkaniami, w trakcie finału Nagrody Kolosy.
 
2.         WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1.      O Nagrodę mogą się ubiegać osoby, które nie przekroczyły 35. roku życia w momencie upływu terminu składania formularzy o przyznanie nagrody. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia grupowego w przypadku, gdy średnia wieku wszystkich członków planowanej wyprawy nie przekracza trzydziestu pięciu lat w momencie upływu terminu składania formularzy o przyznanie nagrody.
2.2.      Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza „Zgłoszenie do Nagrody im. Andrzeja Zawady” wraz z 3 zdjęciami z wypraw, w tym jednego z wizerunkiem kandydata w terenie, na adres Urzędu Miasta Gdynia (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-382) oraz przesłanie pocztą elektroniczną pliku .doc lub .odt zawierającego wypełnione „Zgłoszenie...” wraz z 3 zdjęciami w formacie .jpg na adres: turystyka@gdynia.pl oraz kapitula@kolosy.org.
2.3.      Zgłoszenie do Nagrody im. Andrzeja Zawady, ze względu na równoznaczne z nim zobowiązanie do przeznaczenia ewentualnej nagrody finansowej na realizację wyprawy, musi być podpisane przez samego kandydata lub, w przypadku zgłoszenia grupowego, przez osobę odpowiedzialną za realizację projektu.
2.4.      Formularz „Zgłoszenie do Nagrody im. Andrzeja Zawady” można pobrać na stronie www.gdynia.pl/spotkania.
2.5.      Kandydaci do Nagrody im. Andrzeja Zawady muszą dołączyć do zgłoszenia szczegółowy opis projektu wyprawy, wraz z szacunkowym kosztorysem, na którą zobowiązują się przeznaczyć nagrodę finansową.
2.6.      Fundator Nagrody zapewnia kandydatowi nocleg, nie pokrywa kosztów dojazdu i innych kosztów związanych z udziałem w Spotkaniach.
 
3.         ZASADY WYBORU LAUREATÓW
3.1.      Wyboru laureata(ów) Nagrody dokonuje Kapituła Kolosów oraz Fundator Nagrody zwani dalej Jury Nagrody.
3.2.      Wybór laureata (ów) nagrody następuje dwuetapowo:
            Etap I
Jury Nagrody w oparciu o przesłane materiały dokona wstępnej oceny kandydatów spełniających wymogi formalne, o których mowa w pkt. 2.,uwzględniając ich dotychczasowy dorobek eksploracyjny oraz oryginalność i jakość zgłoszonych projektów. Projekty mogą dotyczyć każdej z form eksploracji, np. alpinizmu, eksploracji jaskiń, żeglarstwa, podróży.
Wybrani przez Jury Nagrody kandydaci zostaną zaproszeni do Gdyni na Spotkania i poproszeni o wygłoszenie prelekcji. Prelekcja  powinna dotyczyć największego dokonania kandydata (ów) z ostatnich dwóch lat. Chociaż prelekcja podczas Spotkań jest warunkiem koniecznym przejścia do II etapu, Fundator Nagrody, w szczególnych przypadkach, może zwolnić kandydata (ów) od jej wygłoszenia.
          
           Etap II

W trakcie trwania Spotkań, przed podjęciem ostatecznej decyzji o przyznaniu Nagrody, Fundator Nagrody poprosi kandydatów o wygłoszenie 5 min. prezentacji projektu przed Jury Nagrody. Po prezentacji odbędzie się krótka rozmowa z kandydatami, podczas której będą zadawane pytania dotyczące dotychczasowego dorobku podróżniczego i szczegółów projektu.
O dniu i godzinie przesłuchania  kandydaci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Prezentacja projektu podczas Spotkań jest warunkiem obligatoryjnym.

4.        LAUREACI, RODZAJ NAGRÓD I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
4.1.     Laureat(ci) wyłoniony na podstawie zapisów, o których mowa w pkt 3. zostanie uhonorowany, podczas finału Nagrody Kolosy, statuetką ufundowaną przez Gminę Miasta Gdyni.
4.2.     Laureatowi(om) przysługuje również nagroda finansowa w wysokości 15000 zł, która ma na celu materialne wsparcie realizacji  wyróżnionego projektu. W szczególnych przypadkach Fundator Nagrody dopuszcza możliwość przyznania jednej nagrody na niższą kwotę lub podziału tej kwoty na dwie nagrody proporcjonalne do przedstawionych kosztorysów. W przypadku nagrodzenia dwóch podmiotów  każdy z nich otrzyma statuetkę.
Wypłata nagrody finansowej przez Fundatora Nagrody będzie uzależniona od udokumentowania przez laureata (ów) poniesionych kosztów na rzecz przygotowań do realizacji wymienionej w zgłoszeniu wyprawy, w wysokości co najmniej 40 % jej kosztów całkowitych i przez okres nie dłuższy niż 1 rok od ogłoszenia wyników. Udokumentowanie wydatków powinno nastąpić w oparciu o wyciągi z wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym zgromadzone są środki na realizację projektu lub też innych dokumentów, takich jak faktury, rachunki, bilety lotnicze, kolejowe i inne itp.  
4.3.       Laureat(ci) zobowiązany jest do bieżącego informowania Jury Nagrody o wszelkich zmianach terminów, a także o postępach w realizacji nagrodzonego przedsięwzięcia zarówno przed rozpoczęciem wyprawy jak i w trakcie jej trwania.
4.4.      Laureat(ci) zobowiązuje się, że w przypadku otrzymania nagrody finansowej przeznaczy ją na realizację  projektu w zadeklarowanym terminie, a po jego zakończeniu przedstawi Jury Nagrody pisemną relację z jego przebiegu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz wygłosi prelekcję podczas najbliższej, licząc od chwili zakończenia przedsięwzięcia, edycji Spotkań. Zobowiązuje się także do nieodpłatnego przekazania i przesłania drogą elektroniczną na adres turystyka@gdynia.pl oraz kapitula@kolosy.org 10 zdjęć w wysokiej rozdzielczości dokumentujących przebieg przedsięwzięcia wraz z prawem do ich eksploatowania na następujących polach: wielokrotnego zwielokrotniania dowolną techniką, nieodpłatnego wprowadzania do obrotu (za pośrednictwem ulotek, folderów, plakatów itp.), wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, udostępniania w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez względu na sposób i technologię (w szczególności w Internecie). Sposób wykorzystania zdjęć ma na celu promocję Fundatora Nagrody i Spotkań, w tym w szczególności za pomocą materiałów takich jak utwory audiowizualne, prezentacje multimedialne, plakaty, foldery itp.
4.5.      W trakcie realizacji nagrodzonego projektu laureat bądź laureaci zobowiązani są do eksponowania logotypu Miasta Gdynia lub logotypu Nagrody im. A. Zawady na nośnikach służących celom informacyjnym i promocyjnym związanym z realizowanym przedsięwzięciem, w szczególności na odzieży wyprawowej oraz na stronach internetowych i wszelkich kanałach social media poświęconych projektowi, jeśli takie strony i kanały zaistnieją.
4.6.      Laureat(ci) zobowiązany jest uiścić należny podatek od wypłaconej nagrody finansowej w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie pobrany przez Fundatora Nagrody i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
4.7.      Niespełnienie przez laureata(ów) warunku, o którym mowa w pkt. 4.2. powoduje utratę możliwości uzyskania nagrody finansowej, jednakże nie powoduje utraty statusu laureata Nagrody im. A. Zawady, jak również nie rodzi obowiązku zwrotu statuetki.
4.8       W przypadku nagród zespołowych osobą odpowiedzialną za wypełnienie zobowiązań laureatów wynikających z pkt 4. jest podany w zgłoszeniu kierownik wyprawy lub osoba zgłaszająca projekt do nagrody.
 
5.         TERMINY
5.1.      Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody w edycji, która rozstrzygnięta zostanie w roku 2024 mija 31.01.2024 r. 18.02.2024 r. Obowiązuje data stempla pocztowego.
5.2.      Najbliższa edycja Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Nagrody Kolosy, odbędzie się w dniach 22-24.03.2024 w Gdyni. Fundator Nagrody jako współorganizator Spotkań zastrzega  sobie możliwość  zorganizowania imprezy w innym terminie w szczególności z powodu sytuacji pandemicznej lub wystąpienia innych okoliczności rozumianych jako siła wyższa.
5.3.      Ogłoszenie wyników odbędzie się w trakcie finału Nagrody Kolosy.
 
6.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.      Kandydaci do Nagrody im. A. Zawady mogą także, po spełnieniu dodatkowych wymagań, zgłosić wyprawę do bieżącej edycji Kolosów. Szczegóły na: www.kolosy.pl.
6.2.      Fundator Nagrody dopuszcza przyznanie dodatkowych nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.
6.3.      Fundator Nagrody, w porozumieniu z Kapitułą Kolosów, zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagrody im. A. Zawady w danym roku.
6.4.     Werdykty Jury Nagrody są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

  • ikonaOpublikowano: 14.11.2016 13:37
  • ikona

    Autor: Administrator

  • ikonaZmodyfikowano: 01.02.2024 13:45
  • ikonaZmodyfikował: Estera Grubert
ikona