Nagroda Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby

Regulamin Nagrody Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby i formularz zgłoszeniowy

       REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ WIECZNIE MŁODZI im. Aleksandra Doby.
 
        Dotyczy Nagrody Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby przyznawanej w trakcie
                   OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ PODRÓŻNIKÓW, ŻEGLARZY I ALPINISTÓW
                                                     oraz FINAŁU NAGRODY KOLOSY

 
1.         CEL I FUNDATOR
1.1.      Nagroda Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby ma pomagać podróżnikom seniorom w realizacji wyprawy. Ma wymiar prestiżowy i materialny. Stanowi zarazem rekomendację Kapituły Kolosów dla laureata i nagrodzonego projektu poprzez uhonorowanie go statuetką, jak również nagrodą finansową. Wartość nagrody finansowej jest zależna od kosztorysu dołączonego do projektu, jednak nie może ona przekroczyć kwoty 15 000 zł. Statuetka i nagroda finansowa zwane dalej łącznie  Nagrodą Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby lub Nagrodą przyznawane są na zasadach określonych w pkt 3. i 4. niniejszego regulaminu. Nagroda przyznawana jest z uwzględnieniem dotychczasowych dokonań kandydata.
1.2.      Fundatorem Nagrody Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby jest Gmina Miasta Gdyni.
1.3.      Podanie do publicznej wiadomości informacji o najlepszym projekcie, jak również wręczenie statuetki odbywa się corocznie podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów zwanych dalej Spotkaniami, w trakcie finału Nagrody Kolosy.
 
2.         WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1.      O Nagrodę mogą się ubiegać osoby, które w momencie upływu terminu składania formularzy o przyznanie Nagrody ukończyły 65. rok życia.
2.2.      Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza „Zgłoszenie do Nagrody Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby” wraz z 3 zdjęciami z wypraw, w tym jednego z wizerunkiem kandydata w terenie, na adres Urzędu Miasta Gdynia (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-382) oraz przesłanie pocztą elektroniczną pliku .doc lub .odt zawierającego wypełnione „Zgłoszenie...” wraz z 3 zdjęciami dokumentującymi dokonania w formacie .jpg na adres: turystyka@gdynia.pl oraz kapitula@kolosy.org.
2.3.      Zgłoszenie do Nagrody Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby, ze względu na równoznaczne z nim zobowiązanie do przeznaczenia ewentualnej nagrody finansowej na realizację wyprawy, musi być podpisane przez samego kandydata.
2.4.      Formularz „Zgłoszenie do Nagrody Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby” można pobrać na stronie www.gdynia.pl/spotkania.
2.5.      Kandydaci do Nagrody Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby muszą dołączyć do zgłoszenia szczegółowy opis projektu wyprawy, wraz z szacunkowym kosztorysem, na którą zobowiązują się przeznaczyć nagrodę finansową.
2.6.      Fundator Nagrody zapewnia kandydatowi nocleg. Nie pokrywa kosztów dojazdu i innych kosztów związanych z udziałem w Spotkaniach.
 
3.         ZASADY WYBORU LAUREATÓW
3.1.      Wyboru laureata Nagrody dokonuje Kapituła Kolosów oraz Fundator Nagrody zwani dalej Jury Nagrody.
3.2       Wybór laureata nagrody następuje dwuetapowo:
           Etap I
Jury Nagrody, w oparciu o przesłane materiały, dokona wstępnej oceny kandydatów  spełniających wymogi formalne o których mowa w pkt 2. uwzględniając ich dotychczasowy dorobek eksploracyjny oraz oryginalność i jakość zgłoszonych projektów. Projekty mogą dotyczyć każdej z form eksploracji, np. alpinizmu, eksploracji jaskiń, żeglarstwa, podróży.
Wybrani przez Jury Nagrody kandydaci zostaną zaproszeni do Gdyni na Spotkania i poproszeni o wygłoszenie prelekcji. Prelekcja  powinna dotyczyć największego dokonania kandydata z ostatnich lat. Chociaż prelekcja podczas  Spotkań jest warunkiem koniecznym przejścia do II etapu, Fundator Nagrody, w szczególnych przypadkach, może zwolnić kandydata od jej wygłoszenia.
 
         Etap II
W trakcie trwania Spotkań, przed podjęciem ostatecznej decyzji o przyznaniu Nagrody, Fundator Nagrody poprosi kandydatów o wygłoszenie 5 min. prezentacji projektu przed Jury Nagrody. Po prezentacji odbędzie się krótka rozmowa z kandydatem, podczas której będą zadawane pytania dotyczące dotychczasowego dorobku podróżniczego i szczegółów projektu. O dniu i godzinie przesłuchania kandydaci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Prezentacja projektu podczas Spotkań jest warunkiem obligatoryjnym.
 
4.         LAUREACI, RODZAJ NAGRÓD I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
4.1.      Laureat wyłoniony na podstawie zapisów o których mowa w pkt 3. zostanie uhonorowany, podczas finału Nagrody Kolosy, statuetką ufundowaną przez Gminę Miasta Gdyni.
4.2.      Laureatowi przysługuje również nagroda finansowa w wysokości 15000 zł, która ma na celu materialne wsparcie realizacji  wyróżnionego projektu. W szczególnych przypadkach, Fundator Nagrody dopuszcza możliwość przyznania jednej nagrody na niższą kwotę lub podziału tej kwoty na dwie nagrody proporcjonalne do przedstawionych kosztorysów. W przypadku nagrodzenia dwóch osób każda z nich otrzyma statuetkę.
Wypłata nagrody finansowej przez Fundatora Nagrody będzie uzależniona od udokumentowania przez laureata poniesionych kosztów na rzecz przygotowań do realizacji wymienionej w zgłoszeniu wyprawy, w wysokości co najmniej 40 % jej kosztów całkowitych i przez okres nie dłuższy niż 1 rok od ogłoszenia wyników. Udokumentowanie wydatków powinno nastąpić w oparciu o wyciągi z wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym zgromadzone są środki na realizację projektu lub też innych dokumentów, takich jak faktury, rachunki, bilety lotnicze, kolejowe i inne itp.
 4.3.     Laureat zobowiązany jest do bieżącego informowania Jury Nagrody o wszelkich zmianach terminów, a także o postępach w realizacji nagrodzonego przedsięwzięcia zarówno przed rozpoczęciem wyprawy jak i w trakcie jej trwania.
4.4.      Laureat zobowiązuje się, że w przypadku otrzymania nagrody finansowej przeznaczy ją na realizację  projektu w zadeklarowanym terminie, a po jego zakończeniu przedstawi Jury Nagrody pisemną relację z jego przebiegu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz wygłosi prelekcję podczas najbliższej, licząc od chwili zakończenia przedsięwzięcia, edycji Spotkań. Zobowiązuje się także do nieodpłatnego przekazania i przesłania drogą elektroniczną na adres turystyka@gdynia.pl oraz kapitula@kolosy.org 10 zdjęć w wysokiej rozdzielczości dokumentujących przebieg przedsięwzięcia wraz z prawem do ich eksploatowania na następujących polach: wielokrotnego zwielokrotniania dowolną techniką, nieodpłatnego wprowadzania do obrotu (za pośrednictwem ulotek, folderów, plakatów itp.), wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, udostępniania w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez względu na sposób i technologię (w szczególności w Internecie). Sposób wykorzystania zdjęć ma na celu promocję Fundatora Nagrody i Spotkań, w tym w szczególności za pomocą materiałów takich jak utwory audiowizualne, prezentacje multimedialne, plakaty, foldery itp.
4.5.      W trakcie realizacji nagrodzonego projektu laureat zobowiązany jest do eksponowania logotypu Miasta Gdynia lub logotypu Nagrody Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby na nośnikach służących celom informacyjnym i promocyjnym związanym z realizowanym przedsięwzięciem, w szczególności na odzieży wyprawowej oraz na stronach internetowych i wszelkich kanałach social media poświęconych projektowi, jeśli takie strony i kanały zaistnieją.
4.6.      Laureat zobowiązany jest uiścić należny podatek od wypłaconej nagrody finansowej w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie pobrany przez Fundatora Nagrody i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
4.7. Nie spełnienie przez laureata warunku, o którym mowa w pkt 4.2. powoduje utratę możliwości uzyskania nagrody finansowej, jednakże nie powoduje utraty statusu laureata Nagrody, jak również nie rodzi obowiązku zwrotu statuetki.
 
5.         TERMINY
5.1.      Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody w edycji, która rozstrzygnięta zostanie w roku 2024 mija 31.01.2024 r. 18.02.2024 r.  Obowiązuje data stempla pocztowego.
5.2.      Najbliższa edycja Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Nagrody Kolosy, odbędzie się w dniach 22-24.03.2024 w Gdyni. Fundator Nagrody jako współorganizator Spotkań  zastrzega sobie możliwość zorganizowania imprezy w innym terminie w szczególności z powodu sytuacji pandemicznej lub wystąpienia innych okoliczności rozumianych jako siła wyższa.
5.3.      Ogłoszenie wyników odbędzie się w trakcie finału Nagrody Kolosy.
 
6.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.      Kandydaci do Nagrody Wiecznie Młodzi im. Aleksandra Doby mogą także, po spełnieniu dodatkowych wymagań, zgłosić wyprawę do bieżącej edycji Kolosów. Szczegóły na: www.kolosy.pl
6.2.      Fundator Nagrody dopuszcza przyznanie dodatkowych nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.
6.3.      Fundator Nagrody, w porozumieniu z Kapitułą Kolosów, zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagrody Wiecznie Młodzi w danym roku. 
6.4.      Werdykty Jury Nagrody są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

  • ikonaOpublikowano: 14.11.2016 13:37
  • ikona

    Autor: Administrator

  • ikonaZmodyfikowano: 01.02.2024 13:45
  • ikonaZmodyfikował: Estera Grubert
ikona