Nagroda Wiecznie Młodzi

Regulamin Nagrody Wiecznie Młodzi i formularz zgłoszeniowy

Regulamin dotyczy Nagrody Wiecznie Młodzi przyznawanej w trakcie Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów.

REGULAMIN NAGRODY WIECZNIE MŁODZI

1.    CEL I FUNDATOR
1.1.    Nagroda Wiecznie Młodzi ma pomagać podróżnikom seniorom w realizacji wyprawy. Ma wymiar prestiżowy i materialny. Stanowi zarazem rekomendację Kapituły Kolosów dla laureata i nagrodzonego projektu poprzez uhonorowanie go statuetką, jak również nagrodę finansową w wysokości 15 000 zł przekazywaną z przeznaczeniem na realizację tego projektu. Statuetka i nagroda finansowa zwane dalej łącznie  Nagrodą Wiecznie Młodzi lub Nagrodą przyznawane są na zasadach określonych w pkt 3. i 4. niniejszego regulaminu. Nagroda przyznawana jest z uwzględnieniem dotychczasowych dokonań kandydatów.
1.2.    Fundatorem Nagrody Wiecznie Młodzi jest Gmina Miasta Gdyni.
1.3.    Podanie do publicznej wiadomości informacji o najlepszym projekcie, jak również wręczenie statuetki odbywa się corocznie podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, w trakcie finału Nagrody Kolosy.

2.    WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1.    O Nagrodę mogą się ubiegać osoby, które w momencie upływu terminu składania formularzy o przyznanie Nagrody ukończyły sześćdziesiąty piąty rok życia.
2.2.    Warunkiem ubiegania się o Nagrodę jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza „Zgłoszenie do Nagrody Wiecznie Młodzi” wraz z 3 zdjęciami z wyprawy, o której kandydat będzie opowiadał podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, na adres Urzędu Miasta Gdynia (Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Gdynia 81-382) oraz przesłanie pocztą elektroniczną pliku .doc lub .odt zawierającego wypełnione „Zgłoszenie...” wraz z 3 zdjęciami dokumentującymi dokonania w formacie .jpg na adres: turystyka@gdynia.pl oraz kapitula@kolosy.pl.
2.3.    Zgłoszenie do Nagrody Wiecznie Młodzi musi być podpisane przez samego kandydata.
2.4.    Formularz „Zgłoszenie do Nagrody Wiecznie Młodzi” można pobrać na stronie www.gdynia.pl/spotkania lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Gdynia (ul. 10–go Lutego 24, parter budynku, pokój nr 13).
2.5.    Kandydaci do Nagrody Wiecznie Młodzi muszą dołączyć do zgłoszenia szczegółowy opis projektu wyprawy, na którą zobowiązują się przeznaczyć nagrodę finansową w przypadku jej otrzymania, wraz z szacunkowym kosztorysem.
2.6.    Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie prelekcji podczas Spotkań. Prelekcja powinna dotyczyć największego dokonania kandydata.
2.7.    Fundator nie pokrywa wydatków poniesionych przez kandydatów w związku z ich udziałem w Spotkaniach, takich jak koszty dojazdu, zakwaterowania czy wyżywienia.

3.  KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW
3.1.    Wyboru laureata Nagrody dokonuje Kapituła Kolosów oraz Fundator Nagrody.
3.2.    Kapituła Kolosów wraz z Fundatorem Nagrody dokona wyboru  laureata Nagrody spośród zgłoszonych kandydatur spełniających wymogi formalne, o których mowa w pkt 2., biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek eksploracyjny kandydatów oraz oryginalność i jakość zgłoszonych projektów. Projekty mogą dotyczyć każdej z form eksploracji, np. alpinizmu, eksploracji jaskiń, żeglarstwa, podróży.
3.3.    W trakcie trwania Spotkań, a przed podjęciem decyzji o przyznaniu Nagrody, Kapituła oraz Fundator Nagrody mogą uznać za stosowne przeprowadzenie osobistych rozmów z wybranymi kandydatami. Wskazani kandydaci zostaną o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.    LAUREACI, RODZAJ NAGRÓD I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
4.1.    Laureat wyłoniony na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt 3. zostaje uhonorowany, podczas finału Nagrody Kolosy, statuetką ufundowaną przez Gminę Miasta Gdyni.
4.2.    Laureatowi przysługuje również nagroda finansowa mająca stanowić materialne wsparcie dla realizacji projektu. Jej wypłata będzie uzależniona od spełnienia dodatkowego warunku w postaci udokumentowania poniesionych dotychczas kosztów na rzecz wymienionej w zgłoszonym projekcie wyprawy, w wysokości co najmniej 40 % przez okres nie dłuższy niż 1 rok od ogłoszenia wyników. Udokumentowanie wydatków powinno nastąpić w oparciu o wyciągi z wyodrębnionego rachunku bankowego, na którym zgromadzone są środki na realizację projektu lub też innych dokumentów, takich jak faktury, rachunki, bilety lotnicze, kolejowe i inne itp.   
4.3.    Laureat zobowiązany jest do bieżącego informowania Kapituły lub Fundatora Nagrody o postępach w realizacji nagrodzonego przedsięwzięcia zarówno przed rozpoczęciem wyprawy jak i w trakcie jej trwania, w tym również o wszelkich zmianach terminów.
4.4.   Laureat zobowiązuje się, że w przypadku otrzymania nagrody finansowej przeznaczy ją na realizację  projektu w zadeklarowanym terminie, a po jego zakończeniu przedstawi Kapitule oraz Fundatorowi pisemną relację z jego przebiegu wraz z dokumentacją fotograficzną oraz wygłosi prelekcję podczas najbliższej, licząc od chwili zakończenia przedsięwzięcia, edycji Spotkań. Zobowiązuje się także do nieodpłatnego przekazania i przesłania drogą elektroniczną na adres turystyka@gdynia.pl oraz kapitula@kolosy.pl 10 zdjęć w wysokiej rozdzielczości dokumentujących przebieg przedsięwzięcia wraz z prawem do ich eksploatowania na następujących polach: wielokrotnego zwielokrotniania dowolną techniką, nieodpłatnego wprowadzania do obrotu (za pośrednictwem ulotek, folderów, plakatów itp.), wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, udostępniania w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez względu na sposób i technologię (w szczególności w Internecie). Sposób wykorzystania zdjęć ma na celu promocję Fundatora i Spotkań, w tym w szczególności za pomocą materiałów takich jak utwory audiowizualne, prezentacje multimedialne, plakaty, foldery itp.
4.5.    W trakcie realizacji nagrodzonego projektu laureat zobowiązany jest do eksponowania logotypu Miasta Gdynia lub logotypu Nagrody Wiecznie Młodzi na nośnikach służących celom informacyjnym i promocyjnym związanym
z realizowanym przedsięwzięciem, w szczególności na odzieży wyprawowej oraz na stronach internetowych i wszelkich kanałach social media poświęconych projektowi, jeśli takie strony i kanały zaistnieją.
4.6.   Laureat zobowiązany jest uiścić należny podatek od wypłaconej nagrody finansowej w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie pobrany przez Fundatora i odprowadzony na konto właściwego Urzędu Skarbowego.
4.7.    Nie spełnienie przez laureata warunku, o którym mowa w pkt 4.2. powoduje utratę możliwości uzyskania nagrody finansowej, jednakże nie powoduje utraty statusu laureata Nagrody, jak również nie rodzi obowiązku zwrotu statuetki.

5.    TERMINY
5.1.    Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody w edycji, która rozstrzygnięta zostanie w roku 2020 mija 07.02.2020 r. Obowiązuje data stempla pocztowego.
5.2.    Najbliższa edycja Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału Nagrody KOLOSY, odbędzie się w dniach 13 - 15 marca 2020 r. w Gdyni.
5.3.    Ogłoszenie wyników odbędzie się w trakcie finału Nagrody Kolosy.

6.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.    Kandydaci do Nagrody Wiecznie Młodzi mogą także, po spełnieniu dodatkowych wymagań, zgłosić wyprawę do bieżącej edycji Kolosów. Szczegóły na: www.kolosy.pl
6.2.    Fundator dopuszcza przyznanie dodatkowych nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów.
6.3.    Werdykty Kapituły i Fundatora Nagrody są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.