Konferencja "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

8. konferencja naukowa "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

8. międzynarodowa konferencja naukowa

8. międzynarodowa konferencja naukowa "Modernizm w Europie - Modernizm w Gdyni"

8. międzynarodowa konferencja naukowa "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni. Architektura przemysłowa, portowa i miejska XX wieku"


English version - see below

TERMIN: 23-25 września 2021 r.
ORGANIZATOR KONFERENCJI: Miasto Gdynia, al. Piłsudskiego 52/54, Gdynia
WSPÓŁORGANIZATOR: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
MIEJSCE OBRAD: Centrum Konferencyjne Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Pokaż Pomorski Park Naukowo - Technologiczny na mapie

O KONFERENCJI

Ósma międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” jest kontynuacją konferencji, które odbyły się w Gdyni w latach 2007200920122014, 2016, 2018 i 2019 r. Sesje w Gdyni są obecnie najważniejszym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem o tej tematyce.

W czasie nadchodzącej konferencji chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na modernistyczną architekturę przemysłową i portową oraz związaną z infrastrukturą sieciową jak np. elektrownie, stacje pomp, kotłownie czy budynki kolejowe. Chcielibyśmy również poznać sylwetki architektów wyspecjalizowanych lub mających pewien dorobek zawodowy w projektowaniu tego typu obiektów.

Oprócz głównego tematu konferencji, chcielibyśmy poświęcić poszczególne sesje również takim tematom jak:
 • architektura w Centralnym Okręgu Przemysłowym - zarówno obiektom przemysłowym, jak i towarzyszącej im architekturze mieszkaniowej czy usługowej;
 • wybitni polscy architekci - moderniści, tworzący w różnych miejscach w Polsce, ale którzy zostawili ślad w Gdyni w postaci realizacji lub przez nagrodzone prace konkursowe.
Jednocześnie jesteśmy otwarci na inne ciekawe propozycje obrazujące zagadnienia związane z architekturą modernistyczną, którymi się Państwo aktualnie zajmujecie.

Nad stroną merytoryczną czuwa Komitet Naukowy, do którego organizator zaprosił wybitnych specjalistów z Polski i z zagranicy.
Referaty zakwalifikowane na konferencję i na niej przedstawione, przygotowane w formie artykułów naukowych, zostaną zebrane i opracowane redakcyjnie, a następnie wydane w formie recenzowanej książki.
Artykuły będące dorobkiem poprzednich konferencji ukazały się w książkach wydanych przez Urząd Miasta Gdyni w latach 2009 (wersja polska / wersja angielska), 2011 (wersja polska / wersja angielska), 2014 (wersja polska / wersja angielska), 2017 (wersja polska), 2018 (wersja polska), 2019 (wersja polska, z angielskim streszczeniami).

KOMITET NAUKOWY

 1. prof. Edward Denison, Szkoła Architektury Bartletta, Kolegium Uniwersyteckie w Londynie, Wielka Brytania
 2. dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Politechnika Gdańska / Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni, Polska
 3. dr arch. Jeremie Hoffmann, Dyrektor Wydziału Ochrony Zabytków Miasta Tel Awiw-Jafa, Izrael
 4. prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, Polska
 5. prof. Massimo Preite, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Włochy
 6. prof. dr hab. Jacek Purchla, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Polska
 7. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka, prof. PW, Politechnika Warszawska, Polska
 8. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Polska
 9. dr inż. arch. Marek Stępa, Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa, Urząd Miasta Gdyni, Polska


TERMINY

przyjmowanie zgłoszeń tematów referatów wraz ze streszczeniami: do 30 września 2020 r.
powiadomienie o zakwalifikowaniu referatów: do 30 listopada 2020 r.
nadesłanie treści referatów: do 27 sierpnia 2021 r.
przyjmowanie zgłoszeń słuchaczy: 1 maja – 31 sierpnia 2021 r.

ZGŁOSZENIA REFERATÓW

Prosimy wysłać wypełniony formularz oraz abstrakt w języku polskim oraz angielskim (ok. 400 słów oraz 1-2 ilustracje) w osobnym załączniku wraz z notą biograficzną oraz spisem ważniejszych publikacji i dokonań naukowych na adres: modernism2021@gdynia.pl.
Decyzja Komitetu Naukowego o przyjęciu referatu do wygłoszenia w czasie sesji zostanie przekazana zgłaszającemu zgodnie z harmonogramem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgłoszenia referatów były przyjmowane do 30 września 2020 r. 

INFORMACJE OGÓLNE

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale uczestnicy (w tym referenci) pokrywają koszty dojazdu i pobytu. Obrady odbywać się będą w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY

Ze względów organizacyjnych, słuchacze są proszeni o przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji do 31 sierpnia br. W przypadku ograniczenia ilości miejsc na sali wynikających z obowiązujących obostrzeń, pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. 
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji, prosimy o przesłanie informacji na adres modernism2021@gdynia.pl.


KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. arch. Marek Stępa, Urząd Miasta Gdyni, Naczelnik Wydziału Ochrony Dziedzictwa
mgr Joanna Leman, Urząd Miasta Gdyni, Kierownik Referatu Współpracy z Zagranicą,
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Miejski Konserwator Zabytków w Gdyni
mgr inż. arch. Alina Limańska-Michalska, Urząd Miasta Gdyni, Wydział Ochrony Dziedzictwa


KONTAKT

Urząd Miasta Gdyni, Wydział Ochrony Dziedzictwa
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia □ tel.58 668 83 30 □ e-mail: modernism2021@gdynia.pl


8th international scientific conference "Modernism in Europe - Modernism in Gdynia. Industrial, port and urban architecture of the 20th century"

DATE: September 23-25, 2021
CONFERENCE ORGANIZER: The City of Gdynia, al. Piłsudskiego 52/54, Gdynia
CO-ORGANIZER: Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology
VENUE: Conference Center of the Pomeranian Science and Technology Park, al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
Show the Pomeranian Science and Technology Park on the map

ABOUT THE CONFERENCE

The eighth international scientific conference in the series "Modernism in Europe - Modernism in Gdynia" is a continuation of the conferences that took place in Gdynia in 2007200920122014, 2016, 2018 and 2019. Sessions in Gdynia are currently the most important in Poland, a cyclical event of this nature.

During the upcoming conference, we would like to pay special attention to modernist industrial and port architecture, and also related to network infrastructure such as power plants, pump stations, boiler rooms and railway buildings. We would also like to know the profiles of architects specialized or having some professional experience in the design of this type of buildings.

In addition to the main theme of the conference, we would also like to dedicate individual sessions to such topics as:
 • architecture in the Central Industrial District, Poland - both industrial facilities and the associated residential or service architecture;
 • outstanding/distinguished Polish architects - modernists, creating in various places in Poland, but who left their mark in Gdynia in the form of implementation or by awarded competition entries.
At the same time, we are open to other interesting proposals illustrating issues related to modernist architecture that you are currently dealing with.

The substantive side is supervised by the Scientific Committee, to which the organizer invited eminent specialists from Poland and abroad.
Papers qualified for and presented at the conference, prepared in the form of scientific articles, will be collected and edited, and then published in the form of a reviewed book.
Articles from previous conferences were published in books published by the Gdynia City Hall in 2009 (polish version / english version), 2011 (polish version / english version), 2014 (polish version / english version), 2017 (polish version), 2018  (polish version) and 2019 (polish version with english abstracts).

SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr. Edward Denison, Assoc. Prof., Bartlett School of Architecture, University College London, United Kingdom
Robert Hirsch, Dr. Arch. Eng. Hab., Assoc. Prof., Gdańsk University of Technology / Municipal Conservator of Monuments in Gdynia, Poland
Dr. Arch. Jeremie Hoffmann, Director of the Conservation Department of the City of Tel Aviv, Israel
Prof. Lucyna Nyka, Dr. Arch. Eng. Hab., Dean of the Faculty of Architecture of the Gdańsk University of Technology, Poland
Prof. Massimo Preite, ICOMOS, Italy
Prof. Jacek Purchla, Dr. Hab.,Chairman of the Polish UNESCO Committee, Poland
Małgorzata Rozbicka, Dr. Arch. Eng. Hab., Assoc. Prof., Warsaw University of Technology, Poland
Prof. Maria Jolanta Sołtysik, Dr. Arch. Eng. Hab., Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology, Poland
Dr. Marek Stępa, Arch. Eng., Head of the Heritage Protection Department, Gdynia City Hall, Poland

DEADLINES

abstract submission: until September 30, 2020
notification of acceptance: by November 30, 2020
paper submission: by August 27, 2021
receiving applications from students: May 1 - August 31, 2021

SUBMISSION OF PAPERS

Please send a completed form and abstract in English (ca. 400 words plus 1-2 illustrations) as separate attachments together with your biographical note and a list of important scientific and professional achievements by e-mail to: modernism2021@gdynia.pl
Applicants will be notified via e-mail of the acceptance of their paper to be delivered during the session in accordance with the schedule.

Applications for papers were accepted until September 30, 2020.

GENERAL INFORMATION

Participation in the conference is free, but participants (including speakers) cover travel and accommodation costs. The proceedings will be held in Polish and English, with simultaneous translation.

INFORMATION FOR LISTENERS

For organizational reasons, students are asked to send their application for participation in the conference by August 31 this year.
In the event of limiting the number of seats in the audience, resulting from the applicable restrictions, the order of applications will be taken into account.
In case of resignation from participation in the conference, please send information to the following address modernism2021@gdynia.pl


ORGANIZING COMMITTEE

Dr Eng. Arch. Marek Stępa, Gdynia City Hall, Head of the Heritage Protection Department
Joanna Leman, M.Sc., Gdynia City Hall, Head of the International Relations Department,
Robert Hirsch, Dr. Arch. Eng. Hab., Assoc. Prof., Gdańsk University of Technology / Municipal Conservator of Monuments in Gdynia, Poland
M.Sc. Arch. Alina Limańska-Michalska, Heritage Protection Department

CONTACT

Gdynia City Hall, Department of Heritage Protection
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia □ phone 58 668 83 30 □ e-mail: modernism2021@gdynia.pl

 • ikonaOpublikowano: 18.08.2020 10:00
 • ikona

  Autor: Alina Limańska-Michalska, Wydział Ochrony Dziedzictwa (a.limanska-michalska@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 08.06.2021 11:09
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona