Nagroda Artystyczna Prezydenta Gdyni

Regulamin nagrody

Regulamin Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni 
(Załącznik do Zarządzenia Nr 12435/06/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2006 r.)

§ 1
Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Gdyni „Gdyński Galion” zwana dalej Nagrodą przyznawana jest w trzech następujących kategoriach:
1.     działalność artystyczna,
2.     upowszechnianie kultury,
3.     mecenat kultury.

§ 2
Prezydent Miasta Gdyni może także przyznać honorową nagrodę za całokształt twórczości.

§ 3
1.     Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 1  przyznawana jest wyróżniającym się twórcom związanym ze środowiskiem gdyńskim,  bądź prezentującym swoje dokonania twórcze na terenie Gdyni.
2.     Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 2 przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w organizowaniu życia kulturalnego w mieście i promowaniu gdyńskiej kultury.
3.     Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 3 przyznawana jest za szczególnie efektywne formy wspierania życia kulturalnego w mieście.

§ 4
1.     Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdyni na wniosek Kapituły Nagrody.
2.     Kapituła liczy 7 osób:
        - 3 przedstawicieli środowisk twórczych reprezentujących różne dziedziny sztuki,
        - 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni, 
        -  przedstawiciel  Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni,
        -  przedstawiciel Wydziału Kultury, Rekreacji i Sportu,
3.     Kapitułę powołuje Prezydent Miasta Gdyni raz na dwa lata.
4.     Kapituła jest ciałem społecznym,  za swoją pracę członkowie Kapituły nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 5
Nagrody o których  mowa w  § 1 przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz grupom artystycznym.

§ 6
1.     Nagrody o których  mowa w  § 1 ust.1 i 2  są  równorzędnymi nagrodami finansowymi. Ich wysokość jest określana corocznie przez Prezydenta Miasta Gdyni. Środki budżetowe są  zabezpieczone  w budżecie Wydziału Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni.
2.     Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 3 i § 2 są nagrodami honorowymi.
3.     W kategorii wymienionej w § 2 może zostać przyznana więcej niż jedną Nagrodę.
4.     Wszyscy laureaci Nagrody, o której mowa w § 1 otrzymują statuetkę „Galion Gdyński”.

§ 7
Z wnioskiem o przyznanie Nagrody wystąpić mogą następujące podmioty:
·        Prezydent Miasta Gdyni
·        Radni Miasta Gdyni,
·        członkowie Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni
·        członkowie Kapituły,
·        stowarzyszenia i związki twórcze,
·        szkoły i uczelnie artystyczne,
·        Wydział Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni

§ 8
Nagrody przyznaje się raz do roku za osiągnięcia i dokonania w roku poprzedzającym

§ 9
Zgłoszenia kandydatów do Nagrody, zawierające wyczerpujące pisemne uzasadnienie składać należy w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta w Gdyni. Termin zgłaszania kandydatów za dany rok upływa 15 marca roku następnego.

§ 10
Kapitule przysługuje prawo do nie przyznawania Nagrody.


Regulamin
Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni obowiązujący do 2006 r.
(Załącznik do uchwały nr 2312/2000/III Zarządu Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2000 r.)
§ 1.   Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Gdyni, zwaną dalej Nagrodą, przyznaje się za znaczące osiągnięcia twórcze w dziedzinach:
-        sztuk plastycznych (malarstwa, grafiki, rzeźby, tkaniny i scenografii),
-        literatury (poezji, prozy i eseistyki),
-        muzyki (muzyki poważnej, jazzu i muzyki rozrywkowej),
-        teatru,
-        śpiewu,
-        tańca,
-        fotografii oraz
-        animacji kultury.

§ 2.
  Trzy równorzędne Nagrody, indywidualne lub zbiorowe, przyznaje się raz w roku wyróżniającym się twórcom związanym ze środowiskiem gdyńskim bądź prezentującym swe dokonania na terenie Gdyni lub też, w przypadku autorów dzieł literackich, piszącym na temat naszego miasta.

§ 3.
  Nagrodę Przyznaje Prezydent Miasta Gdyni na wniosek Kapituły Nagrody, składającej się z członków Komisji Kultury Rady Miasta, dziennikarzy i krytyków sztuki oraz przedstawicieli stowarzyszeń i związków twórczych. Kapitułę Nagrody powołuje Zarząd Miasta Gdyni na okres swojej kadencji.

§ 4.
  Nagroda jest nagrodą finansową. Jej wysokość określana jest corocznie przez Zarząd Miasta Gdyni. Środki finansowe zabezpieczone są w ramach budżetu Wydziału Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni.

§ 5.
  Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje instytucjom kultury, związkom twórczym oraz stowarzyszeniom prowadzącym działalność kulturalną na terenie miasta, radnym Miasta Gdyni, a także członkom Kapituły Nagrody.

§ 6.
  Zgłoszenia kandydatów do Nagrody, zawierające wyczerpujące pisemne uzasadnienie, składać należy w Wydziale Kultury, Rekreacji i Sportu Urzędu Miasta Gdyni. Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody za dany rok upływa 15 marca roku następnego.