Nagroda Prezydenta Gdyni dla najlepszego absolwenta z języka angielskiego

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu na najlepszego absolwenta z języka angielskiego gdyńskiej szkoły ponadgimnazjalnej


 

1. Konkurs adresowany jest do absolwentów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej w danym roku szkolnym w zakresie znajomości i posługiwania się jezykiem angielskim.
3. Konkurs przeprowadzony jest najpóźniej do końca lipca każdego roku dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
4. W konkursie bierze udział jeden absolwent ze szkoły, a w przypadku zespołu szkół jeden absolwent z zespołu szkół ponadgimnazjalnych.
5. Wybór jednego absolwenta, którego szkoła zgłasza do konkursu dokonuje się wg kolejnych kryteriów, jak niżej:

a) laureat Olimpiady języka angielskiego III stopnia w danym roku szkolnym, który zajął najwyższą lokatę.
b) finalista Olimpiady języka angielskiego III stopnia w danym roku szkolnym, który zajął najwyższą lokatę,
c) najlepszy z języka angielskiego absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego wyłoniony przez szkołę, który zdawał egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie szkół dwujęzycznych,
d) najlepszy z języka angielskiego absolwent szkoły matury międzynarodowej, wyłoniony przez szkoły,
e) najlepszy maturzysta, który egzamin maturalny z języka angielskiego ustny i pisemny zdawał na poziomie rozszerzonym i uzyskał najwyższy wynik w szkole będący sumą wyników procentowych z egzaminu ustnego i pisemnego,
f) absolwent szkoły spełniający kryterium z pkt. e), który legitymuje się świadectwem (certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka angielskiego w stopniu najwyższym,
g) absolwent szkoły spełniający kryterium e) i f) z najwyższymi ocenami końcoworocznymi z języka angielskiego z ostatnich dwóch lat szkoły, będącymi suma ocen z dwóch lat,
h) absolwent szkoły spełniający kryterium e), f) i g), który wyższą ocenę z języka angielskiego otrzymał w klasie trzeciej,
i) absolwent spełniający kryterium e), f), g) i h) o najwyższej średniej za świadectwa ukończenia szkoły.

6. Laureatem konkursu może zostać tylko jeden absolwent w Gdyni.
7. O wyborze laureata, wg kryteriów, jak w pkt. 5, decyduje komisja złożona z Wiceprezydentów Miasta Gdyni.
8. Decyzje komisji są ostateczne.
9. Zwycięzca konkursu otrzymuje „Nagrody Plymouth - Gdynia Twinning Panel" w formie pieniężnej w wysokości równowartości 250 GBP w PLN według kursu z dnia podjęcia przez komisję decyzji o przyznaniu nagrody.

  • ikonaOpublikowano: 27.08.2008 00:00
  • ikona

    Autor: Krzysztof _Ratajczak (2005)

ikona