Nagrody Prezydenta Gdyni dla sportowców

Zasady i tryb przyznawania nagród dla sportowców

Kategorie nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania
(Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXiX/1271/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2002 roku)

1. Ustala się następujące kategorie nagród Prezydenta Miasta Gdyni, za uzyskanie tytułu:
1.1 „Sportowiec Roku"
1.2 „Drużyna Roku"
1.3 „Nadzieja Gdyńskiego Sportu" w kategorii młodzieżowej w sporcie indywidualnym i zespołowym,
Nagrody powyższe przyznaje się za wybitne osiągnięcia sportowe w sporcie indywidualnym i drużynowym uzyskane przez zawodników reprezentujących gdyńskie kluby sportowe lub będących mieszkańcami Gdyni.
1.4 „Trener Roku"
Przyznaje się za wybitne osiągnięcia szkoleniowe osobie, która szkoli zawodników lub drużynę w gdyńskich klubach sportowych lub jest mieszkańcem Gdyni.
1.5 „Sportowa Impreza Roku"
Przyznaje się osobie fizycznej lub prawnej za organizację imprezy sportowej wysokiej rangi lub sportowo - rekreacyjnej mającej charakter masowy.
2. Ustala się następujące wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdyni:
„Partner Gdyńskiego Sportu"
Tytuł ten przyznaje się osobie fizycznej lub prawnej za najbardziej efektywne formy wspieranie lub sponsorowania zawodników, zespołów, klubów sportowych, imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych, przyczyniające się do rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz promocji miasta Gdyni.
golf3. W danym roku przyznawana jest tylko jedna nagroda w każdej z wymienionych kategorii, z wyłączeniem pkt 4 i wyróżnień określonych w pkt 2. Nagrody i wyróżnienia wręczane są jednorazowo w pierwszym kwartale roku następnego po spełnieniu warunków wskazanych w punktach 1 i 2. Wręczenie nagród odbywa się uroczyście w dniu i miejscu wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Gdyni.
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, uzasadnionych rangą osiągniętych wyników sportowych, w szczególności za zajęcie na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski indywidualnie lub zespołowo miejsca od I do III, Prezydent Miasta Gdyni może przyznać sportowcom, trenerom, działaczom reprezentującym gdyńskie kluby sportowe lub będących mieszkańcami Gdyni oraz klubom sportowym nagrodę dodatkową w trakcie roku,. Wręczenie nagrody odbywa się wówczas w dniu i miejscu wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Gdyni. Przepisu pkt 3 nie stosuje się.
5. Wysokość poszczególnych nagród finansowych jest ustalona corocznie przez Prezydenta Miasta Gdyni po uchwaleniu budżety miasta.
6. Nagrody wymienione w pkt 1 i 4 niniejszego regulaminu są nagrodami finansowymi. Natomiast tytuł „Partnera Gdyńskiego Sportu" honoruje się wręczeniem statuetki.
7. Kandydatów do nagród i wyróżnień, mogą zgłaszać:
- stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje sportowe, instytucje mające siedzibę lub
obejmujące swoim zakresem działalności gminę Gdynia,
- dziennikarze sportowi,
- Zarząd Miasta Gdyni,
- Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
8. Wnioski (wg załączonego wzoru) o przyznanie nagrody i wyróżnienia, z wyłączeniem pkt 4 wraz z uzasadnieniem, można składać e terminie do 31 grudnia każdego roku w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
9. Wniosek zawierający propozycje nagród i wyróżnień przestawia Prezydentowi Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w trybie uzgodnionym z członkiem Zarządu Miasta odpowiedzialnym za sport.
10. Prezydent Miasta Gdyni decyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień objętych niniejszym regulaminem.

Wniosek do pobrania

  • ikonaOpublikowano: 18.07.1999 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (11@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.03.2019 13:31
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona