Nagroda Artystyczna Prezydenta Gdyni „Galion Gdyński”

Regulamin nagrody

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY ARTYSTYCZNEJ PREZYDENTA MIASTA GDYNI - załącznik nr 1 do uchwały nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni z 30 grudnia 2014 r.

w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”
(Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2015 r. poz. 382 z późn. zm.)
 
§ 1. 1. Nagroda Artystyczna Prezydenta Gdyni „Galion Gdyński” zwana dalej Nagrodą przyznawana jest w czterech następujących kategoriach:
1) kreacja artystyczna;
2) animacja kultury;
3) debiut artystyczny;
4) mecenat kultury.
2. Prezydent Gdyni może także przyznać nagrodę „Galion Gdyński” za całokształt twórczości.
 
§ 2. 1. Nagroda, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 1 przyznawana jest wyróżniającym się twórcom związanym ze środowiskiem gdyńskim, bądź prezentującym swoje dokonania twórcze w Gdyni.
2. Nagroda, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 2 przyznawana jest animatorom kultury, organizatorom życia kulturalnego, kuratorom, za szczególne osiągnięcia w kreowaniu i promowaniu gdyńskiej kultury.
3. Nagroda, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 3 przyznawana jest dla debiutującego twórcy.
4. Nagroda, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 4 przyznawana jest za szczególnie efektywne formy wspierania życia kulturalnego w mieście.
5. Nagrodą jest statuetka „Galion Gdyński” oraz nagroda pieniężna. Nagrody pieniężnej nie przyznaje się w kategorii, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 4.
6. Jeżeli nagroda w którejkolwiek kategorii przyznana zostanie za kreację zespołową, uruchomienie płatności nastąpi po dostarczeniu przez kierownika zespołu informacji o sposobie podziału nagrody pomiędzy członków zespołu.
7. W kategorii wymienionej w §1 ust.2 w danym roku może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda.
8. Wysokość nagród, o których mowa w §1 jest określana corocznie przez Prezydenta Gdyni.
 
§ 3. 1. Nagrody we wszystkich kategoriach przyznaje się osobom fizycznym lub prawnym.
2. Nagrody przyznaje się raz w roku za dokonania w roku poprzedzającym.
3. Nagrodę za całokształt twórczości przyznaje się na podstawie oceny całokształtu działalności artysty lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
 
§ 4. 1. Zgłoszenia o przyznanie Nagrody mogą składać:
1) dotychczasowi laureaci Nagrody;
2) instytucje kultury;
3) stowarzyszenia i związki twórcze;
4) szkoły i uczelnie wyższe;
5) redakcje środków masowego przekazu;
6) inne podmioty działające w sferze kultury;
7) osoby fizyczne.
2. Zgłoszenia kandydatów należy składać:
1) w formie elektronicznej na adres wydz.kultury@gdynia.pl,
2) osobiście lub pocztą do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni,
3) w innej formie przewidzianej przez organizatora.
3. (uchylony)
4. Termin zgłaszania kandydatur za poprzedni rok będzie ogłaszany rokrocznie na stronie internetowej Miasta Gdyni.
 
§ 5. 1. Prezydent Gdyni powołuje Kapitułę Nagrody na czteroletnią kadencję.
2. W skład Kapituły Nagrody wchodzi 8 osób:
1) 3 przedstawicieli środowisk związanych z działalnością artystyczną;
2) 2 przedstawicieli Prezydenta Gdyni;
3) 1 przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni;
4) 2 przedstawicieli Wydziału Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
3. Kapituła wyłania Nominowanych do nagrody w poszczególnych kategoriach spośród zgłoszonych kandydatów.
4. Kapituła dokonuje wyboru w głosowaniu zwykłą większością głosów.
5. Kapituła przedstawia Prezydentowi Nominacje wraz z rekomendacjami.
6. Nominacje podawane są do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Gdyni.
7. Ostatecznego wyboru laureatów dokonuje Prezydent Gdyni.
8. Nagrody wręczane są podczas uroczystej Gali „Galion Gdyński” raz w roku.
9. Kapituła jest ciałem społecznym, za swoją pracę członkowie Kapituły nie otrzymują wynagrodzenia.
 
§ 6. Prezydent może odstąpić od przyznania Nagrody w danej kategorii.
 
§ 7. Ogłoszenie o wyborze laureatów publikuje się na stronie internetowej Miasta Gdyni.

  • ikonaOpublikowano: 14.02.2007 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (11@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.04.2023 13:34
  • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona