Nagrody Prezydenta Gdyni dla najlepszych maturzystów

Regulamin konkursu na najlepszego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej za wyniki w nauce


1. Konkurs adresowany jest do absolwentów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej w danym roku szkolnym.
3. Konkurs przeprowadzany jest najpóźniej do końca września dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
4. Do udziału w konkursie szkoła zgłasza co najmniej dwóch absolwentów, a w przypadku szkoły matury międzynarodowej wszystkich absolwentów, którzy uzyskali 40 i więcej punktów z egzaminu IB.
5. Kryteria wyboru najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, podane poniżej, należy stosować KOLEJNO,
· absolwent zdawał wszystkie obowiązkowe egzaminy składające się na egzamin maturalny (ustne i pisemne) na poziomie rozszerzonym, i uzyskał najwyższy wynik,
· absolwent zdawał jeden z pięciu obowiązkowych egzaminów składających się na egzamin maturalnych napoziomie podstawowym, pozostałe egzaminy obowiązkowe na poziomie rozszerzonym i uzyskał najwyższy wynik,
· absolwent zdawał dwa z pięciu obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, pozostałe egzaminy obowiązkowe na poziomie rozszerzonym i uzyskał najwyższy wynik,
· absolwent zdawał trzy z pięciu obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, pozostałe egzaminy obowiązkowe na poziomie rozszerzonym i uzyskał najwyższy wynik,
· absolwent zdawał cztery z pięciu obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, pozostałe egzaminy obowiązkowe na poziomie rozszerzonym i uzyskał najwyższy wynik,
6. Wynik absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej podaje się wskazując liczbę egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym (cyfra i duża litera R) oraz sumę wyników procentowych (bez przeliczania punktów z poziomu rozszerzonego na podstawowy) poszczególnych części egzaminu, egzamin ustny z języka polskiego traktujemy do obliczeń jak poziom rozszerzony; maksymalnie absolwent może uzyskać wynik 5R i 500 punktów procentowych.
7. Laureatem konkursu może zostać tylko jeden absolwent z danej szkoły ponadgimnazjalnej. W przypadku uzyskania z egzaminu maturalnego równego wyniku, o wyborze najlepszego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej decyduje wyższa średnia ocen ze świadectwa ukończenia szkoły.
8. O wyborze laureatów decyduje komisja złożona z Prezydenta oraz Wiceprezydentów Miasta Gdyni. Komisja uprawniona jest do specjalnego uhonorowania absolwentów matury międzynarodowej, którzy uzyskają maksymalną liczbę punktów z egzaminu IB.
9. Decyzje komisji są ostateczne.
10. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody w postaci piór z okolicznościowym nadrukiem.

  • ikonaOpublikowano: 18.07.2001 00:00
  • ikona

    Autor: Krzysztof _Ratajczak (2005)

ikona