Nagrody Prezydenta Gdyni dla pracowników służby zdrowia

Regulamin nagrody

Regulamin Nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia zdrowia

I Zasady ogólne

§ 1
Regulamin Nagród Prezydenta Miasta Gdyni zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady tworzenia i przyznawania nagród z puli Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia.
 
§ 2
Przyznaje się 30 nagród w wysokości po 2.500 zł.
 
 
§ 3
Nagroda przyznana na zasadach i w trybie określonym w niniejszym regulaminie nosi nazwę Prezydenta Miasta Gdyni.
 
 
II Kryteria przyznawania nagród

§ 4
Nagrodę mogą otrzymać osoby wykonujące zawód medyczny na terenie Miasta Gdyni, które:
-         udzielają świadczeń zdrowotnych zgodnie ze wskazaniem aktualnej wiedzy medycznej zasadami etyki zawodowej, z należytą starannością i poszanowaniem praw pacjenta,
-         stale podnoszą kwalifikacje zawodowe,
-         cieszą się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,
-         inspirują działania nowatorskie podnoszące jakość usług medycznych,
-         dbają o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,
-         angażują się w realizowanie programów polityki zdrowotnej finansowanych przez gminę
-         posiadają minimum 5-letni staż pracy w ochronie zdrowia.
 
III Zasady i tryb przyznawania nagrody
 
§ 5
1.      Nagroda przyznawana jest z okazji święta Patrona Ochrony Zdrowia  ( 18 października )
2.      Przyznanie nagrody następuje na wniosek:
a)      organów zarządzających w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust.1pkt. 4,5,9 ustawy o działalności leczniczej,
b)      Rady Dzielnicy,
c)      Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni.
 
§ 6
1.      Wniosek o przyznanie nagrody zawiera:
-         imię i nazwisko,
-         nazwę placówki, w której jest zatrudniony kandydat, wykształcenie oraz staż pracy potwierdzony stosownym dokumentem,
-         szczegółowe uzasadnienie osiągnięć kandydata do nagrody, motywujące wniosek 
z podaniem kryteriów zawartych w § 4 Regulaminu,
-         Uchwałę Rady Dzielnicy ( gdy wnioskodawcą jest Rada Dzielnicy ).
 
2.      Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 
§ 7
Wnioski o nagrody należy składać w Wydziale Zdrowia UM Gdyni do dnia 21 września.
 
§ 8
Wnioski nie spełniające wymogów określonych w § 6 lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
§ 9
Komisję ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni powołuje Prezydent Miasta.
 
§ 10
1.      Prezydent Miasta Gdyni podejmuje decyzję o przyznaniu nagrody po zasięgnięciu opinii Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni, w skład której wchodzą:
a)      czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni,
b)      przewodnicząca/y Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Gdyni lub jej przedstawiciel,
c)      jeden przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku,
d)      jeden przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.
2.      Członkom Komisji przysługuje prawo zapoznania się ze złożonymi wnioskami przed posiedzeniem zwołanym w celu ich zaopiniowania.
3.      Komisja obraduje w co najmniej 6-osobowym składzie.
4.      Opinia Komisji wymaga zwykłej większości głosów członków obecnych.
5.      Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji.
6.      Prezydent Miasta Gdyni może również przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.
 
§ 11
Członek Komisji  podlega wyłączeniu od udziału w pracach Komisji, gdy został nominowany do nagrody, a także wówczas gdy nominowanymi są:
-         jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
-         osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
-         osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
 
§ 12
Z posiedzenia Komisji sporządzony jest protokół zawierający:
-         wykaz osób kandydujących do nagrody ze wskazaniem przez wnioskodawcę miejsca zatrudnienia oraz określeniem stażu pracy
-         wykaz kandydatów, którzy uzyskali pozytywną opinię Komisji
-         krótkie uzasadnienie zajętego przez Komisję stanowiska
 
Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji, biorący udział w posiedzeniu.

  • ikonaOpublikowano: 02.09.2004 00:00
  • ikona

    Autor: Dorota Nelke (11@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 25.03.2019 12:25
  • ikonaZmodyfikował: Monika Kowalska
ikona