Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2016/2017

W poniedziałek 14 marca 2016 r. ruszyła elektroniczna rekrutacja do gdyńskich przedszkoli na rok szkolny 2016/2017. Do 31 marca 2016 r. do godz 15.00 rodzice będą mogli wprowadzić dane dziecka do systemu elektronicznej rekrutacji i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

System rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dostępny jest pod adresem www.gdynia.pl/rekrutacja.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 
Dzieci sześcioletnie (ur. w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 
Dzieci pięcioletnie (ur. w 2011 roku) oraz dzieci czteroletnie (ur. w 2012 roku) mają prawo ustawowe do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
 
W sytuacji nieprzyjęcia dziecka trzyletniego (ur. w 2013 roku) do żadnego z wybranych we wniosku przedszkoli nie ma obowiązku wskazywania innego przedszkola, które przyjmie dziecko.  
 
Na rok szkolny 2016/2017 przeprowadza się wspólną rekrutację do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej NIE  DECYDUJE  KOLEJNOŚĆ  ZGŁOSZEŃ !
 
Z rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące, których rodzice złożyli w placówce deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego.
 
 
I. Przebieg rekrutacji:
 
  1. Etap wstępny - informator.
14 marca 2016 roku  od godz. 9.00 -  uruchomienie strony  internetowej dla rodziców z informatorem zawierającym ofertę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się na terenie miasta Gdynia. Rodzice będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną poszczególnych placówek (opis placówki, informacje teleadresowe).
 
Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany do wypełnienia Wniosku o przyjęcie dziecka do placówki. We wniosku rodzic deklaruje wybór maksymalnie trzech placówek - przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 
  1. Wypełnianie Wniosków o przyjęcie dziecka do placówki.
Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych trwa od 14 marca  do 31 marca 2016 roku  do godz. 15.00. i obejmuje :
* wprowadzanie danych dzieci do systemu
* składanie Wniosków o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających wybór danego
 kryterium do placówki pierwszego wyboru (pozycja nr 1 na liście preferencji)
 
            Dwa sposoby składania Wniosków o przyjęcie dziecka:

a) Rodzic wypełnia Wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, drukuje, podpisuje,  a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 31 marca 2016 roku do godz. 15.00  do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie) w celu złożenia Wniosku. W przedszkolu/szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia Wniosku.
 
b) Jeżeli rodzic nie ma możliwości skorzystania z komputera z dostępem do internetu, wypełnia ręcznie „papierowy" Wniosek (można go otrzymać w każdym przedszkolu/szkole) a następnie udaje się w terminie najpóźniej do 31 marca 2016 roku do godz. 15.00   do placówki pierwszego wyboru (czyli przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej znajdującego się na pierwszym miejscu na liście placówek, do których dziecko ubiega się o przyjęcie),  w której Wniosek o przyjęcie  wprowadzony zostanie do systemu. W przedszkolu/szkole rodzic otrzymuje potwierdzenie złożenia Wniosku.
 
  1. Rekrutacja automatyczna.
Kolejny etap to automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oznacza to, iż system przydziela dzieci do placówki na podstawie kryteriów naboru (rodzice zaznaczają we Wniosku o przyjęcie kryteria, które spełnia ich dziecko).
 
  1. Wyniki rekrutacji oraz listy dzieci zakwalifikowanych do placówek.
   W dniu 12 kwietnia 2016 roku o godz. 15.00 placówki ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzić na dwa następujące sposoby:
-       w placówce pierwszego wyboru lista dzieci zakwalifikowanych oraz lista dzieci niezakwalifikowanych
-       logując się na stronie internetowej dla rodziców
 
  1. Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do placówki.
Jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/oddziału przedszkolnego, to rodzic w terminie od 12 kwietnia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. do godz. 17.00  musi udać się do placówki  (przedszkola/szkoły),  do której dziecko zostało zakwalifikowane i potwierdzić wolę zapisu dziecka.
 
Listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych zostaną opublikowane 18 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00.
 
 
 II. Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach
      podstawowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Gdyni :
 
Kryteria ustawowe (zgodne z ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r.)

L.p
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
 
Liczba punktów
1.
Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje    i więcej dzieci)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania - zał. nr 1)
 
110 pkt
2.
Niepełnosprawność kandydata
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
 
110 pkt
3.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
 
110 pkt
4.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
5.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 
 
 
 
 
 
 
 
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z poźn.zm.)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110pkt
6.
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia będzie dostępny w systemie rekrutacji w plikach do pobrania - zał. nr 2)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
110 pkt
7.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kpa odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
110 pkt

Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
(zgodnie z Uchwałą Nr VI/82/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2015 r.)

L.p.
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
Liczba punktów
1.
1) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się - kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej;
oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;- zał. nr 3
 
 
 
55 pkt
2.
2)dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących bądź studiujących w trybie stacjonarnym lub uczących się w systemie dziennym;
 
oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON bądź o odbywaniu stacjonarnych studiów lub pobieraniu nauki w systemie dziennym;- zał. nr 4
 
 
 
20 pkt
3.
3)dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;
(kryterium tego nie można zaznaczyć, jeżeli starsze dziecko kończy etap przedszkolny/szkolny i w roku szkolnym na który przeprowadzana jest rekrutacja nie będzie już uczęszczać do przedszkola/oddziału przedszkolnego)
oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się; - zał. nr 5
 
 
 
10 pkt
4.
4)dziecko, które ze względu na organizację pracy zawodowej lub nauki rodziców (opiekunów prawnych) będzie korzystało z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie - kryterium dotyczy tylko przedszkoli;
 
oświadczenie o deklarowanej liczbie godzin korzystania z opieki przedszkolnej; - zał. nr 6
 
 
8 pkt
5.
5) dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic (opiekun prawny) rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia;
oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; - zał. nr 7
 
 
 
5 pkt
6.
6) przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych)
oświadczenie, że przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym położonym najbliżej od jego miejsca zamieszkania lub położonym najbliżej od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) -
zał. nr 8
 
 
 
2 pkt

Zgodnie z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z
późn. zm.) przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 
Dokumenty potwierdzające wybór danego kryterium muszą być dostarczone do placówki pierwszego wyboru wraz z Wnioskiem o przyjęcie.
 
Zgodnie z art. 20t ust. 6 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może podjąć działania mające na celu potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 
W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium.
 
III. Procedura odwoławcza:
 
1.Rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego przysługuje prawo wystąpienia do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 
2.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.
 
IV. Rekrutacja uzupełniająca: 

1.  Informator o wolnych miejscach.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą złożyć Wniosek o przyjęcie do placówki, która będzie dysponowała wolnymi miejscami. Pomocą w szukaniu wolnego miejsca będzie Informator, dostępny od 19 kwietnia 2016 roku na stronie internetowej. Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą także uzyskać w placówkach.

2. Terminy:
          - od 19 kwietnia do 21 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00  -  złożenie Wniosku o przyjęcie
             oraz dokumentów  potwierdzających  wybór danego kryterium do przedszkola/oddziału
             przedszkolnego dysponującego wolnymi miejscami,
         -  5 maja 2016 r.  o godz. 15.00  -  podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów
            zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,
         -  od 5 maja do 9 maja 2016 r. do godz. 17.00 -  potwierdzenie przez rodzica kandydata
            woli  zapisu dziecka  w  przedszkolu/szkole,  do której dziecko  zostało zakwalifikowane, 
         -  11 maja 2016 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
             przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
 
V. Rekrutacja  dzieci urodzonych w roku 2014:
 
Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2014 możliwa będzie w przypadku pojawienia się wolnych miejsc, od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r.
 
Uwaga : rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miasta Gdyni.
Prowadzenie przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym danej gminy, dlatego do gdyńskich placówek przyjmowane są dzieci  mieszkańców Gdyni.    
Rekrutacja dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miasta Gdyni możliwa będzie, w przypadku pojawienia się wolnych miejsc, od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r. W powyższym terminie rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miasta Gdyni wypełniony Wniosek o przyjęcie składają w przedszkolu/szkole podstawowej, która dysponuje wolnymi miejscami.

Wzory oświadczeń:

oświadczenie nr 1 - wielodzietność
oświadczenie nr 2 - samotne wychowywanie dziecka
oświadczenie nr 3 - zamieszkanie dziecka w obwodzie szkoły
oświadczenie nr 4 - zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej
oświadczenie nr 5 - rodzeństwo
oświadczenie nr 6 - czas pobytu dziecka w placówce
oświadczenie nr 7 - PIT
oświadczenie nr 8 - położenie placówki