Poradnik dobrych praktyk remontowych

Czy to wymaga zgłoszenia, czy projektu budowlanego?

Czy to wymaga zgłoszenia, czy projektu budowlanego? ("Od strony ulicy. Gdyński poradnik dobrych praktyk remontowych", s. 14-15)

 1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniami określonymi w ustawie Prawo Budowlane.
 2. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno–budowlanej.
 3. Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
 4. Poniżej wypisano podstawowy zakres budów i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (w celu zapoznania się z całym zakresem należy zapoznać się z Ustawą Prawo Budowlane).
 

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, budowa:


 1. wolno stojących budynków mieszkalnych – jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 2. sieci:
  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 3. tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 4. zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 5. wolno stojących:
  • parterowych budynków gospodarczych,
  • garaży,
  • wiat (o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki);
 6. przydomowych:
  • ganków,
  • oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 7. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 8. stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowanych na obszarze Natura 2000;
 9. ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m;
 10. przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2;
 11. przyłączy:
  • elektroenergetycznych,
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • gazowych,
  • cieplnych,
  • Telekomunikacyjnych;
 12. obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
 

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, wykonywanie robót budowlanych polegających na:


 1. przebudowie:
  • przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
  • polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,
  • instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 284);
 2. remoncie:
  • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych;
 3. instalowaniu:
  • na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m,
  • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
  • tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
  • wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych;
 4. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego budowy, lub robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
 5. Decyzji o pozwoleniu na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.
 

Roboty budowlane, o których mowa powyżej wykonywane:

 1. przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę,
 2. na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania zgłoszenia, przy czym do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 • ikonaOpublikowano: 07.06.2023 11:58
 • ikona

  Autor: Paweł Jałoszewski (p.jaloszewski@gdynia.pl)

 • ikonaZmodyfikowano: 07.06.2023 12:07
 • ikonaZmodyfikował: Paweł Jałoszewski
ikona